Ferie for medarbejdere

Alle har ret til at holde ferie engang imellem, og som arbejdsgiver har du i et vist omfang pligt til at sørge for, at dine medarbejdere rent faktisk benytter sig af denne ret. Reglerne om ferie kan være komplicerede, og det er derfor vigtigt, at du som arbejdsgiver har tjek på dine medarbejderes rettigheder.

Ferieloven, der gælder for alle lønmodtagere, indeholder samtlige regler på området – regler, der godt kan være ret komplicerede, så sørg for at sætte dig godt ind i dem, så du har tjek på, hvad dine medarbejdere må og ikke må. Noget af det, der er særligt vigtigt for dig at vide i forhold til ferie for medarbejdere er:

  • Hvor meget ferie din medarbejder kan/må holde
  • Hvordan betalt ferie bliver optjent
  • Hvornår ferien skal afholdes

Selv om Ferieloven gælder alle lønmodtagere, kan nogle af dens regler være blevet ændret i en eller flere ansættelseskontrakter. Eller i en kollektiv overenskomst.

Hvor meget ferie må din medarbejder holde?

Et ferieår løber i perioden fra 1. maj til 30. april. I den periode har din medarbejder ret til at holde 25 feriedage eller i alt 5 ugers ferie, hvis han/hun arbejder 5 dage om ugen.

Medarbejder optjener ret til betaling under ferie i det kalenderår (perioden fra 1. januar-31.december), der er gået forud. For hver måned, din medarbejder har været ansat, optjener han/hun 2,08 feriedage. Hvis han/hun har været ansat hele kalenderåret, svarer det til 25 dage i alt.

Hvis din medarbejder ikke har været ansat hele kalenderåret, har han/hun kun ret til betaling under den periode af sin ferie, der svarer til ansættelsestiden, men har stadig ret til at holde 5 ugers ferie. Noget af ferien bliver så afholdt uden løn, og du skal foretage fradrag på 4,8 pct. i hans/hendes månedsløn for hver afholdt feriedag, din medarbejder selv skal betale.

Forskellen på hoved- og restferie

Ifølge Ferieloven har din medarbejder ret til at holde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden fra 1. maj-30. september. Det kaldes hovedferie.

Den ferie, din medarbejder har optjent, der rækker ud over de 3 uger, kaldes restferie. Den skal som udgangspunkt holdes med mindst 5 sammenhængende dage, men hvis det er nødvendigt i forhold til arbejdet, at afholde ferien i mindre bidder, kan det også lade sig gøre. Restferie kan afholdes i hele ferieåret, både før og efter hovedferien.

Hvornår skal ferien afholdes?

Det er som udgangspunkt dig som arbejdsgiver, der bestemmer, hvornår din medarbejder skal holde ferie – dog skal din medarbejder ifølge Ferieloven have mulighed for at komme med ønsker til, hvornår han/hun holder ferie. Så vidt muligt skal du forsøge at imødekomme din medarbejders ønsker, men hvis virksomheden/arbejdets art kræver det, kan du fastsætte din medarbejders ferie til et andet tidspunkt.

Når du planlægger ferieåret skal du være opmærksom på, at du har pligt til så vidt muligt at imødekomme en medarbejders ønske om, at holde sin hovedferie i skolernes sommeferie, hvis medarbejderen har skolesøgende børn.

Varsling af ferie

Hvis du vil pålægge din medarbejder at holde sin ferie, skal du varsle det i overensstemmelse med Ferielovens frister. Det vil sige, at du skal give din medarbejder besked om, hvornår han/hun skal holde ferie, senest 3 måneder før hovedferien skal begynde og senest 1 måned før den øvrige ferie skal begynde – med mindre andet er aftalt. Det er derfor en god idé at være i god tid med at hente ferieønsker fra din medarbejder.

Feriegodtgørelse eller ferie med løn?

Ifølge Ferieloven har din medarbejder enten ret til feriegodtgørelse eller ferie med løn plus ferietillæg. Hvis din medarbejder er ansat pr. måned og har ret til fuld løn under sygdom og på søgnehelligdage, skal han/hun have ferie med sin sædvanlige løn på ferietidspunktet. Derudover har han/hun ret til et ferietillæg på 1 pct. af sin løn i optjeningsåret (det foregående kalenderår). Det er typisk funktionærer, der har ret til ferie med løn. Hvis dine medarbejdere ikke er funktionæransat, har de ret til feriegodtgørelse med 12,5 pct. af lønnen i optjeningsåret.

Elevers ferie

Der gælder særlige regler om ferie for elever, der er omfattet af erhvervsuddannelsesloven:

I første og andet hele ferieår har din elev ret til fuld ferie med løn, uanset om han/hun har optjent fuld ferieret eller ej.

Hvis du har ansat en elev før 1. juli, har han/hun ret til 5 ugers betalt ferie i det aktuelle ferieår. Hvis du har ansat en elev efter 1. juli, har han/hun ret til 1 uges betalt ferie, hvis din virksomhed er lukket hen over f.eks. jul og nytår.

Sygdom ved ferie

Sygdom før ferien begynder

Hvis din medarbejder bliver syg, før hans/hendes ferie begynder, er det en feriehindring. Det vil sige, at din medarbejder ikke har pligt til at afholde sin ferie, med mindre han/hun selv ønsker det.

Hvis din medarbejder ikke ønsker at holde sin ferie pga. sygdom, har han/hun pligt til at sygemelde sig efter de retningslinjer, der er i din virksomhed. Hvis din medarbejder bliver rask, før hans/hendes planlagte ferie slutter, skal han/hun raskmelde sig og oplyse, om han/hun afholder resten af ferien, eller om han/hun i stedet tager på arbejde.

Som arbejdsgiver har du ret til at se dokumentation for sygdom, f.eks. en friattest fra din medarbejders læge.

Sygdom under ferien

Hvis din medarbejder bliver syg under sin ferie, har han/hun ret til erstatningsferie for de feriedage, der er mistet pga. sygdom. Din medarbejder har dog først ret til erstatningsferie efter en karensperiode (et antal sygedage pr. ferieår, som din medarbejder ikke kan få erstatning for. Længden af karensperioden afhænger af, hvor mange feriedage din medarbejder har optjent).

Hvis din medarbejder har optjent fuld ferieret (5 uger), så er karensperioden 5 sygedage pr. ferieår. Din medarbejder får altså først ret til erstatningsferie efter 5 dages sygdom under ferie. Hvis din medarbejder har optjent mindre end 5 ugers ferie, er karensperioden forholdsmæssigt kortere. Hvis din medarbejder er syg i flere ferieperioder, bliver karensdagene talt sammen over hele ferieåret.


Erstatningsferie
Hvis din medarbejder vil gøre brug af sin ret til erstatningsferie, skal han/hun melde sig syg efter de retningslinjer, der er i din virksomhed. Derudover skal han/hun selv fremskaffe dokumentation for sygdommen i form af en lægeerklæring. Dokumentationen skal skaffes på første sygedag, og din medarbejder skal selv betale for den.  

Eksempel: Din medarbejder har optjent fuld ferieret og har derfor ret til erstatningsferie efter 5 sygedage under ferie. Din medarbejder bliver syg i sin sommerferie og er syg i 3 dage. I efterårsferien, hvor din medarbejder igen holder ferie, bliver han/hun syg i 3 dage. Hvis din medarbejder har overholdt de retningslinjer for sygemelding, der er i din virksomhed, og han/hun har skaffet dokumentation for sygedagene, kan din medarbejder få erstatningsferie for hans/hendes sidste sygedag i efterårsferien. 

Feriefridage

Din medarbejder har ret til feriefridage, hvis det fremgår af hans/hendes ansættelseskontrakt, eller hvis din virksomhed har en kollektiv overenskomst, som giver ret til det.

Feriefridage er ikke omfattet af Ferieloven eller andre love. Det betyder, at du som arbejdsgiver selv fastsætter reglerne for feriefridage i din virksomhed, bl.a. hvor mange feriefridage din medarbejder skal have, hvordan de bliver optjent, og hvornår de skal afholdes.

Ferie i en opsigelsesperiode

Du kan godt pålægge din medarbejder at holde ferie i en opsigelsesperiode, men du skal overholde Ferielovens varslingsregler. Det betyder, at hovedferie skal varsles med 3 måneder og restferie med 1 måned.

Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler, hvis din medarbejder er fritstillet og får nyt arbejde i fritstillingsperioden. I den situation bliver korrekt varslet ferie ikke anset for afholdt, hvis din medarbejder pga. nyt job ikke kan nå at holde sin varslede ferie, og hvis du som arbejdsgiver kan modregne i din medarbejders løn som følge af hans/hendes nye indtægt. 

Det vil sige, at din medarbejder ikke kan holde hovedferie, hvis opsigelsesvarslet er på 3 måneder eller derunder. Heller ikke selv om hovedferien allerede er planlagt til at skulle afholdes i opsigelsesperioden – hvis det er dig, som har opsagt medarbejderen. Hvis din opsagte medarbejder gerne vil holde sin hovedferie i opsigelsesperioden, kan I dog aftale det indbyrdes.

Du kan forlange, at din medarbejder afholder restferie i sin opsigelsesperiode, hvis varslet på 1 måned er overholdt, og ferien kan holdes, før opsigelsesperioden udløber. 

Hos Ase Selvstændig kan vi hjælpe dig med at finde hoved og hale i feriereglerne. Som medlem kan du ringe til os og få hjælp og rådgivning omkring reglerne for dine medarbejderes ferie.

endnu ikke medlem?

Som medlem af Ase Selvstændig kan du få juridisk rådgivning, når du har brug for hjælp vedrørende dine medarbejdere.

Medlemmer