Hvad gør jeg, når en ansat skal på barsel?

En medarbejder har netop fortalt dig, at han eller hun skal være forælder. Her får du et overblik over, hvilke rettigheder du og din medarbejder har i forbindelse med både graviditet og barsel.

Under graviditeten

Din gravide medarbejder har ret til at tage til forebyggende graviditetsundersøgelser, bl.a. besøg hos jordemoder og læge, i arbejdstiden. Er din medarbejder funktionæransat, har hun ret til at få sin sædvanlige løn under sit fravær. Hvis ikke, afhænger det af hendes kontrakt, overenskomst og/eller personalehåndbog, om hun har ret til løn under fraværet. Har hun ikke ret til løn, har hun som minimum krav på dagpengesatsen, som I som virksomhed ikke kan få refusion for fra det offentlige.

Sygdom under graviditeten

Hvis din gravide medarbejder får en graviditetsbetinget sygdom, er det arbejdsgiverens pligt at forsøge at finde andre opgaver til medarbejderen, som hun kan lave i stedet. Hvis det ikke kan lade sig gøre, har medarbejderen ret til ikke at komme på arbejde. Om hun skal have løn eller ej, afhænger af hendes stilling, af indholdet af hendes ansættelseskontrakt, en eventuel overenskomst og/eller virksomhedens personalehåndbog. Hvis medarbejderen er funktionæransat, skal hun have sin sædvanlige løn under sit fravær. Opfylder hun barselslovens beskæftigelseskrav, kan I som virksomhed få refusion for lønnen med barselsdagpengesatsen under fraværet fra Udbetaling Danmark. Har medarbejderen ikke krav på løn, kan hun få barseldagpenge fra Udbetaling Danmark. 

Graviditetsorlov

Ifølge barselsloven har alle gravide medarbejdere ret til at gå på graviditetsorlov 4 uger før termin. Alt efter medarbejderens stilling, ansættelseskontrakt, overenskomst og/eller personalehåndbog, har hun ret til at få løn eller dagpengesatsen under sin orlov. Er hun funktionæransat, har hun som minimum ret til det halve af sin løn under orloven.

Indberetning

Husk at undersøge, hvilken barselsudligningsordning, du som arbejdsgiver er omfattet af, når du bliver bekendt med, at din medarbejder er gravid/skal på forældreorlov. Så ved du, hvilke perioder du kan modtage refusion i, hvis du er forpligtet til at betale løn til medarbejderen, og hvad fristerne i forhold til indberetning, ansøgning om refusion mv. er.

Når din medarbejder skal på orlov, skal du anmelde barslen til Udbetaling Danmark via virk.dk/nemrefusion. Anmeldelsen bør tidligst ske to uger før termin og senest på terminsdagen.

Efter fødslen

Din gravide medarbejder har pligt til at holde orlov i 2 uger efter fødslen. Derudover har hun ret til at holde yderligere 12 ugers orlov. De i alt 14 uger bliver kaldt barselsorlov. Efter barselsorloven har hun desuden ret til 32 ugers forældreorlov.

Hvorvidt din medarbejder skal have løn eller barselsdagpenge under sin barselsorlov, afhænger af hendes stilling, ansættelseskontrakt, eventuelle overenskomst og/eller personalehåndbog. Har hun ikke krav på løn, får hun barseldagpenge fra Udbetaling Danmark. 

Orlov til far/ medmor

Faren eller medmoren til barnet har ret til 2 ugers fædreorlov inden for de første 14 uger efter fødslen. Som arbejdsgiver har du krav på at vide i god tid, hvornår fædreorloven skal afholdes; senest 4 uger før orlovens forventede begyndelse.

Far/medmor har kun krav på løn under fædreorloven, hvis det fremgår af medarbejderens ansættelseskontrakt, eventuelle overenskomst og/eller personalehåndbog.

Din medarbejder har ret til 32 ugers fravær i forlængelse af hhv. barsels- og fædreorloven. Den kaldes forældreorlov og kan forlænges med 8 eller 14 uger.

Medarbejderens pligt til at give besked om fravær

Medarbejderen skal senest 8 uger efter fødslen give dig besked om, om han/hun ønsker at benytte sig af retten til fravær og i så fald hvornår dette fravær skal placeres.

Delvis genoptagelse af arbejdet

Din medarbejder og dig som arbejdsgiver kan aftale, at din medarbejder kan genoptage sit arbejde delvist under barslen – f.eks. to dages arbejde og tre dages forældreorlov i løbet af en arbejdsuge.

Udskydelse af forældreorlov

Hvis din medarbejder vil udskyde en del af sin forældreorlov (mellem 8-13 uger), skal du som arbejdsgiver vide det senest 8 uger efter fødslen, og du skal kende tidspunktet for afholdelsen senest 16 uger før afholdelsen. Den udskudte orlov skal holdes i én sammenhængende periode, medmindre I aftaler andet. Udskudt orlov skal afholdes inden medarbejderens barn fylder 9 år.

Løn under barsel

Hvis din medarbejder får løn under sin orlov, skal du huske at søge refusion hos Udbetaling Danmark. Her kan du få refusion op til dagpengesatsen. Du bør også søge refusion hos din barselsudligningsordning (Barsel.dk eller en decentral ordning).

Når medarbejderen kommer retur fra orlov

Husk, at din medarbejder, der er på orlov, har ret til samme behandling som dine øvrige medarbejdere. Derfor skal han eller hun stadig have tilbud om at komme til lønforhandlinger, MUS-samtaler mv., der bliver afholdt under medarbejderes orlov.

Når medarbejderen kommer tilbage fra orlov, har han/hun ret til at komme tilbage til samme eller tilsvarende arbejde og arbejdsvilkår.

Når medarbejderen kommer tilbage fra barsel eller orlov, har han/hun desuden ret til at anmode om fleksible arbejdsformer, eksempelvis ændrede arbejdstider i en begrænset periode. Medarbejderens anmodning skal være skriftlig. Som arbejdsgiver skal du overveje anmodningen og give et skriftligt svar. Medarbejderen har ikke krav på at få ændret sine arbejdstider, men som arbejdsgiver skal du overveje og undersøge muligheden samt give en saglig begrundelse, hvis det ikke er muligt at imødekomme anmodningen.   

endnu ikke medlem?

bliv medlem