Vedtægter for Ase Selvstændig

1. NAVN OG HJEMSTED

1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse.

 

2. FORMÅL

2.1 Foreningens formål er på et partipolitisk neutralt grundlag:

  • At støtte og stimulere udviklingen af selvstændig erhvervsvirksomhed i Danmark.
  • At støtte og stimulere til iværksætteri og nyetablering af mindre virksomheder i Danmark.
  • At være erhvervspolitisk talerør for de små og mindre selvstændige erhvervsdrivende, herunder alene eller sammen med andre deltage i debatten om de selvstændiges forhold.
  • At formidle tilbud til erhvervslivet.

2.2. Foreningen kan i tilknytning hertil indgå aftaler med samarbejdspartnere m.v. om tilbud til medlemmerne, herunder i abonnementsordninger for medlemmerne, hvor de tilbydes fordele fra samarbejdspartnere m.v.

 

3. MEDLEMMER AF FORENINGEN

3.1. Som medlemmer kan optages selvstændige erhvervsdrivende, der er medlemmer af a-kassen Ase.

3.2. Andre grupper af medlemmer kan optages efter bestyrelsens beslutning.

3.3. Et medlem kan opsige sit medlemskab med 1 måneds varsel til udløbet af en kontingentperiode.

3.4. Medlemskabet er direkte knyttet til det at drive selvstændig erhvervsvirksomhed.

3.5. Et medlem, der ikke overholder foreningens vedtægter, retningslinjer fra bestyrelsen eller på anden måde modarbejder foreningens interesser, kan af bestyrelsen ekskluderes som medlem af foreningen. Bestyrelsens beslutning kan af det ekskluderede medlem forlanges prøvet ved førstkommende ordinære genera-forsamling. Begæring herom skal være foreningens sekretariat i hænde inden 14 dage efter, at medlemmet er underrettet om eksklusionen. Anmodning om forelæggelse for en generalforsamling har ikke opsættende virkning.

 

4. MEDLEMMERNES PLIGTER OG RETTIGHEDER

4.1. Kontingent fastsættes af bestyrelsen. Der kan fastsættes differenceret kontingent for forskellige grupper af medlemmer eller produkter. Kontingentet for de enkelte grupper eller produkter skal fremgå af foreningens hjemmeside.

4.2 Kontingent opkræves efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen.

4.3. Pligten til at betale det til enhver tid gældende kontingent består, indtil medlemskabet er ophørt. Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningen med 1 måneds varsel til udløbet af en kontingentperiode.

4.4. Medlemmerne har adgang til det produkt det enkelte medlem har tegnet medlemskab for.

4.5. Sekretariatet arbejder efter retningslinjer fastlagt af bestyrelsen.

 

5. GENERALFORSAMLING

5.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

5.2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.

5.3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom. Ekstraordinær generalforsamling skal være indkaldt senest 8 uger efter krav herom er fremsat.

5.4. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved annoncering på foreningens hjemmeside med mindst 8 ugers varsel.

5.5. I indkaldelsen skal angives hvilke anliggender, der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen.

5.6. Opstilling af kandidater til valg på generalforsamlingen, jf. pkt. 5.10, nr. 6 og emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsættes skriftligt til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse.

5.7. De til generalforsamlingen tilmeldte medlemmer får på generalforsamlingen udleveret endelig dagsorden, revideret årsregnskab og eventuelt øvrigt materiale. Dette kan, efter anmodning fra medlemmet, udleveres 8 dage før generalforsamlingen.

5.8. Møde- og taleret på generalforsamlingen har medlemmer, der senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse skriftligt har anmeldt sin deltagelse. Stemmeret har medlemmer med mere end 6 måneders medlemsanciennitet. Møde- og stemmeret kan alene udøves ved personligt fysisk fremmøde

Selskaber kan alene udøve sin møde- og taleret ved den tegningsberettigede.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

5.9. Dirigenten leder forhandlingerne på generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultat.

5.10. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent og stemmetællere.
3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
4. Forelæggelse af årsregnskab til orientering.
5. Indkomne forslag fra bestyrelsen eller foreningens medlemmer.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

5.11. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal, medmindre vedtægterne foreskriver andet.

5.12. Over det på generalforsamlingen besluttede udarbejdes referat, der underskrives af dirigenten.

6. BESTYRELSE

6.1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, der sammensættes som følger:

6.1.1. To medlemmer, herunder formanden, udpeges for ét år ad gangen af og blandt bestyrelsen for a-kassen Ase.

6.1.2.Ét medlem udpeges også af og blandt bestyrelsen for A-kassen Ase for ét år ad gangen.

6.1.2.1. Bestyrelsen for A-kassen Ase har dog mulighed for at frafalde retten til at udpege bestyrelsesmedlemmet nævnt under pkt. 6.1.2, og hvis dette sker vælges bestyrelsesmedlemmet af den ordinære generalforsamling for tre år ad gangen. Når valgperioden udløber falder retten til at udpege bestyrelsesmedlemmet tilbage til bestyrelsen for A-kassen Ase.

Såfremt bestyrelsesmedlemmet vælges på generalforsamlingen vælger generalforsamlingen én suppleant for et år ad gangen, som indtræder i bestyrelsen, når et generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem udtræder i valgperioden.

6.1.3. Berettiget til at lade sig udpege/vælge som medlem eller suppleant til bestyrelsen er ethvert medlem af Ase Selvstændig. Medlemmer af bestyrelsen skal udtræde, når deres medlemskab af Ase Selvstændig ophører.

6.1.3.1. Ved selskaber er det den tegningsberettigede for selskabet der er berettiget til at lade sig udpege/vælge som medlem eller suppleant til bestyrelsen. De øvrige betingelser i pkt. 6.1.3 gælder også for disse personer, herunder at de skal udtræde af bestyrelsen når selskabets medlemskab ophører

6.1.4.Bestyrelsesmedlemmer valgt på generalforsamlingen i henhold til pkt. 6.1.2.1., der fra generalforsamlingen i 2022 og fremadrettet, har fungeret i 3 valgperioder i forlængelse af hinanden, kan ikke vælges på ny.

 

7. BESTYRELSENS VIRKSOMHED

7.1. Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt. Formanden skal indkalde bestyrelsen, når et medlem af bestyrelsen eller revisor fremsætter begæring herom.

7.2. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer deltager i mødet.

7.3. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er anført i disse vedtægter. Formandens stemme er i tilfælde af stemmelighed afgørende.

7.4. Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der udarbejdes et referat, der underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutninger, har ret til at få sin mening indført i referatet.

7.5. Bestyrelsen kan meddele prokura.

 

8. TEGNING OG HÆFTELSE

8.1. Foreningen tegnes af bestyrelsens formand i forening med ét bestyrelsesmedlem eller af hele bestyrelsen.

8.2. For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen hæftelse for de for foreningen påhvilende forpligtelser.

 

9. ÅRSREGNSKAB

9.1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

9.2. Inden 4 måneder efter hvert regnskabsårs udløb udarbejder bestyrelsen eller den daglige ledelse i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes regler herom et årsregnskab.

 

10. REVISION

10.1. Det i 9.2 nævnte årsregnskab skal revideres af en revisor.

10.2. Det af revisor reviderede årsregnskab forelægges den ordinære generalforsamling til orientering, jf. 5.10, punkt 4.

 

11. FORENINGENS ØKONOMI

11.1. I overensstemmelse med formålsbestemmelsen træffer bestyrelsen beslutning om anvendelse af foreningens midler.

11.2. Bestyrelsen kan foretage rimelige henlæggelser til konsolidering af foreningen.

11.3. Bestyrelsen kan ikke tillægge bestyrelsesmedlemmer, revisorer og personer, der indtager en ledende stilling i foreningen, andre ydelser end et vederlag, som ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang. Tilsvarende gælder for den, der er knyttet til en af de nævnte personer ved ægteskab eller fast samlivsforhold.

11.4. Ydelse af lån og sikkerhedsstillelse for lån til den i punkt 11.3 nævnte kreds er ikke tilladt.

11.5. Ethvert aktiv, som foreningen ejer eller fremtidig erhverver, skal lyde på Foreningens navn og skal så vidt muligt noteres som tilhørende denne.

 

12. ÆNDRING AF VEDTÆGTER OG OPLØSNING

12.1. Et forslag om ændringer af foreningens vedtægter eller om foreningens opløsning kan kun behandles, når forslag herom er optaget på dagsordenen for en generalforsamling. For at blive vedtaget skal mindst 6/10 af de tilstedeværende medlemmer af foreningen stemme for, for så vidt angår vedtægtsændringer, og et forslag om foreningens opløsning skal vedtages med mindst 7/10 flertal af de tilstedeværende medlemmer.

12.2. Besluttes det at opløse foreningen, vælger bestyrelsen en likvidator, og foreningen opløses efter reglerne om opløsning af kapitalselskaber ved solvent likvidation. Den efter opløsningen tiloversblevne formue indskydes i en fond, hvis formål det er efter ansøgning at yde støtte til medlemmer af a-kassen Ase.

 


Vedtaget på generalforsamling den 26. maj 2021.