Situationen i Nordjylland

Regeringen og sundhedsmyndighederne præsenterede torsdag den 5. november 2020 nye COVID-19-restriktioner, som foreløbigt gælder de kommende fire uger.  Tiltagene er sat i værk for at reducere smitteudviklingen i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommuner, hvor en del borgere er smittet med mink-virus-varianter.

Ase henviser forsat til vores FAQ om Coronavirus (COVID-19), hvor man kan finde svar på de mest gængse spørgsmål. Hvis man forsat har ubesvarede spørgsmål, står vi naturligvis til rådighed for afklaring af disse.  

I denne ekstraordinære situation opfordrer Ase forsat både ansatte og arbejdsgiver til at være pragmatisk anlagt og imødekomme hinandens behov og udfordringer i videst muligt omfang inden for de ansættelsesretlige rammer.

Påvirkning på arbejdspladserne

Det følger af de nye lokale restriktioner og tiltag, at offentlige og private arbejdspladser i de førnævnte kommuner kraftigt opfordres til at hjemsende* alle ansatte, som ikke varetager kritiske funktioner.

Offentlige og private arbejdspladser uden for de pågældende kommuner opfordres til at sende alle ansatte med bopæl i de pågældende kommuner hjem*, såfremt disse ikke varetager kritiske funktioner.

Produktionsvirksomheder skal ikke holde lukket, men arbejdsgiverne opfordres kraftigt til ikke at lade ansatte, med bopæl i en anden kommune, møde fysisk på arbejde.

Ansatte med relation til minkfarmdrift bør hjemsendes* fra andre arbejdspladser uanset funktion, medmindre en negativ PCR-test kan forevises jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

*Der henvises til den øvrige FAQ for spørgsmål vedrørende betaling af løn under hjemsendelse.

Hvad er kritiske funktioner?

I denne sammenhæng menes der blandt andet personale ansat i:

 • Sundheds- og plejesektoren (undtaget kosmetisk behandling mv.), ældreplejen, børne- og undervisningssektoren.
 • Ansatte hos politiet, kriminalforsorgen, forsvarets myndigheder, beredskabet, kødkontrollen og på området for socialt udsatte
 • Medarbejdere til pelsning og aflivning af mink
 • Nødvendige forsyningsvirksomheder, f.eks. fødevareforsyningen, dagligvaremarkedet, apotekervæsen, energi, vand, affaldshåndtering, tele- og IT-infrastruktur, finansielle infrastruktur mv.

Nedlukning af den kollektive trafik

Som en del af tiltagene lukkes den kollektive persontrafik med bl.a. bus, tog og færge ind og ud af de berørte kommuner og på tværs af kommunerne.

Medarbejdere, som varetager samfundskritiske funktioner (se ovenstående forklaring), og som kan fremvise dokumentation fra deres arbejdsgiver for, at de varetager samfundskritiske funktioner, kan foretage rejser ind og ud af kommunerne i busser, der forsat kører rutekørsel, og i skolebusser. Nordjyllands Trafikselskab kan vælge at oprette særlige busruter, hvor ansatte, med samfundskritiske funktioner, kan transporteres ind og ud af kommunerne.

Arbejdsgiveren kan vælge at udskrive et brev eller en mail, som bekræfter, at medarbejderen varetager en kritisk funktion. Dokumentationen skal medbringes, således at dette kan vises til buschaufføren eller kontrolløren, når en kommunegrænse overskrides.

Erhvervsministeriet har udtalt, at det er en lokal og konkret vurdering, om en funktion er kritisk. Det er således op til den enkelte virksomhed eller enkelte offentlige myndighed at vurdere, om medarbejderne varetager kritiske funktioner. Der henvises her til ovenstående afsnit for en nærmere uddybning af, hvad der menes med funktioner, som anses for værende kritiske for samfundet.

Som medarbejder har man selv ansvaret for at møde på arbejde til tiden. Hvis man er afhængig af offentlig transport, så skal man finde en alternativ måde at komme på arbejde på. Det er vigtigt, at man orienterer sin arbejdsgiver om situationen, så I forhåbentlig kan finde en løsning. I yderste konsekvens kan udeblivelse få ansættelsesretlige og dagpengeretlige følger/konsekvenser. Såfremt man som medarbejder er blevet opsagt, bortvist eller påtænker at blive hjemme, så opfordres man til at kontakte Ase Lønmodtager og Ase a-kasse.

Oplever man som arbejdsgiver, at en medarbejder ikke kan møde på arbejdet grundet nedlukning af den kollektive trafik, så opfordres man til at kontakte Ase Selvstændig, forinden man skrider til opsigelse, bortvisning eller øvrige ansættelsesretlige konsekvenser.

Hjælpepakker vedtaget den 7. november 2020

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om en aftale om tre nye muligheder for lønkompensation. Disse har til formål at undgå opsigelser og hjælpe de berørte virksomheder, som følge af de lokale restriktioner og tiltag i Nordjylland.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om en kompensation baseret på:

 1. Tilpasning af den eksisterende lønkompensationsordning for tvangslukkede virksomheder
 2. En lokal genindførsel af den tidligere generelle lønkompensationsordning
 3. Pendlingslønkompensationsordning for virksomheder berørt af restriktionen om geografisk mobilitet i Nordjylland.

Regeringen vil søge Folketingets opbakning til indførelsen af kompensationsordningerne, og det er parternes hensigt, at ordningerne træder i kraft den 6. november 2020.

 

1. Tilpasning af lønkompensationsordningen for tvangslukkede virksomheder

Den eksisterende lønkompensationsordning for tvangslukkede virksomheder tilpasses, således at der fra 6. november kan søges om lønkompensation ved nedlukninger af lokale arbejdssteder, hvor det tidligere har været et krav, at hele virksomheden nedlukkes. Virksomheder kan med aftalen få lønkompensation for lokale arbejdssteder, som har eget P-nummer, hvis disse bliver lokalt nedlukket.

Med aftalen ændres skæringsdatoen for, hvornår virksomheder senest må have afskediget medarbejdere for at kunne indtræde i ordningen. Ændringen medfører, at virksomheden senest må have opsagt medarbejdere før 6. november for at kunne få lønkompensation. Dette sker af hensyn til, at man ikke ønsker at afskære virksomheder fra at bruge ordningen.

Det vil desuden være muligt for virksomheder at få lønkompensation til medarbejdere, som er ansat før den 6. november.

Øvrige betingelser for den eksisterende lønkompensationsordning for tvangslukkede virksomheder fortsætter uændret.

 

2. Lokal genindførelse af den tidligere lønkompensationsordning

Parterne er enige om indførelse af en lokal lønkompensationsordning. Ordningen vil gælde for virksomheder i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø Kommune.

Den lokale lønkompensationsordning baseres på forudsætningerne af den tidligere lønkompensationsordning. Der henvises til den øvrige FAQ for nærmere uddybning af den tidligere lønkompensationsordning, der udløb den 29. august 2020.

Forudsætningerne for at få lønkompensation indebærer et krav om, at virksomheden skal hjemsende mindst 30% af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte. Medarbejdere, som er omfattet af pendlingslønkompensationsordningen, indgår i opgørelsen af antallet af hjemsendte medarbejdere.
Medarbejderne må ikke arbejde for virksomheden under hjemsendelsen – heller ikke hjemmefra.

Virksomheden skal betale fuld løn til medarbejderne i kompensationsperioden, og det er en forudsætning for lønkompensationen, at virksomheden ikke afskediger medarbejder af økonomiske årsager i lønkompensationsperioden. Virksomheden må senest have opsagt medarbejdere før den 6. november 2020 for at kunne få lønkompensation.

Lønkompensationen udgør 75% af de samlede lønudgifter for omfattede funktionærers løn om måneden og 90% af de samlede lønudgifter for omfattede ikke-funktionærers løn om måneden, dog maksimalt 30.000 kr. om måneden per hjemsendt medarbejder.

Det er ikke muligt at få lønkompensation for medarbejdere, der arbejder hjemmefra. Virksomheder vil kunne få lønkompensation til medarbejdere, som er ansat før den 6. november 2020. Afskedigelser inden den 6. november 2020 vil ikke indgå i vurderingen af, om virksomheden lever op til ordningens kriterier.

Der er ikke krav om afholdelse af feriedage for medarbejdere.

Lønkompensationen kan ansøges for enkelte lokale arbejdssteder (underopdeling af CVR-numre, dvs. P-nummer), som er fysisk placeret i de førnævnte kommuner. Øvrige betingelser følger den tidligere aftalte lønkompensationsordning. Se den øvrige FAQ for spørgsmål vedrørende den tidligere aftalte lønkompensationsordning.

Ordningen vil træde i kraft den 6. november 2020 og gælder til og med den 3. december 2020.

 

3. Pendlingslønkompensationsordning for virksomheder og borgere berørt af restriktionen vedrørende pendling på tværs af kommunegrænser

For virksomheder med arbejdssteder i og uden for de førnævnte kommuner, som er berørt af restriktionerne om begrænsning af den geografiske mobilitet, indføre en ordning om, at der ekstraordinært ydes lønkompensation for den enkelte medarbejder, som ikke kan arbejde på grund af den kraftige opfodring om ikke at krydse kommunegrænserne i Nordjylland.

Formålet med denne ordning er at holde hånden under lønmodtager, der ikke kan arbejde på grund af restriktionerne mellem kommunegrænser. Ordningen finder for eksempel anvendelse, såfremt arbejdsstedet er befindende i Aalborg og medarbejderen bor i en af de førnævnte kommuner. Ordningen finder også anvendelse, hvis arbejdsstedet befinder sig indenfor de førnævnte kommuner og lønmodtageren bor i en anden kommune.

Den ekstraordinære pendlingslønkompensationsordning vil basere sig på forudsætningerne for den tidligere lønkompensationsordning, der udløb den 29. august 2020. Dette medfører blandt andet, at virksomheden skal betale fuld løn til medarbejderne i kompensationsperioden, og det er en forudsætning for lønkompensationen, at virksomheden i den lønkompenserende periode ikke afskediger ansatte som følge af økonomiske årsager. Virksomheden må senest den 6. november 2020 have opsagt medarbejder for at kunne få lønkompensation.

Pendlingslønkompensationen vil udgøre 75 % af de samlede lønudgifter for omfattede funktionærers løn månedligt og 90 % af de samlede lønudgifter for omfattede ikke-funktionærers løn månedligt, dog maksimalt 45.000 kr. per omfattet medarbejder. Det forhøjede beløb i forhold til den ordinære ordning er af hensyn til den særligt lokale udfordring med medarbejders pendling ind og ud af kommunerne.

Lønkompensation efter pendlerordningen kræver dokumentation for, at medarbejdere bor i en tvangslukket kommune eller virksomhederne ligger i nedlukkede kommuner, og at de bosatte er i forskellige kommuner.

Pendlingslønkompensationen kan ansøges for enkelte lokale arbejdssteder, som opgøres som underopdeling af CVR-nummer, dvs. P-nummer.

Virksomheden vil kunne få lønkompensation til medarbejdere, som er ansat før den 6. november 2020. Afskedigelser inden den 6. november 2020 vil ikke indgå i vurderingen af, om virksomheden lever op til ordningens kriterier.
Det vil ikke være muligt at få lønkompensation for medarbejdere, der arbejder hjemme.

Der stilles ikke krav om afholdelse af feriedage for medarbejderne.

Ordningen vil træde i kraft den 6. november 2020 og gælde til og med den 3. december 2020.


Det fremgår af aftalen, at udgangspunktet er, at virksomheden i videst mulige omfang ikke skal omfattes af kravet om hjemsendelse af en vis andel/antal medarbejder, som det fremgår af den almindelige lønkompensationsordning. Det er dog usikkert, om dette vil være i overensstemmelse med EU’s statsstøtteregler. Regeringen vil søge afklaring med Kommissionen om ordningen er i overensstemmelse med statsstøttereglerne – såfremt ordningen ikke godkendes, har Regeringen forpligtet til at finde en anden løsning for pendler-problemstillingen.

Lempelser af restriktioner i Nordjylland - 19. november 2020

Sundhedsmyndighederne har på baggrund af nye data om smittesituationen i førnævnte kommuner vurderet, at der er basis for betydelige lempelser af restriktionerne i Nordjylland.

Lempelserne medfører:


1. Geografisk mobilitet

Alle beboerne i de syv berørte kommuner opfordres ikke længere til alene at rejse ind og ud af det område, som de berørte kommuner dækker, i særlige tilfælde.

Personer, med bopæl uden for de berørte kommuner, opfordres ikke længere til alene at indrejse i de berørte kommuner i særlige tilfælde.

Arbejdsgivere, i de berørte kommuner, opfordres ikke længere til ikke at tage imod ansatte, kunder, erhvervsdrivende mv, med bopæl uden for de berørte kommuner.

Fra 20. november 2020 vil der ikke længere være begrænsninger i den kollektive persontrafik med hverken, bus, tog eller færge ind og ud af området, som de førnævnte kommuner dækker.

 

2. Arbejdspladser

Offentlige og private arbejdspladser i de berørte kommuner opfordres ikke længere til at hjemsende alle ansatte, der kan varetage deres arbejdsfunktion hjemmefra.

Offentlige og private arbejdspladser uden for de pågældende kommuner opfordres ikke længere til at sende alle ansatte med bopæl i de pågældende kommuner, der ikke varetager kritiske funktioner, hjem. Dette gælder også for ansatte med relation til minkfarmdrift.

Den nationale opfodring til offentlige og private arbejdsgiver om, at ansatte arbejder hjemmefra i det omfang, som det er muligt og hensigtsmæssigt, gælder forsat.

 

3. Betydning for den lokale løn- og pendlerlønkompensation

Som følge af ovenstående lempelser er der fri adgang for borgerne til at rejse ind og ud af de syv kommuner. Dette medfører, at virksomhederne kan kalde medarbejdere tilbage på arbejdspladsen.

Virksomheder kan kalde medarbejderne tilbage fra deres hjemsendelse, da der ikke længere er en forhindring for medarbejderen i at kunne møde på arbejde. Da der ikke længere er forhindringer for at møde på arbejde, så vil en virksomhed heller ikke have mulighed for at modtage kompensation efter den lokale lønkompensationsordning eller pendlerlønkompensationsordningen. Regeringen har meddelt, at der kan søges om lønkompensation efter både lønkompensationsordningen og for pendlingslønkompensationsordningen frem til den 26. november 2020.

Der er ikke indført et minimumskrav til antallet af hjemsendte medarbejdere efter pendlingslønkompensationsordningen, som det eksempelvis er tilfældet efter lønkompensationsordningen.
Det medfører, at en virksomhed kan søge efter pendlingslønkompensationsordningen, uanset om den har hjemsendt mindre end 30 % af medarbejderne eller færre end 50 ansatte, såfremt at de øvrige betingelser i pendlingslønkompensationsordningen er opfyldt.

Medarbejdere, som opfattes af pendlingslønkompensationsordningen, kan dog fortsat tælles med ved opgørelse af antallet af hjemsendte medarbejdere i henhold til den almindelige lønkompensationsordning.

Regeringen har oplyst, at baggrunden for, at de lokale lønkompensationsordninger ophører, er som følge af, at de lokale restriktioner i Nordjylland er ophævet, og at man ikke forventer at kunne få godkendt ordningerne for perioden efter ophævelse af de lokale restriktioner på grund af statsstøttereglerne.

Virksomheder kan søge om kompensationen via en digital blanket på virksomhedsguiden.dk.
Ansøgningen skal ske senest den 24. december 2020.

Virksomheder, som har forbud mod at holde åbent, kan dog forsat søge på baggrund af de restriktioner, som er landsdækkende.

Hjælpepakke til nordjyske virksomheder - 20. november 2020

Restriktionerne og tiltagene i de nordjyske kommuner i perioden fra den 6. november 2020 til den 22. november 2020 har medført store konsekvenser for virksomheder og lønmodtager. Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier er derfor blevet enig om at yde økonomisk hjælp, som skal fungere som yderligere støtte i forhold til hjælpepakken af 6. november 2020.

Nedenstående ordninger for kompensation søges iværksat fra og med den 6. november 2020 til og med den 22. november 2020 og indeholder:

1. Kompensation for faste omkostninger:

 • Alle virksomheder i de syv kommuner får adgang til den generelle kompensationsordning for faste omkostninger, hvis de har en omsætningsnedgang på minimum 30 %.
 • Virksomheder, der er tvangslukket og ingen omsætning har, kan få dækket 100 % af de faste omkostninger
 • Virksomheder, med enheder både inde og uden for de nedlukkede kommuner, kan få kompensation for faste omkostninger til den af enhederne, der oplever et omsætningstab på 30 %.
 • Virksomheder, der er ramt af, at deres medarbejdere ikke kan komme på arbejde, mangler vigtige leverancer eller generelt oplever produktionsnedgang, kan få kompensation.

 

2. Kompensation til selvstændige, freelancere, kombinatører, kunstnere mv.:

 • Alle selvstændige mv. i de syv nordjyske kommuner får adgang til kompensation, hvis de har en omsætningsnedgang på minimum 30 pct.
 • Der laves en særskilt kompensationsordning for selvstændige mv. bosat i en af de nedlukkede kommuner, der ikke kan pendle til deres forretning uden for kommunerne.
 • Der gives kompensation til selvstændige mv. uden for de syv kommuner, hvis de kan sandsynliggøre, at en indtægtsnedgang skyldes restriktionerne.