Ase lønmodtager holder generalforsamling

Onsdag den 26. maj 2021 kl. 12.30
På adressen: Frederikskaj 4, 2450 København SV
(Hvis COVID-19 forhindrer en fysisk afholdelse af generalforsamlingen, vil den i stedet blive afholdt digitalt – følg opdatering på vores hjemmeside)

Dagsorden for generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
4. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse
5. Indkomne forslag fra foreningens medlemmer eller bestyrelse
6. På generalforsamlingen fremsættes forslag om vedtægtsændring om ændring i reglerne for valg til bestyrelsen og proces for indkaldelse til og afholdelse af generalforsamlingen. Endvidere forslag om præcisering af foreningens formålsbestemmelse, ændring af regler vedr. mulighed for medlemskab, medlemmers opsigelsesvarsel, regler for kontingentopkrævning samt udvidelse af medlemmernes mulighed for bistand..
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8. Valg af revisor
9. Eventuelt


Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Ase Lønmodtager ledes af en bestyrelse på seks medlemmer. Tre medlemmer af bestyrelsen, og herunder formanden, udpeges af og blandt bestyrelsen for a-kassen Ase.

De øvrige tre medlemmer vælges for to år ad gangen af generalforsamling, med to med- lemmer i ulige år og et i lige år. Endvidere vælges for et år ad gangen to suppleanter for de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer. De på generalforsamlingen valgte medlemmer og suppleanter kan ikke tillige være medlem af bestyrelsen for a-kassen Ase.

Opstilling som kandidat og suppleant til bestyrelsen
Forslag til kandidater og suppleanter skal fremsættes skriftligt til bestyrelsen senest fire uger før generalforsamlingen.

Indsendelse af forslag
Medlemsforslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsættes skriftligt til bestyrelsen senest fire uger før generalforsamlingen.

Adgang til generalforsamlingen
Møde- og taleret på generalforsamlingen har ethvert medlem, der senest fire uger før generalforsamlingen har tilmeldt sig. Tilmelding skal ske skriftligt til Maria Moreno på macm@ase.dk

Ret til at stemme har medlemmer med mere end seks måneders anciennitet. Vedtægter for Ase Lønmodtager kan ses på ase.dk under punktet: Om ase.