arbejdstid og pauser

Der er ingen generel lov om arbejdstid, og det er derfor vigtigt at medarbejderen og arbejdsgiveren laver tydelige aftaler om arbejdstiden. Den daglige eller ugentlige arbejdstid skal fremgå direkte af ansættelseskontrakten – eller som en henvisning til overenskomst eller lokalaftale.

Er ansættelsesforholdet omfattet af en overenskomst, vil reglerne om arbejdstid typisk fremgå af overenskomsten. En regel kan f.eks. være, at din ugentlige arbejdstid er 37 timer og skal placeres mellem kl. 7 og 18 på ugens 5 første dage.

Ved natarbejde gælder de almindelige regler omkring arbejdstid og pauser også. Der kan dog være aftalt særlige regler i en overenskomst, lokalaftale eller i din ansættelseskontrakt. Der er også visse lovfaste regler på området – disse træder i kraft, hvis ikke der er en overenskomst, som sikrer samme rettigheder.

Hvis ansættelsesforholdet ikke er omfattet af en overenskomst, kan medarbejderen og arbejdsgiveren mere eller mindre frit aftale arbejdstiden. Aftaler om arbejdstiden skal fremgå af ansættelseskontrakten, således at der er klare vilkår herom.

I alle tilfælde skal følgende tre lovfastsatte regler om arbejdstid overholdes:

 • 11-timers reglen
 • Reglen om et ugentlig fridøgn
 • 48 timers reglen

Hvad er 11-timers reglen?

11-timers reglen følger af arbejdsmiljøloven. Den fastslår, at arbejdstiden skal tilrettelægges således, at ansatte har en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer for hver periode på 24 timer.

Hvileperioden kan i visse tilfælde nedsættes, dog ikke til mindre end 8 timer.

Hviletiden kan nedsættes ved:

 • Holdskifte i virksomheder med flerholdsdrift. Nedsættelsen kan ske ved både ordinært og ekstraordinært holdskifte
 • Landbrugsarbejde indtil 30 dage i et kalenderår
 • Virksomhedens årlige regnskabs- og statusopgørelse eller udsalg, men højst 14 dage i et kalenderår
 • Arbejde på lagre og i butikker de sidste 14 dage før juleaften
 • Mødevirksomhed, kulturelle arrangementer o. lign. i forbindelse med arbejde, som normalt bliver udført om dagen, men hvor det er mere hensigtsmæssigt at lægge det i aftentimerne af hensyn til andre personer. Bemærk, at nedsættelsen højst kan ske 20 gange i et kalenderår og kun i de tilfælde, der er nævnt i bilaget til bekendtgørelsen (f.eks. forældremøder i skolen)

Hvad er 48-timers reglen?

48-timers reglen følger af lov om gennemførelse af visse dele af arbejdstidsdirektivet. Denne fastslår, at arbejdstiden over en periode på fire måneder højest må udgøre 48 timer i gennemsnit pr. uge.

Det er den samlede arbejdstid, der tæller med i de 48 timer; både almindelig arbejdstid og eventuelt overarbejde.

Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre, at medarbejderen ikke arbejder for mange timer. Medarbejderen har dog også et ansvar for at gøre arbejdsgiveren opmærksom på, hvis der er problemer med at arbejdstiden inden for gennemsnitligt 48 timer.

Arbejdsgiveren kan risikere at skulle betale en godtgørelse til medarbejderen, såfremt der sker brud på 48-timers reglen. Godtgørelsen kan udgøre mellem 12.500,00 kr. – 50.000,00 kr.

Ugentligt fridøgn

Det følger af arbejdsmiljøloven, at medarbejderen krav på et ugentligt fridøgn inden for hver periode på 7 døgn.

Fridøgnet skal ligge i sammenhæng med en daglig hvileperiode. Hvileperioden er på 11 timer, så medarbejderen vil derfor normalt have krav på en sammenhængende hvileperiode på 35 timer hvert 7. døgn.

Så vidt muligt skal fridøgnet falde på en søndag, og så vidt muligt samtidig for alle ansatte i virksomheden. Dette gælder dog ikke for landbrug og gartneri, hvor fridøgnene kan falde på hverdage.

Deltid/flekstid/natarbejde

Deltid

En lønmodtager anses for deltidsansat, hvis vedkommendes arbejdstid er lavere end den normale arbejdstid for en sammenlignelig fuldtidsansat medarbejder. En sammenlignelig fuldtidsansat vil være en medarbejder ansat i samme type virksomhed, på sammenlignelig ansættelseskontrakt og med samme type arbejde. Hvis der ikke er en sammenlignelig fuldtidsansat, vil man kigge på den kollektive overenskomst, som dækker ansættelsesforholdet. Hvis ansættelsesforholdet ikke er dækket af en overenskomst, benyttes den sædvanlige områdeoverenskomst for en sammenligning.

Deltidsloven finder anvendelse, hvis en medarbejder anses for at være deltidsansat, og vedkommende er ansat direkte i den virksomhed, hvor der udføres arbejde, og at vedkommende ikke er sikret de samme rettigheder igennem en kollektiv overenskomst.

Deltidsloven sikrer, at deltidsansatte ikke stilles ringere end fuldtidsansatte og giver en beskyttelse mod forskelsbehandling, fordi medarbejderen er på deltid eller medarbejderen ikke ønsker at gå op eller ned i arbejdstid. Det er dog tilladt for arbejdsgivere at reducere løn og goder forholdsmæssigt i forhold til arbejdstiden.

Medarbejdere ansat på fuld tid, har ikke lovbestemt ret til at gå ned i tid - det kan dog ske efter aftale mellem medarbejderen og arbejdsgiveren. Hvis arbejdsgiveren ønsker, at medarbejderen går enten op eller ned i tid, vil det i de fleste tilfælde kræve, at arbejdsgiveren varsler dette med medarbejderens opsigelsesvarsel, da det anses for en væsentlig ændring af ansættelsesforholdet.
Kontakt Ase for en konkret vurdering af, om en ændring af arbejdstiden er en væsentlig vilkårsændring.

 

Flekstid

Parterne har også mulighed for at aftale flekstid. Det betyder, at medarbejderen inden for visse rammer har ret til selv at bestemme, hvornår arbejdet udføres. Normalt indebærer flekstid, at medarbejderen tid bliver kontrolleret, f.eks. vha. fleks-ure eller registrering af den faktiske arbejdstid.

Medarbejderen har ikke ret til flekstid, det er noget, som skal aftales mellem arbejdsgiveren og medarbejderen, og/eller være en generel mulighed i virksomheden.

 

Natarbejde

Den normale arbejdstid for natarbejdere må ifølge et EU-direktiv i gennemsnit ikke overstige 8 timer pr. periode på 24 timer beregnet over en periode på 4 måneder.

 

Pauser

Hvis ansættelsesforholdet er dækket af en overenskomst, vil reglerne vedrørende pauser fremgå af denne. Der kan også være særlige regler i virksomheden, som fremgår af ansættelseskontrakten eller virksomhedens personalehåndbog.

Hvis ansættelsesforholdet ikke er omfattet af en overenskomst, er der vidt omfang aftalefrihed hvad angår pauser.

Ved indgåelse af aftaler om pauser skal man dog være opmærksom på, at hvis medarbejderen daglige arbejdstid er på mere end 6 timer, så har medarbejderen ret til en pause. Der er dog ingen regler for, hvor lang pausen skal være, men den skal være så lang, at pausens formål tilgodeses. Det vil sige at medarbejderens frokostpause skal være så lang, at vedkommende har tid til at spise.

Det er arbejdsgiverne, som bestemmer hvornår der skal afholdes pause. Pausen skal lægges, så den passer ind i virksomhedens drift og følge arbejdspladsens almindelige regler om planlægning af arbejdstiden.

 

Løn i pauser

Som udgangspunkt har medarbejdere ikke ret til løn i pauserne. Medarbejderen har derfor heller ikke pligt til at stå til rådighed i sine pauser og kan forlade arbejdspladsen, hvis man ønsker det. Hvis arbejdsgiveren ønsker at medarbejderen skal stå til rådighed, så skal vedkommende have løn for pausen. Hvis der er aftalt pause med løn og medarbejderen derfor skal stå til rådighed, må vedkommende ikke forlade virksomheden i pausen.

 

Rygepauser

Som følge af ledelsesretten kan arbejdsgiveren fastsætte konkrete regler vedrørende rygning på arbejdspladsen.

Arbejdsgiveren kan dog ikke opsætte regler, som forhindrer medarbejderen i at forlade arbejdspladsen og ryge i selvbetalte pauser. Medarbejderen skal naturligvis være tilbage på arbejdspladsen og klar til arbejdet, når pause er slut.
Arbejdsgiveren kan dog indskærpe, at det ikke er tilladt at ryge, hvis man bærer virksomhedens arbejdsuniform eller kører en firmabil, som viser, hvor medarbejderen er ansat.

Ase kan hjælpe dig med spørgsmål om arbejdstid og pauser

meld mig ind

Køb lige nu!
GRATIS fagforening i 6 mdr. ved køb af a-kasse og fagforening.

Er du i tvivl om, hvilket medlemskab, der passer bedst til dig?

A-kassen giver dig en økonomisk sikkerhed i form af dagpenge, hvis du bliver ledig. Du får også hjælp til jobsøgning og rådgivning om bl.a. efterløn.

Med en fagforening oveni får du rådgivning under din ansættelse - lige fra vejledning om din kontrakt til hjælp ved opsigelse.

Endelig er vores lønsikring til for dig, der har brug for mere end dagpenge. Du bestemmer selv dækningssum, og får også adgang til et eksklusivt jobrådgivningsforløb.


Ring og få svar på dit spørgsmål

Vi sidder klar på telefonen
Mandag - torsdag: 8.15 - 20.00
Fredag 8.15 - 16.00

Ring: 7013 7013

GRATIS fagforening i 6 mdr.

lidt om dig

Ring og få svar på dit spørgsmål

Vi sidder klar på telefonen
Mandag - torsdag: 8.15 - 20.00
Fredag 8.15 - 16.00

Ring: 7013 7013

Hov! Du mangler af oplyse dit navn :)
Vi bruger dit CPR-nummer til at udbetale dine dagpenge, hvis du bliver ledig
Indtast venligst et gyldigt CPR nummer uden bindestreg :)
Er du sikker på at dit cpr nummer kun er 9 cifre? :)
hov, du mangler at udfylde telefonnummer :)
hov, du har ikke udfyldt din e-mail :)
Vi passer på din data og din adresse forbliver selvfølgelig hemmelig for andre, selvom du indtaster den her
Indtast venligst din adresse :)
Indtast venligst postnummer og by :)

Hvad laver du til daglig?

Vælg alle dem der passer på dig

Vælg de felter, der passer bedst på dig. Du kan sagtens krydse flere af, hvis du fx både studerer og har egen virksomhed, eller er nyuddannet og ledig.

Vi har brug for oplysningerne for at tilpasse dit medlemskab bedst muligt til din situation.


Ring og få svar på dit spørgsmål

Vi sidder klar på telefonen
Mandag - torsdag: 8.15 - 20.00
Fredag 8.15 - 16.00

Ring: 7013 7013

For selvstændige er prisen:
Juridisk hjælp: 97 kr./måned + moms
Vælg mindst én

Lidt mere om dig

Ring og få svar på dit spørgsmål

Vi sidder klar på telefonen
Mandag - torsdag: 8.15 - 20.00
Fredag 8.15 - 16.00

Ring: 7013 7013

er du medlem af en a-kasse i dag?

Vælg venligst :)

Hvilken a-kasse?

Vi skal nok sørge for at flytte dig fra din nuværende a-kasse.
Hvis du har betalt forud, får du selvfølgelig pengene tilbage.

Lidt mere om dig

Ring og få svar på dit spørgsmål

Vi sidder klar på telefonen
Mandag - torsdag: 8.15 - 20.00
Fredag 8.15 - 16.00

Ring: 7013 7013

er du medlem af en fagforening i dag?

Vælg venligst :)

Hvilken fagforening?

Hvis du har betalt forud, får du selvfølgelig pengene tilbage, når du flytter fagforening

Skal vi opsige den for dig?

Hvis ja, skal vi nok sørge for at flytte dig fra din nuværende fagforening, så det passer med dit medlemskab i ase.

OBS! Vi kan desværre ikke flytte dig automatisk, da din fagforening ikke tillader det. Du skal derfor selv sørge for at opsige din nuværende fagforening.

Lidt mere om dig

Ring og få svar på dit spørgsmål

Vi sidder klar på telefonen
Mandag - torsdag: 8.15 - 20.00
Fredag 8.15 - 16.00

Ring: 7013 7013

passer dette på dig??

Fjern fluebenene, hvis du ikke er enig

Hvis du arbejder i et andet land, kan det have indflydelse på dit medlemsskab. Vi vil derfor gerne tale med dig for at færdiggøre din tilmelding
Hvis du vil meldes ind på en anden dato, bliver vi nødt til at tale med dig for at færdiggøre din tilmelding
Hvis du ikke ønsker digital post, vil du modtage al vigtig information med posten.
Det kan have en indflydelse på, hvornår du er berettiget til dagpenge. Vi vil derfor gerne tale med dig for at færdiggøre din tilmelding
Det kan have en indflydelse på, hvornår du er berettiget til dagpenge. Vi vil derfor gerne tale med dig for at færdiggøre din tilmelding

Var det et EØS-land eller Færøerne?

Vælg mindst én

Lidt mere om dig

Ring og få svar på dit spørgsmål

Vi sidder klar på telefonen
Mandag - torsdag: 8.15 - 20.00
Fredag 8.15 - 16.00

Ring: 7013 7013

Hvad er dit/din ægtefælles firmas CVR-nummer?

Hov! Du mangler af oplyse firmas CVR-nummer :)

Få mere ud af din a-kasse

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage på MitAse eller ved at kontakte Ase a-kasse via e-mail: ase@ase.dk.Når du melder dig ind i Arbejdsløshedskassen Ase (”Ase a-kasse”), oplyser du en række af dine personoplysninger til os.

Vi behandler dine oplysninger med det formål at opfylde aftalen om medlemskab med dig, jf. GDPR artikel 6(1)(b), 9(2)(b) og 9(2)(d), samt til statisk og analyse for at forbedre vores produkter og services, jf. artikel 6(1)(f), om legitim interesse.

Du kan læse mere om behandlingen af dine personoplysninger i vores privatlivspolitik her.

Få mere ud af din fagforening

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage på MitAse eller ved at kontakte Ase a-kasse via e-mail: ase@ase.dk.Når du melder dig ind i Ase Lønmodtager, oplyser du en række af dine personoplysninger til os.

Vi behandler dine oplysninger med det formål at opfylde aftalen om medlemskab med dig, jf. GDPR-artikel 6(1)(b), 9(2)(b) og 9(2)(d), samt til statistik og analyse for at forbedre vores produkter og services, jf. artikel 6(1)(f), om legitim interesse.

Du kan læse mere om behandlingen af dine personoplysninger i vores privatlivspolitik her.

tjek oplysninger

Vi har noteret dette om dig og dit medlemskab.
Passer det?

Ring og få svar på dit spørgsmål

Vi sidder klar på telefonen
Mandag - torsdag: 8.15 - 20.00
Fredag 8.15 - 16.00

Ring: 7013 7013

Vigtigt
Du er medlem fra

Betaling

Du kan enten betale for dit medlemskab hver måned eller hvert kvartal. Hvis du vælger kvartalsbetaling, betaler du dit kontingent den 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.

Vil du vide mere om din betaling i Ase, har vi samlet en FAQ om dine muligheder.

Find den her

Ring og få svar på dit spørgsmål

Vi sidder klar på telefonen
Mandag - torsdag: 8.15 - 20.00
Fredag 8.15 - 16.00

Ring: 7013 7013

Du modtager en mail med et aktiverings-link, du skal åbne og godkende i din MobilePay app – derefter kører aftalen automatisk.

Hvor ofte vil du opkræves?

Så mangler vi bare dine bankoplysninger, inden vi kan oprette aftalen med Betalingsservice

Indtast venligst dit reg. nr
Indtast venligst dit konto. nr

Hvor ofte vil du opkræves?

velkommen i Ase

Tak for din indmeldelse. Vi er i fuld gang med at oprette dig som medlem. Du får en mail fra os inden længe om dit køb.

Først når alt er på plads, sender vi dig en ordrebekræftelse og kvittering.

Lønsikring

Vi ringer dig også op snarest muligt, for at færdiggøre din tilmelding til vores lønsikring

Juridisk hjælp

Vi ringer dig også op snarest muligt, for at færdiggøre din tilmelding til vores fagforening

Gode råd

 1. Husk din første betaling. Når vi har oprettet dit medlemskab, modtager du en notifikation om betaling i din MobilePay app på din mobil

 2. Husk at oprette din betalingsaftale i MobilePay, hvis du har valgt denne betalingsform

 3. Husk at oprette to betalingsaftaler, hvis du har meldt dig ind i både a-kassen og fagforeningen

Vi har brug for at tale med dig

For at være sikker på, at du får præcis det, du har brug for, vil vi gerne tale med dig. Klik på send herunder, så ringer vi dig op inden for de næste to dage, og færdiggør din tilmelding sammen.

hov, du mangler at sætte et flueben :)

Vi har nu sendt dine oplysninger

Vi ringer dig op inden for de næste to hverdage, og færdiggør din tilmelding sammen.

du kan også ringe til os


Vi sidder klar på telefonen
Mandag - torsdag: 8.15 - 20.00
Fredag 8.15 - 16.00

ring

7013 7013