Hvad gør jeg, når en ansat skal på barsel?

En medarbejder har netop oplyst, at hun eller han skal være forælder. Nedenfor findes et overblik over, hvilke rettigheder din medarbejder – og man som selvstændig - har i forbindelse med både graviditet og barsel.

Som medlem af Ase Selvstændig kan du få professionel rådgivning af Ase jurister om spørgsmål omkring en medarbejders graviditet eller barsel.

Under graviditeten

En gravid medarbejder har ret til at tage til forebyggende graviditetsundersøgelser, bl.a. besøg hos jordemoder og læge - også i arbejdstiden.

Er medarbejderen funktionæransat, har hun ret til at modtage sin sædvanlige løn under fraværet.

Hvis ikke, afhænger det af ansættelseskontrakten, overenskomst og/eller personalehåndbog, om medarbejderen har ret til løn under fraværet. Har medarbejderen ikke ret til løn, har hun som minimum krav på dagpengesatsen. Virksomheden kan ikke få refusion fra det offentlige for dette fravær.

Sygdom under graviditeten

Hvis en gravid medarbejder får en graviditetsbetinget sygdom, er det arbejdsgiverens pligt at forsøge at finde andre opgaver til medarbejderen, som hun kan lave i stedet.

Hvis det ikke kan lade sig gøre, har medarbejderen ret til ikke at komme på arbejde. Om medarbejderen skal have løn eller ej, afhænger af medarbejderens stilling, af indholdet af ansættelseskontrakten, en eventuel overenskomst og/eller virksomhedens personalehåndbog.

Hvis medarbejderen er funktionæransat, skal hun have sin sædvanlige løn under sit fravær. Opfylder medarbejderens barselslovens beskæftigelseskrav, kan virksomheden få refusion for lønnen med barselsdagpengesatsen under fraværet fra Udbetaling Danmark. Har medarbejderen ikke krav på løn, kan hun få barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark.

Graviditetsorlov

Ifølge barselsloven har alle gravide medarbejdere ret til at gå på graviditetsorlov 4 uger før termin. Alt efter medarbejderens stilling, ansættelseskontrakt, overenskomst og/eller personalehåndbog, har vedkommende ret til at få løn eller dagpengesatsen under sin orlov. Er medarbejderen funktionæransat, har vedkommende som minimum ret til det halve af sin løn under orloven.

ase_smilede_dame_blå_kontor

Det bør du huske som arbejdsgiver

Indberetning

Når du bliver bekendt med, at din medarbejder er gravid eller skal på forældreorlov, så husk at undersøge, hvilken barselsudligningsordning, virksomheden er omfattet af. Herved ved du, hvilke perioder, som du kan modtage refusion i, i det tilfælde, at du er forpligtet til at betale løn til medarbejderen. Her bliver du også bekendt med eventuelle frister i forhold til indberetning, ansøgning om refusion mv.

Når din medarbejder skal på orlov, skal du anmelde barslen til Udbetaling Danmark via NemRefusion. Anmeldelsen bør tidligst ske to uger før termin og senest på terminsdagen.

Efter fødslen

Efter den gamle ordning: 

Den gravide medarbejder har pligt til at holde orlov i 2 uger efter fødslen. Derudover har hun ret til at holde yderligere 14 ugers orlov. Efter barselsorloven har vedkommende desuden ret til 32 ugers forældreorlov.

Hvorvidt din medarbejder skal have løn eller barselsdagpenge under sin barselsorlov, afhænger af medarbejderens stilling, ansættelseskontrakt, eventuelle overenskomst og/eller personalehåndbog. Har medarbejderen ikke krav på løn, får vedkommende barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark.

Efter den nye ordning: 

Den gravide medarbejder har pligt til at holde orlov i 2+9 uger efter fødslen. De 11 uger er øremærket. Derudover kan hun holde yderligere 13 ugers orlov ( de 13 uger kan hun overdrage til sin partner).

Hvorvidt din medarbejder skal have løn eller barselsdagpenge under sin barselsorlov, afhænger af medarbejderens stilling, ansættelseskontrakt, eventuelle overenskomst og/eller personalehåndbog. Har medarbejderen ikke krav på løn, får vedkommende barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark.

Orlov til far/ medmor

Efter den gamle ordning: 


Faren eller medmoren til barnet har ret til 2 ugers fædreorlov inden for de første 14 uger efter fødslen. Som arbejdsgiver har du krav på at vide i god tid, hvornår fædreorloven skal afholdes - senest 4 uger før orlovens forventede begyndelse.

Far/medmor har kun krav på løn under fædreorloven, hvis det fremgår af medarbejderens ansættelseskontrakt, eventuelle overenskomst og/eller personalehåndbog.

Din medarbejder har ret til 32 ugers fravær i forlængelse af hhv. barsels- og fædreorloven. Den kaldes forældreorlov og kan forlænges med 8 eller 14 uger.

Efter den nye ordning: 


Faren/medmoren har efter de nye barselsregler 11 øremærkede uger, som de skal afholde i det første år af barnets liv (de 11 uger kan ikke overdrages). Herudover har de også 13 ugers orlov, som de kan overdrage til deres partnere. De 13 uger skal afholdes inden barnet fylder 9 år. 

 

Medarbejderens pligt til at give besked om fravær

Medarbejderen skal senest 8 uger efter fødslen give besked om, om vedkommende ønsker at benytte sig af retten til fravær og i så fald hvornår dette fravær skal placeres.

Der er ingen lovbestemte sanktioner, såfremt at fristen ikke overholdes. Påtænker man at sanktionere sin medarbejder grundet overskridelse af fristen, så anbefales det at kontakte Ase for nærmere rådgivning herom.

Delvis genoptagelse af arbejdet

Medarbejderen og arbejdsgiver kan aftale, at medarbejderen kan genoptage sit arbejde delvist under barslen – f.eks. to dages arbejde og tre dages forældreorlov i løbet af en arbejdsuge.

Det er en god idé at lave en skriftlig aftale herom, således at der ikke senere opstår tvivl om, hvad der er blevet aftalt.

Udskydelse af forældreorlov

Hvis din medarbejder vil udskyde en del af sin forældreorlov (mellem 8-13 uger), skal du som arbejdsgiver vide det senest 8 uger efter fødslen, og medarbejderen skal oplyse tidspunktet for afholdelsen senest 16 uger før afholdelsen. Den udskudte orlov skal holdes i én sammenhængende periode, medmindre der aftales andet. Udskudt orlov skal afholdes inden medarbejderens barn fylder 9 år.

Løn under barsel

Hvis din medarbejder får løn under sin orlov, skal du huske at søge refusion hos Udbetaling Danmark. Her kan du få refusion op til dagpengesatsen. Du bør også søge refusion hos din barselsudligningsordning (Barsel.dk eller en decentral ordning).

Når medarbejderen kommer retur fra orlov

Husk, at din medarbejder, der er på orlov, har ret til samme behandling som de øvrige medarbejdere. Derfor skal vedkommende stadig have tilbud om at komme til lønforhandlinger, MUS-samtaler mv., som afholdes under medarbejderes orlov.

Når medarbejderen kommer tilbage fra orlov, har vedkommende ret til at komme tilbage til samme eller tilsvarende arbejde og arbejdsvilkår.

Når medarbejderen kommer tilbage fra barsel eller orlov, har vedkommende desuden ret til at anmode om fleksible arbejdsformer, eksempelvis ændrede arbejdstider i en begrænset periode. Medarbejderens anmodning skal være skriftlig. Som arbejdsgiver skal man overveje anmodningen og give et skriftligt svar. Medarbejderen har ikke krav på at få ændret sine arbejdstider, men som arbejdsgiver skal man overveje og undersøge muligheden, samt give en saglig begrundelse, hvis det ikke er muligt at imødekomme anmodningen.