Vedtægter for Ase Selvstændig

1. NAVN OG HJEMSTED

1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse.

 

2. FORMÅL

2.1 Foreningens formål er på et partipolitisk neutralt grundlag:

At støtte og stimulere udviklingen af selvstændig erhvervsvirksomhed i Danmark.

At støtte og stimulere til iværksætteri og nyetablering af mindre virksomheder i Danmark.

At være erhvervspolitisk talerør for de små og mindre selvstændige erhvervsdrivende, herunder alene eller sammen med andre deltage i debatten om de selvstændiges forhold.

At formidle tilbud til erhvervslivet.

2.2. Foreningen kan i tilknytning hertil indgå aftaler med samarbejdspartnere om tilbud til medlemmerne.

 

 

3. MEDLEMMER AF FORENINGEN

3.1. Som medlemmer kan optages selvstændige erhvervsdrivende, der er medlemmer af a-kassen Ase.

3.2. Andre grupper af medlemmer kan optages efter bestyrelsens beslutning. Retningslinjerne fremgår af foreningens hjemmeside.

3.3. Medlemskabet opsiges skriftligt med 3 mdrs. varsel til udløbet af en kontingentperiode.

3.4. Medlemskabet er personligt og er direkte knyttet til medlemmets virksomhed. Retningslinjerne for brug af foreningens tilbud fremgår af foreningens hjemmeside

3.5. Et medlem, der ikke overholder foreningens vedtægter, retningslinjer fra bestyrelsen eller på anden måde modarbejder foreningens interesser, kan af bestyrelsen ekskluderes som medlem af foreningen. Bestyrelsens beslutning kan af det ekskluderede medlem forlanges prøvet ved førstkommende ordinære genera-forsamling. Begæring herom skal være foreningens sekretariat i hænde inden 14 dage efter, at medlemmet er underrettet om eksklusionen. Anmodning om forelæggelse for en generalforsamling har ikke opsættende virkning.

 

4. MEDLEMMERNES PLIGTER OG RETTIGHEDER

4.1. Kontingent fastsættes af bestyrelsen. Der kan fastsættes differenceret kontingent for forskellige grupper af medlemmer. Kontingentet for de enkelte grupper skal fremgå af foreningens hjemmeside.

4.2 Kontingent opkræves efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen.

4.3. Pligten til at betale det til enhver tid gældende kontingent består, indtil medlemskabet er ophørt. Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningen med 3 måneders varsel til udløbet af kontingentperioden.

4.4. Medlemmerne opnår fulde rettigheder umiddelbart i forbindelse med indmeldelsen og har straks adgang til alle foreningens tilbud.

4.5. Sekretariatet afgør spørgsmål om omfanget af varetagelse for det enkelte medlem efter retningslinier fastlagt af bestyrelsen. Giver sekretariatet afslag på bistand, kan spørgsmålet indbringes for bestyrelsen til endelig afgørelse.

 

5. GENERALFORSAMLING

5.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

5.2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.

5.3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom. Ekstraordinær generalforsamling skal være indkaldt senest 8 uger efter krav herom er fremsat.

5.4. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved annoncering i et eller flere landsdækkende dagblade med mindst 8 ugers varsel.

5.5. I indkaldelsen skal angives hvilke anliggender, der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen.

5.6. Opstilling af kandidater til valg på generalforsamlingen, jf. pkt. 5.9, nr. 7 og emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsættes skriftligt til bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.

5.7. Senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse lægges den endelig dagsorden, det reviderede årsregnskab og eventuelt øvrigt materiale på foreningens hjemmeside.

5.8. Møde- og taleret på generalforsamlingen har medlemmer, der senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse skriftligt har anmeldt sin deltagelse.

5.9. Dirigenten leder forhandlingerne på generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultat.

5.10. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent og stemmetællere.
  3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  4. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse.
  5. Forelæggelse af budget til orientering.
  6. Indkomne forslag fra bestyrelsen eller foreningens medlemmer.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  8. Valg af revisor.
  9. Eventuelt.

5.11. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal, medmindre vedtægterne foreskriver andet.

5.12. Over det på generalforsamlingen besluttede udarbejdes referat, der underskrives af dirigenten.

 

6. BESTYRELSE

6.1. Foreningen ledes af en bestyrelse på seks medlemmer, der sammensættes som følger:

6.1.1. Tre medlemmer, herunder formanden, udpeges af og blandt bestyrelsen for a-kassen Ase.

6.1.2. Tre medlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen, således at der i ulige år vælges to bestyrelsesmedlemmer og i lige år et bestyrelsesmedlem. Generalforsamlingen vælger endvidere to suppleanter for et år ad gangen, som indtræder i bestyrelsen, når et generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem udtræder i valgperioden.

6.1.3 De i 6.1.2. nævnte bestyrelsesmedlemmer kan ikke tillige være medlemmer af bestyrelsen for a-kassen Ase

6.2. På det første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling vælger bestyrelsen en næstformand, der ikke tillige kan være medlem af bestyrelsen i a-kassen Ase.

 

7. BESTYRELSENS VIRKSOMHED

7.1. Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt. Formanden skal indkalde bestyrelsen, når et medlem af bestyrelsen eller revisor fremsætter begæring herom.

7.2. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer deltager i mødet.

7.3. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er anført i disse vedtægter. Formandens stemme er i tilfælde af stemmelighed afgørende.

7.4. Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der udarbejdes et referat, der underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutninger, har ret til at få sin mening indført i referatet.

7.5. En næstformand træder i formandens fravær i enhver henseende i formandens sted.

7.6. Bestyrelsen kan meddele prokura.

7.7. Bestyrelsen indgår de under pkt. 2.2 nævnte samarbejdsaftaler.

 

8. TEGNING OG HÆFTELSE

8.1. Foreningen tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med ét bestyrelsesmedlem eller af hele bestyrelsen.

8.2. For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen hæftelse for de for foreningen påhvilende forpligtelser.

 

9. ÅRSREGNSKAB

9.1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

9.2. Inden 4 måneder efter hvert regnskabsårs udløb udarbejder bestyrelsen eller den daglige ledelse i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes regler herom et årsregnskab.

 

10. REVISION

10.1. Det i 9.2 nævnte årsregnskab skal revideres af en revisor.

10.2. Det af revisor reviderede årsregnskab forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse, jf. 5.9, punkt 4.

 

11. FORENINGENS ØKONOMI

11.1. I overensstemmelse med formålsbestemmelsen træffer bestyrelsen beslutning om anvendelse af foreningens midler.

11.2. Bestyrelsen kan foretage rimelige henlæggelser til konsolidering af foreningen.

11.3. Bestyrelsen kan ikke tillægge bestyrelsesmedlemmer, revisorer og personer, der indtager en ledende stilling i foreningen, andre ydelser end et vederlag, som ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang. Tilsvarende gælder for den, der er knyttet til en af de nævnte personer ved ægteskab eller fast samlivsforhold.

11.4. Ydelse af lån og sikkerhedsstillelse for lån til den i punkt 11.3 nævnte kreds er ikke tilladt.

11.5. Ethvert aktiv, som foreningen ejer eller fremtidig erhverver, skal lyde på Foreningens navn og skal så vidt muligt noteres som tilhørende denne.

 

12. ÆNDRING AF VEDTÆGTER OG OPLØSNING

12.1. Et forslag om ændringer af foreningens vedtægter eller om foreningens opløsning kan kun behandles, når forslag herom er optaget på dagsordenen for en generalforsamling. For at blive vedtaget skal mindst 6/10 af de tilstedeværende medlemmer af foreningen stemme for, for så vidt angår vedtægtsændringer, og et forslag om foreningens opløsning skal vedtages med mindst 7/10 flertal af de tilstedeværende medlemmer.

12.2. Besluttes det at opløse foreningen, vælger bestyrelsen en likvidator, og foreningen opløses efter reglerne om opløsning af kapitalselskaber ved solvent likvidation. Den efter opløsningen tiloversblevne formue indskydes i en fond, hvis formål det er efter ansøgning at yde støtte til medlemmer af a-kassen Ase.

 

Opdateret på generalforsamling den 26. maj 2016.

Retningslinjer fra bestyrelsen

Med henvisning til vedtægten har BESTYRELSEN vedtaget følgende retningslinjer:

 

Ret til medlemskab af Ase Selvstændig

Medlemmer af a-kassen Ase, der er registreret som selvstændige erhvervsdrivende og aktivt driver erhvervsvirksomhed, kan være medlem af Ase Selvstændig.

Derudover kan følgende kategorier af selvstændige erhvervsdrivende eller erhvervs-virksomheder optages i eller bevare et medlemskab af Ase Selvstændig.

Selvstændige erhvervsdrivende, der har en aktiv CVR-registrering, men som ikke er eller kan være medlem af a-kassen Ase.

Selvstændige erhvervsdrivende uden en aktiv CVR-registrering, der driver en virksomhed, som opfylder betingelserne for optagelse som selvstændig i en a-kasse, men som af andre grunde ikke er eller kan være medlem af a-kassen Ase, f.eks. alder.

Selvstændige erhvervsdrivende, der har virksomheden som bibeskæftigelse.

Virksomheder drevet i selskabsform, hvor den eller de ansvarlige ikke er eller kan være medlem af a-kassen Ase.

 

Kontingentsatser

Det månedlige kontingent for de forskellige grupper af medlemmer er pr. 1. januar 2018 følgende:

Kontingentet er 67,00 kr. og er ikke betinget af et medlemskab i a-kassen Ase.

De anførte månedlige beløb er eksklusiv moms. Moms vil blive tillagt den fremsendte faktura.

Ved kontingentrestance pålægges skriftlige rykkere et gebyr på 40.00 kr.

NB - Ved ophør med medlemskab af a-kassen Ase er det en betingelse, at medlemskabet af Ase Selvstændig skiftes til den relevante kategori.

 

Betaling af kontingent

Kontingentet opkræves for 3 måneder af gangen, idet beløbet opkræves kvartalsvis.

Ved indmeldelsen opkræves kontingent fra indmeldelsesmåneden og frem til første hovedopkrævning.

Medlemmet kan vælge om kontingentet skal opkræves hos virksomheden eller personligt.

Ved skift af medlemstype eller valg af tilkøbte tillægsydelser kan kontingentet for perioden reguleres i forbindelse med førstkommende hovedopkrævning.

 

Medlemskabet af Ase Selvstændig

Et medlemskab af Ase Selvstændig er personligt og direkte knyttet til det at være selvstændig erhvervsdrivende.

Der vil derfor ske registrering af såvel medlemmets som virksomhedens navne og adresseoplysninger mv.

Er der flere ejere af eller ansvarlige for en virksomhed, er det alene den eller de, der er medlem af Ase Selvstændig, der er berettiget til at gøre brug af de produkter eller faciliteter, foreningen tilbyder sine medlemmer.

Medlemmet kan give fuldmagt til en stedfortræder (eksempelvis en medarbejder).

Fuldmagten skal registreres hos Ase Selvstændig.

Et medlem må ikke lade Ase Selvstændig’s produkter eller andre tilbud indgå ved salg eller formidling af egne produkter.

Et medlem må ikke bruge Ase Selvstændig’s tilbud ved egne, en medejers eller en ægtefælles ejer- eller ansættelsesvilkår.

Ved indmeldelsen skal ansøgeren acceptere de gældende betingelser for et medlemskab.

 

Ophør af medlemskab

Medlemskabet af Ase Selvstændig skal opsiges skriftligt med en måneds varsel til en kontingentperiodes udløb.

Medlemskabet ophører ved dødsfald til en kontingentperiodes udløb og ved kontingentrestance med øjeblikkelig virkning.

Ved ophør af medlemskab refunderes ikke kontingent for den resterende del af medlemsperioden.

 

29.11.2018

Bestyrelsen i Ase Selvstændig