Hvilke øvrige opsigelsesvarsler er der?

Der er flere forskellige varsler, du skal være opmærksom på i en opsigelsessituation. Få overblikket over dem her.

specielt for dig i job

Opsigelse sendt i ferieperiode

Hvis du får en opsigelse, mens du holder ferie, og din arbejdsgiver er bekendt med, at du er på ferie, da opsigelsen blev sendt, har opsigelsen normalt først virkning fra det tidspunkt, hvor du kommer hjem fra ferie og får mulighed for at læse opsigelsen.

Fratrædelse før opsigevarslets udløb

Du kan som udgangspunkt ikke fratræde din stilling, før opsigevarslets udløb, hvis din arbejdsgiver ikke vil fritstille dig. Du er forpligtet til at stille din arbejdskraft til rådighed i opsigelsesperioden, men du kan vælge selv at opsige din stilling, selv om du allerede er blevet opsagt. Det er en såkaldt kontraopsigelse, hvor du kan fratræde med dit eget opsigelsesvarsel. I så fald modtager du kun løn indtil udløbet af dit eget opsigelsesvarsel.

Det er vigtigt, at du kun fratræder din stilling inden opsigelsesperiodens udløb, hvis du enten har en aftale med arbejdsgiveren om det eller har afgivet kontraopsigelse. Ellers misligholder du ansættelsesforholdet, og det giver din arbejdsgiver ret til at bortvise dig (hæve ansættelsesforholdet) og stoppe med at udbetale løn til dig. Din arbejdsgiver vil typisk også kunne kræve erstatning, som i funktionærforhold normalt svarer til 14 dages løn.

Opsigelsesvarsel i tidsbegrænset stilling

Hvis du er tidsbegrænset ansat, skal du fratræde din stilling så snart, tidsbegrænsningen udløber. Ansættelsesforholdet kan nemlig siges at være opsagt allerede fra begyndelsen af ansættelsen.

I løbet af din ansættelsesperiode kan du som udgangspunkt sige op og blive opsagt med de samme varsler, som gælder for ikke-tidsbegrænset ansatte.

Der kan opstå en særlig problemstilling, hvis du har haft flere tidsbegrænsede ansættelser efter hinanden ved samme arbejdsgiver. I visse tilfælde kan tidsbegrænsningen tilsidesættes, så din anciennitet skal regnes fra begyndelsen af din første ansættelse. Kontakt os, hvis du mener, at den situation kan gøre sig gældende for dig – så foretager vi en nærmere vurdering.

Opsigelse inden tiltrædelse

Du kan godt sige din stilling op, før du tiltræder en ny stilling, men opsigelsesvarslet løber som udgangspunkt først fra det tidspunkt, du rent faktisk tiltræder. Det vil sige, at du typisk ikke kan slippe for at arbejde i opsigelsesperioden, medmindre du og din arbejdsgiver aftaler det.

Ud fra tilsvarende principper kan din arbejdsgiver også sige dig op, inden du tiltræder stillingen.

Hvis du er omfattet af funktionærloven, og du ikke møder op som aftalt (og ikke har en aftale med din arbejdsgiver om det), kan din arbejdsgiver kræve, at du betaler en erstatning, som normalt svarer til en halv måneds løn. Hvis du ikke er funktionær, kan du risikere at skulle betale erstatning, hvis din arbejdsgiver kan dokumentere et tab.

Hvis du fortryder en ansættelse, inden du tiltræder, bør du derfor hurtigst muligt lave en aftale med din kommende arbejdsgiver om at få ansættelsen annulleret. På den måde slipper du både for at tiltræde og for at betale erstatning.

Opsigelse med længere varsel end det aftale-, lov- og overenskomstmæssige varsel

Din arbejdsgiver kan godt opsige dig med længere varsel end dit normale minimumsvarsel.

Du kan også sige op med længere varsel end det normale varsel. I sådanne tilfælde må din arbejdsgiver typisk acceptere at skulle betale løn til dig i den forlængede opsigelsesperiode. Medmindre altså den er længere end det opsigelsesvarsel, du har krav på, hvis det var arbejdsgiveren, der havde opsagt dig.

Opsigelse med for kort varsel – ugyldig?

Hvis du er blevet sagt op med et varsel, som er kortere end det, du har krav på iht. funktionærloven/overenskomsten eller din individuelle ansættelseskontrakt, er opsigelsen ikke ugyldig af den grund. I sådan en situation bliver opsigelsesvarslet forlænget til det korrekte varsel, og du har ikke krav på at få en ny opsigelse med et nyt varsel.

Hvis du bliver opsagt med for kort varsel, er det vigtigt, at du straks henvender dig til din arbejdsgiver og dels protesterer over det for korte opsigelsesvarsel, dels stiller din arbejdskraft til rådighed i hele den korrekte opsigelsesperiode. Ellers risikerer du at miste retten til det længere opsigelsesvarsel og dermed også retten til løn i den længere opsigelsesperiode. Kontakt os, hvis du er i tvivl.

specielt for selvstændige

Som selvstændig bliver du ikke opsagt på samme måde som en lønmodtager. Der er derfor ikke noget særligt, du skal være særligt opmærksom på i forhold til din arbejdssituation i den forbindelse.

specielt for ledige

Som ledig kan du ikke blive opsagt. Der er derfor ikke noget særligt, du skal være særligt opmærksom på i denne forbindelse.