klausuler

I ansættelsesforhold gøres der nogle gange brug af klausuler. Klausuler der kan få betydning, når du stopper i din stilling, fordi de sætter begrænsninger for, bl.a. hvilke job, du efterfølgende kan påtage dig. Hvis du skriver under på en klausul, er det derfor vigtigt, at du er meget opmærksom på, hvad det betyder.

Generelt om klausuler
Klausuler der anvendes i ansættelsesforhold er:

 • Konkurrenceklausuler
 • Kundeklausuler 
 • Jobklausuler

Selv om du ikke har skrevet under på en kundeklausul og/eller en konkurrenceklausul, er det vigtigt, at du er opmærksom på, at der er regler i markedsføringsloven, som gælder for alle medarbejdere. Bl.a., at du som medarbejder ikke må skaffe dig kendskab til en virksomheds erhvervshemmeligheder på upassende vis, og at du – hvis du har fået kendskab til hemmelighederne på lovlig vis – ikke må viderebringe dem eller benytte dem i en periode på 3 år, efter din ansættelse er slut.

Så vidt muligt bør du undgå at blive omfattet af en konkurrenceklausul. Kan det ikke lade sig gøre, bør du sørge for at begrænse klausulens omfang, f.eks. ved at få aftalt en kort gyldighedsperiode eller ved at indskrænke det konkurrerende område.

Konkurrence
klausul

Hvad er en konkurrenceklausul?
En konkurrenceklausul er en klausul, der forbyder dig som medarbejder at tage ansættelse i en virksomhed, der er i konkurrence med din nuværende arbejdsgivers virksomhed.

Du må gerne underskrive en ansættelseskontrakt hos en konkurrent, mens din konkurrenceklausul stadig gælder, men du må ikke tiltræde stillingen, før klausulen er udløbet/bortfaldet.

Klausulen forbyder dig også at starte din egen konkurrerende virksomhed, men inden for en snæver ramme kan du, inden udløbet af klausulen, gøre de indledende forberedelser.

Opsigelse af konkurrenceklausul

Som lønmodtager kan du ikke opsige en konkurrenceklausul – det er kun din arbejdsgiver, der kan det. Han/hun kan opsige klausulen med en måneds varsel til udgangen af en måned (uanset om du er funktionær eller ej), hvis din klausul er indgået efter 1. januar 2016. Hvis du ikke er funktionær, og din klausul er indgået før 1. januar 2016, kan din arbejdsgiver opsige klausulen uden varsel.

Det er muligt at tilsidesætte din konkurrenceklausul helt eller delvist, hvis den ikke er rimelig. Det gælder desuden for klausuler indgået efter 1. januar 2016 (uanset om du er funktionær eller ej) og klausuler indgået efter 15. juni 1999, at din arbejdsgiver ikke kan gøre dem gældende, hvis du er blevet uregelmæssigt opsagt eller bortvist.

At handle i strid med konkurrenceklausulen

Normalt vil der være aftalt en såkaldt konventionalbod for overtrædelse af en konkurrenceklausul. Det er en aftalt bøde, der giver din arbejdsgiver ret til økonomisk kompensation, hvis du overtræder klausulen. Uanset om han/hun har lidt et tab ved overtrædelsen eller ej. En sådan bodsbestemmelse bliver typisk kombineret med en bestemmelse om, at din arbejdsgiver kan kræve yderligere erstatning, hvis han/hun har lidt et tab.

Typisk vil det være angivet i klausulen, at du ikke kan nøjes med at betale et engangsbeløb og derefter være frigjort fra klausulen. Du skal som oftest betale hver måned, du overtræder klausulen.

Er der ikke aftalt konventionalbod, har din arbejdsgiver alligevel mulighed for at kræve erstatning af dig, hvis du overtræder klausulen. Det kræver dog, at han/hun kan påvise et tab som følge af overtrædelsen.

En overtrædelse af en konkurrenceklausul kan stoppes ved at nedlægge et fogedforbud.

Bortvisning/opsigelse

Som udgangspunkt er du bundet af din konkurrenceklausul i fuldt omfang, hvis du er blevet berettiget bortvist (men din ret til kompensation bortfalder). Hvis du er blevet uberettiget bortvist, bortfalder klausulen i visse tilfælde.

Klausulperioden begynder først på det tidspunkt, hvor du lovligt kunne have opsagt din stilling – altså efter en periode svarende til dit opsigelsesvarsel.

Du er også som udgangspunkt bundet af din klausul, hvis du har givet anledning til, at du er blevet opsagt. Men er du blevet opsagt pga. virksomhedens forhold (økonomiske forhold, virksomhedens misligholdelse mv.), gælder konkurrenceklausulen som udgangspunkt ikke.

Kompensation

Hvis din konkurrenceklausul er indgået efter 1. januar 2016, eller hvis du er funktionær med en klausul indgået efter 15. juni 1999, har du krav på kompensation for den periode, din konkurrenceklausul gælder og begrænser dine jobmuligheder.

Hvis din klausul er indgået efter 1. januar 2016, skal du kompenseres med 40 eller 60 pct. af din løn på fratrædelsestidspunktet, alt efter om du er bundet af din klausul i 6 eller 12 måneder.

Kompensationen skal udbetales som et engangsbeløb de første to måneder og derefter månedsvis, indtil klausulen udløber. Hvis du fået et andet, passende arbejde, mens du er bundet af klausulen, bliver kompensationsbeløbet sat ned til hhv. 16 eller 24 pct., alt efter om din klausul gælder i 6 eller 12 måneder. Engangsudbetalingen kan dog ikke nedsættes.

Hvis du er funktionær, og din klausul er indgået efter 15. juni 1999, skal din kompensation udgøre mindst 50 pct. af din løn på fratrædelsestidspunket. Beløbet kan godt aftales højere, men ikke lavere.

For de første 3 måneder skal kompensationen udbetales som et engangsbeløb og derefter månedsvis, indtil klausulen udløber. Hvis du får et andet, passende arbejde, kan din arbejdsgiver modregne din nye løn i dit kompensationskrav – men ikke i engangsudbetalingen.

Husk, at du har pligt til at gøre, hvad du kan for at mindske dit tab. Det vil sige, at du skal prøve at finde et andet, passende arbejde i den periode, du er bundet af din konkurrenceklausul. Et ”andet, passende arbejde” er ikke-konkurrerende arbejde, der matcher dine faglige kvalifikationer og din uddannelsesmæssige baggrund, og som ligger i en rimelig afstand af din bopæl.

Hvis du ikke er funktionær, og din klausul er indgået før 1. januar 2016, eller er du funktionær med en klausul, der er indgået før 15. juni 1999, har du ikke krav på kompensation, med mindre du og din arbejdsgiver har aftalt det.

Vær opmærksom på, at hvis du er bundet af både en konkurrence- og en kundeklausul, har du kun krav på kompensation for konkurrenceklausulen. For klausuler, der er indgået efter 1. januar 2016 gælder desuden, at du kun kan være bundet af både en konkurrence- og en kundeklausul i maksimalt 6 måneder.

Hvor længe gælder en konkurrenceklausul?

Som lønmodtager med en konkurrenceklausul træder klausulen i kraft, når du fratræder din stilling og ikke længere modtager løn fra virksomheden.

Hvis du har en konkurrenceklausul, og den er indgået skriftligt efter 1. januar 2016, er den som udgangspunkt gyldig i den periode, der er aftalt – dog maks. 12 måneder. Det gælder, uanset om du er funktionær eller ej. Domstolene har imidlertid mulighed for at forkorte en klausuls varighed, hvis den er længere end nødvendigt i forhold til konkurrencen.

Bemærk, at du ikke kan blive bundet af en konkurrenceklausul, hvis du har været ansat i mindre end 6 måneder.

Hvis du er funktionær, og din klausul er indgået før 1. januar 2016, men efter 15. juni 1999, er der ingen maks. for, hvor længe en klausul må vare. Den må dog stadig ikke være længere, end hvad der er nødvendigt i forhold til konkurrencen. Det er typisk et år. Bemærk, at en konkurrenceklausul kan gøres gældende over for dig, hvis du har været ansat mere end 3 måneder. Har du været ansat mindre end 6 måneder (men mere end 3 måneder), kan klausulen kun gøres gældende i maks. 6 måneder – uanset om der står noget andet i klausulen.

Hvis du ikke er funktionær, eller er du funktionær med en klausul, der er indgået før 15. juni 1999, er konkurrenceklausulen gældende i den aftalte periode. Der gælder ikke noget maks. for, hvor længe klausulen må strække sig – ud over at den ikke må være længere, end hvad der er nødvendigt i forhold til konkurrencen.

Gyldig konkurrenceklausul

Konkurrenceklausuler bliver typisk indgået, når ansættelsen begynder. Klausuler er oftest en del af ansættelseskontrakten.

Konkurrenceklausuler indgået efter 1. januar 2016
En konkurrenceklausul indgået efter 1. januar 2016 kan gælde for alle typer lønmodtagere. Den kræver dog, at du:

 • Har en særligt betroet stilling eller du aftaler med din arbejdsgiver, at han/hun må udnytte en opfindelse, du har gjort
 • Får oplyst, hvorfor du skal have en konkurrenceklausul
 • Har arbejdet uafbrudt hos din arbejdsgiver i min. 6 måneder
 • Bliver bundet af klausulen i 12 måneder efter fratrædelsestidspunktet
 • Får kompensation for den periode, klausulen gælder
 • Får alle oplysninger om ovenstående punkter på skrift

En ’særligt betroet stilling’ vil sige, at du på en eller anden måde har adgang til oplysninger, der vil kunne udnyttes af konkurrerende virksomheder til skade for din arbejdsgiver.

Hvis du bliver opsagt eller bortvist uden anledning, kan klausulen ikke gøres gældende overfor dig.

Konkurrenceklausuler for funktionærer indgået før 1. januar 2016, men efter 15. juni 1999:
En konkurrenceklausul for en funktionær, som er indgået før 1. januar 2016, men efter 15. juni 1999, er kun gyldig, hvis du:

 • Har en særligt betroet stilling eller du aftaler med din arbejdsgiver, at han/hun må udnytte en opfindelse, du har gjort
 • Har arbejdet uafbrudt hos din arbejdsgiver i mindst 3 måneder
 • Får kompensation for den periode, klausulen gælder
 • Indgår en skriftlig aftale med din arbejdsgiver om, hvor længe klausulen skal gælde, og hvad kravet om kompensation er

En ’særligt betroet stilling’ vil sige, at du på en eller anden måde har adgang til oplysninger, der vil kunne udnyttes af konkurrerende virksomheder til skade for din arbejdsgiver.

Hvis du bliver opsagt eller bortvist uden anledning, kan klausulen ikke gøres gældende overfor dig.

Konkurrenceklausuler for funktionærer indgået før 15. juni 1999 eller for ikke-funktionærer indgået før 1. januar 2016
Der er ingen gyldighedsbetingelser for konkurrenceklausuler for funktionærer, som er indgået før 15. juni 1999 og klausuler for ikke-funktionærer, der er indgået før 1. januar 2016. Det betyder, at der er temmelig frie rammer for både formen af en klausul og indholdet af den. Det er aftalelovens begrænsninger alene, der gælder.

Arbejdsgiver konkurs

En konkurrenceklausul bortfalder som udgangspunkt ikke, hvis din arbejdsgiver erklæres konkurs. Inden for kort tid skal konkursboet bestemme, om du fortsat skal være ansat – måske skal virksomheden sælges eller overdrages. I den periode er din klausul stadig gældende. Konkursboet kan også vælge at betale vederlagsforpligtelser i forhold til aktuelle konkurrenceklausuler.

Hvis den virksomhed, du arbejder i, ophører helt som følge af konkurs – og den ikke er solgt, bliver du frigjort fra konkurrenceklausulen.

Kundeklausul

Hvad er en kundeklausul?
En kundeklausul er et forbud mod at have en erhvervsmæssig forbindelse med din tidligere arbejdsgivers kunder og forretningsforbindelser (herunder også ansættelse hos de pågældende kunder og forretningsforbindelser).

En kundeklausul kan ikke forhindre dig i at tage ansættelse i en konkurrerende virksomhed, men den forhindrer dig i at arbejde med bestemte kunder eller bestemte samarbejdspartnere i en given periode.

Det omfatter som udgangspunkt alle former for samarbejdspartnere, f.eks. leverandører, klienter, agenturhavere, kunder mv.

Når kundeklausulen ikke gælder mere, skal du være opmærksom på reglerne i markedsføringsloven. Det betyder, at du bl.a. ikke systematisk må tage kontakt til samtlige tidligere kunder.

Så vidt muligt bør du undgå at blive omfattet af en kundeklausul. Kan det ikke lade sig gøre, bør du sørge for at begrænse klausulens omfang, f.eks. ved at få aftalt en kort gyldighedsperiode.

Gyldig kundeklausul

Kundeklausuler bliver typisk indgået, når ansættelsen begynder. Klausuler er oftest en del af ansættelseskontrakten.

 

Kundeklausuler indgået efter 1. januar 2016

En konkurrenceklausul indgået efter 1. januar 2016 kan gælde for alle typer lønmodtagere. Den kræver dog, at:

 • Aftalen angår kunder, som du har været i forretningsmæssig forbindelse med inden for de seneste 12 måneder før opsigelsen
 • Du har arbejdet uafbrudt hos din arbejdsgiver i min. 6 måneder
 • Du maks. bliver bundet af klausulen i 12 måneder efter fratrædelsestidspunktet
 • Du får kompensation for den periode, klausulen gælder
 • Du får alle oplysninger om ovenstående punkter på skrift

Hvis du bliver opsagt eller bortvist uden anledning, kan klausulen ikke gøres gældende overfor dig.

 

Kundeklausuler for funktionærer indgået før 1. januar 2016, men efter 15. juni 1999

En konkurrenceklausul for en funktionær, som er indgået før 1. januar 2016, men efter 15. juni 1999, er kun gyldig, hvis:

 • Du har arbejdet uafbrudt hos din arbejdsgiver i mindst 3 måneder
 • Forpligtelsen kun angår kunder, som du selv har haft forretningsmæssig kontakt til inden for de seneste 18 måneder før opsigelsen eller kunder, som din arbejdsgiver specifikt inden opsigelsen har ladet være omfattet af klausulen
 • Får kompensation for den periode, klausulen gælder
 • Indgår en skriftlig aftale med din arbejdsgiver om, hvor længe klausulen skal gælde, og hvad kravet om kompensation er

Hvis du bliver opsagt eller bortvist uden anledning, kan klausulen ikke gøres gældende overfor dig.

 

Kundeklausuler for funktionærer indgået før 15. juni 1999 eller for ikke-funktionærer indgået før 1. januar 2016

Der er ingen gyldighedsbetingelser for kundeklausuler for funktionærer, som er indgået før 15. juni 1999 og klausuler for ikke-funktionærer, der er indgået før 1. januar 2016. Det betyder, at der er temmelig frie rammer for både formen af en klausul og indholdet af den. Det er aftalelovens begrænsninger alene, der gælder.

At handle i strid med kundeklausulen

Normalt vil der være aftalt en såkaldt konventionalbod for overtrædelse af en kundeklausul. Det er en aftalt bøde, der giver din arbejdsgiver ret til økonomisk kompensation, hvis du overtræder klausulen. Uanset om han/hun har lidt et tab ved overtrædelsen eller ej. En sådan bodsbestemmelse bliver typisk kombineret med en bestemmelse om, at din arbejdsgiver kan kræve yderligere erstatning, hvis han/hun har lidt et tab.

Typisk vil det være angivet i klausulen, at du ikke kan nøjes med at betale et engangsbeløb og derefter være frigjort fra klausulen. Du skal som oftest betale hver måned, du overtræder klausulen.

Er der ikke aftalt konventionalbod, har din arbejdsgiver alligevel mulighed for at kræve erstatning af dig, hvis du overtræder klausulen. Det kræver dog, at han/hun kan påvise et tab som følge af overtrædelsen.

En overtrædelse af en kundeklausul kan stoppes ved at nedlægge et fogedforbud.

Bortvisning/opsigelse

Som udgangspunkt er du bundet af din kundeklausul i fuldt omfang, hvis du er blevet berettiget bortvist (men din ret til kompensation bortfalder). Hvis du er blevet uberettiget bortvist, bortfalder klausulen i visse tilfælde.

Klausulperioden begynder først på det tidspunkt, hvor du lovligt kunne have opsagt din stilling – altså efter en periode svarende til dit opsigelsesvarsel.

En kundeklausul træder i kraft ved enhver fratrædelse – uanset om det er din arbejdsgiver eller dig selv, der afslutter ansættelsesforholdet. Det gælder også, selv om du ikke kan bebrejdes opsigelsen, f.eks. ved stillingsbortfald, fyringsrunder mv.

Kompensation

Hvis din kundeklausul er indgået efter 1. januar 2016, eller hvis du er funktionær med en klausul indgået efter 15. juni 1999, har du krav på kompensation for den periode, din konkurrenceklausul gælder og begrænser dine jobmuligheder.

Hvis din klausul er indgået efter 1. januar 2016, skal du kompenseres med 40 eller 60 pct. af din løn på fratrædelsestidspunktet, alt efter om du er bundet af din klausul i 6 eller 12 måneder.

Kompensationen skal udbetales som et engangsbeløb de første to måneder og derefter månedsvis, indtil klausulen udløber. Hvis du fået et andet, passende arbejde, mens du er bundet af klausulen, bliver kompensationsbeløbet sat ned til hhv. 16 eller 24 pct., alt efter om din klausul gælder i 6 eller 12 måneder. Engangsudbetalingen kan dog ikke nedsættes.

Hvis du er funktionær, og din klausul er indgået efter 15. juni 1999, skal din kompensation udgøre mindst 50 pct. af din løn på fratrædelsestidspunket. Beløbet kan godt aftales højere, men ikke lavere.

For de første 3 måneder skal kompensationen udbetales som et engangsbeløb og derefter månedsvis, indtil klausulen udløber. Hvis du får et andet, passende arbejde, kan din arbejdsgiver modarbejde din nye løn i dit kompensationskrav – men ikke i engangsudbetalingen.

Husk, at du har pligt til at gøre, hvad du kan for at mindske dit tab. Det vil sige, at du skal prøve at finde et andet, passende arbejde i den periode, du er bundet af din konkurrenceklausul. Et ”andet, passende arbejde” er ikke-konkurrerende arbejde, der matcher dine faglige kvalifikationer og din uddannelsesmæssige baggrund, og som ligger i en rimelig afstand af din bopæl.

Hvis du ikke er funktionær, og din klausul er indgået før 1. januar 2016, eller er du funktionær med en klausul, der er indgået før 15. juni 1999, har du ikke krav på kompensation, med mindre du og din arbejdsgiver har aftalt det.

Vær opmærksom på, at hvis du er bundet af både en konkurrence- og en kundeklausul, har du kun krav på kompensation for konkurrenceklausulen. For klausuler, der er indgået efter 1. januar 2016 gælder desuden, at du kun kan være bundet af både en konkurrence- og en kundeklausul i maksimalt 6 måneder.

Hvor længe gælder en kundeklausul?

Som lønmodtager med en kundeklausul træder klausulen i kraft, når du fratræder din stilling og ikke længere modtager løn fra virksomheden.

Hvis du har en kundeklausul, og den er indgået skriftligt efter 1. januar 2016, er den som udgangspunkt gyldig i den periode, der er aftalt – dog maks. 12 måneder. Det gælder, uanset om du er funktionær eller ej. Domstolene har imidlertid mulighed for at forkorte en klausuls varighed, hvis den er længere end nødvendigt i forhold til beskyttelsen af arbejdsgiver.

Bemærk, at du ikke kan blive bundet af en kundeklausul, hvis du har været ansat i mindre end 6 måneder.

Hvis du er funktionær, og din klausul er indgået før 1. januar 2016, men efter 15. juni 1999, er der ingen maks. for, hvor længe en klausul må vare. Den må dog stadig ikke være længere, end hvad der er nødvendigt i forhold til beskyttelsen af arbejdsgiver. Det er typisk et år. Bemærk, at en kundeklausul kan gøres gældende over for dig, hvis du har været ansat mere end 3 måneder. Har du været ansat mindre end 6 måneder (men mere end 3 måneder), kan klausulen kun gøres gældende i maks. 6 måneder – uanset om der står noget andet i klausulen.

Hvis du ikke er funktionær, eller er du funktionær med en klausul, der er indgået før 15. juni 1999, er kundeklausulen gældende i den aftalte periode. Der gælder ikke noget maks. for, hvor længe klausulen må strække sig – ud over at den ikke må være længere, end hvad der er nødvendigt i forhold til beskyttelsen af arbejdsgiver.

Arbejdsgiver konkurs

En kundeklausul bortfalder som udgangspunkt ikke, hvis din arbejdsgiver erklæres konkurs. Inden for kort tid skal konkursboet bestemme, om du fortsat skal være ansat – måske skal virksomheden sælges eller overdrages. I den periode er din klausul stadig gældende. Konkursboet kan også vælge at betale vederlagsforpligtelser i forhold til aktuelle kundeklausuler.

Hvis den virksomhed, du arbejder i, ophører helt som følge af konkurs – og den ikke er solgt, bliver du frigjort fra kundeklausulen.

Jobklausul

Hvad er en jobklausul?
Ved en jobklausul forstås følgende:

 • En aftale, der i en given periode, efter du har fratrådt din stilling, forbyder dig at medvirke til, at andre medarbejdere i virksomheden forlader den
 • En aftale mellem to eller flere arbejdsgivere om ikke at ansætte hinandens medarbejdere
Gyldig jobklausul

Ifølge lov om ansættelsesklausuler, er det fra 1. januar 2016 ugyldigt at indgå jobklausuler mellem arbejdsgivere og lønmodtagere.

Jobklausuler, der er indgået før 1. januar 2016, kan opretholdes frem til 1. januar 2021. Her gælder det, at klausulerne skal være indgået skriftligt. De skal også indeholde oplysninger om, hvordan dine jobmuligheder konkret bliver begrænset af klausulen – og hvor længe klausulen gælder. Ellers er klausulen ugyldig. Klausulen skal desuden indeholde oplysninger om din ret til kompensation.

En jobklausul gælder, uanset om du selv siger op, eller om du bliver afskediget. Som udgangspunkt er der ingen øvre grænse for, hvor længe en jobklausul kan gælde.

Bemærk: Hvis du har været ansat i 3 måneder eller mindre, kan en jobklausul ikke gøres gældende over for dig. Har du været ansat i 6 måneder eller mindre, kan en jobklausul maks. gælde 6 måneder efter, du er fratrådt.

Kompensation for jobklausul

I den periode efter din fratrædelse, hvor dine jobmuligheder er begrænset pga. en jobklausul, skal din arbejdsgiver betale dig kompensation.

Kompensationens størrelse skal aftales individuelt, men skal mindst udgøre 50 pct. af din løn på fratrædelsestidspunktet (regnes fra opsigelsesperiodens udløb). 

Hvis intet andet er aftalt, bliver kompensationen beregnet ud fra dine faste løndele (grundløn, pensionsbidrag, bonus, skattemæssige værdi af f.eks. fri bil, telefon og internet). Overarbejdsbetaling og andre specielle ikke-faste ydelser bliver som udgangspunkt ikke medregnet, med mindre overarbejdet er påregneligt og derfor må indgå i beregningsgrundlaget. 

Kompensationen skal udbetales løbende på samme måde, som din løn er blevet udbetalt. Hvis din løn normalt er blevet udbetalt den sidste hverdag i hver måned, skal kompensationen også udbetales den sidste hverdag i de måneder, hvor du er bundet af jobklausulen.

Hvis du får andet, passende arbejde, kan din arbejdsgiver modregne lønnen fra dette arbejde i dit krav på kompensation. Ved ”andet passende arbejde” forstås arbejde, der ligger inden for dit faglige område, og som modsvarer dine uddannelsesmæssige og/eller erhvervsmæssige kvalifikationer.

Du har som udgangspunkt har ret til kompensation, selvom du modtager dagpenge. Kompensationen medfører typisk ikke fradrag i dagpengene. Skattemæssigt behandles kompensationen dog som almindelig arbejdsindkomst.

Du har ikke ret til feriepenge af kompensationen, da der ikke er tale om løn for udført arbejde.

Retten til kompensation bortfalder, hvis du er blevet berettiget bortvist af din arbejdsgiver, eller hvis du får kompensation for konkurrence- eller kundeklausuler.

Opsigelse af jobklausul

Som udgangspunkt har du ikke mulighed for at opsige en gyldig jobklausul. Den kan dog i visse tilfælde tilsidesættes efter aftaleloven, hvis det vil være urimeligt at gøre den gældende.

Din arbejdsgiver kan opsige en jobklausul med det samme varsel, der gælder for hans/hendes opsigelse af dit ansættelsesforhold, efter du har været ansat i 3 måneder. Opsigelsesvarslet kan dog højst udgøre 1 måneds varsel til en måneds udgang og ske både under og efter din ansættelse. Hvis din arbejdsgiver opsiger jobklausulen, er du ikke længere bundet af den og har derfor ikke længere ret til kompensation.

Ase kan hjælpe dig med dine spørgsmål om og udfordringer med klausuler

Er du lønmodtager kan Ase Lønmodtager hjælpe dig

Ase Lønmodtager

Er du arbejdsgiver kan Ase Selvstændig hjælpe dig

Ase Selvstændig

endnu ikke medlem?

Som medlem af en af Ases foreninger, kan du få hjælp til spørgsmål omkring ansættelseskontrakten. Du kan blive medlem af Ase Lønmodtager eller Ase Selvstændig for hhv. 69 og 77 kr./md.

bliv medlem