Ase A-kasse vedtægter

Afsnit 1

Formål og hjemsted

§1

A-kassen Ase har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger og beskæftigelsesrettede indsatser, som efter lovgivningen er henlagt til a-kasserne og i øvrigt medvirke til, at ledige medlemmer af a-kassen kommer i beskæftigelse.

Stk. 2. A-kassen har hjemsted i København.

 

Afsnit 2

Anerkendelsen

§2

A-kassen er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven).

Stk. 2. A-kassen er en tværfaglig a-kasse for selvstændige erhvervsdrivende og lønmodtagere jf. § 32, stk. 1, nr. 1, litra d i loven.

Stk. 3. Til anerkendelsen hører de rettigheder, der fremgår af loven, herunder retten til forskud og refusion efter lovens § 79.

Stk. 4. Til anerkendelsen er tillige knyttet de pligter, der nævnes i loven, herunder pligten til at være undergivet offentligt tilsyn.

Stk. 5. Tilsynet forestås af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jf. §§ 88-90 i loven.

§ 3

Om bortfald af anerkendelsen henvises til reglerne i kapitel 7 i loven.

Stk. 2. Bortfalder en a-kasses anerkendelse, skal der træffes afgørelse om anvendelsen af a-kassens formue. Afgørelsen er først gyldig, når den er godkendt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

 

Afsnit 3

Medlemsretten

§ 4

En person har ret til at blive optaget som medlem, hvis lovens § 41 er opfyldt, og pågældende har tilknytning til a-kassens faglige område, jf. stk. 2.
Optagelse som seniormedlem kan endvidere ske efter lovens § 44.

Stk. 2 A-kassens faglige område omfatter alle selvstændige erhvervsdrivende og alle lønmodtagere.

Stk. 3. Ændring af det faglige område, der medfører en ændring af vedtægtens § 2, stk. 2, skal godkendes af a-kassens øverste myndighed, generalforsamlingen. En ændring er først gyldig, når den er godkendt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 4. Selvstændige erhvervsdrivende og lønmodtagere kan optages som fuldtidsforsikrede. 

§5

Optagelse i a-kassen er ikke gyldig, før a-kassen har godkendt, at lovens betingelser for optagelse er opfyldt.

Stk. 2. Ved optagelsen i a-kassen skal medlemmet gøres bekendt med a-kassens vedtægt enten ved udlevering af et eksemplar eller ved information om, at vedtægten er tilgængelig på a-kassens hjemmeside.

§6

Udmeldelse af a-kassen kan kun finde sted ved skriftlig meddelelse til a-kassen med mindst en uges varsel til udgangen af en måned, jf. dog stk. 2-4. Medlemmet skal betale medlemsbidrag til datoen for udtrædelsen.

Stk. 2. Fristerne i stk. 1 gælder ikke, når et medlem overgår til førtidspension eller seniorpension, jf. lov om social pension. Udmeldelse kan dog tidligst ske med virkning fra den dato, hvor a-kassen har modtaget den skriftlige meddelelse.

Stk. 3. Fristerne i stk. 1. gælder ikke, når et medlem, der betaler efterlønsbidrag, visiteres til fleksjob, jf. lov om fleks-ydelse. Udmeldelse kan dog tidligst ske med virkning fra den dato, hvor a-kassen har modtaget den skriftlige meddelelse, eller fra den første i måneden efter visitationen for et medlem, der inden da har udmeldt sig skriftligt.

Stk. 4. Ved overflytning til en anden a-kasse gælder fristerne i stk. 1 ikke, men medlemmet skal betale medlemsbidrag til den hidtidige a-kasse til datoen for overflytning.

 

Afsnit 4

Medlemmernes rettigheder

I. Ret til dagpenge m. v.

§7

A-kassen yder dagpenge mv. efter de gældende regler herom.

§8

Dagpenge m.v. udbetales til medlemmets NemKonto eller specifik konto i et pengeinstitut, jf. bekendtgørelse om Nemkontoordningen.

Stk. 2. A-kassen skal enten sende eller stille en specifikation digitalt til rådighed, fx via ”min side” på internettet. Specifikationen skal indeholde oplysninger om den udbetalte ydelses bruttobeløb, tilbageholdt A-skat og evt. ATP-bidrag, evt. fradrags art og størrelse, samt det udbetalte nettobeløb.

II. Andre rettigheder

§9

Ethvert medlem har ret til at lade sig vælge til a-kassens ledelse og revision.

Stk. 2. Ethvert medlem har ret til at deltage i a-kassens medlemsmøder, samt til at afgive sin stemme på generalforsamlingen, ved valg af bestyrelsesmedlemmer og ved afholdelse af urafstemning, jf. dog § 15, stk. 2.

Stk. 3. For at medlemmerne kan varetage de rettigheder, der er nævnt i stk. 2, er det a-kassens pligt at orientere og indkalde alle medlemmer. 

Stk. 4. Ethvert medlem har ret til at gøre sig bekendt med a-kassens årsregnskab.

 

Afsnit 5

Medlemmernes pligter

I. Pligt til at betale medlemsbidrag

§10

Medlemmet har pligt til at betale medlemsbidrag, ATP og evt. efterlønsbidrag efter de regler, der er fastsat i loven og efter a-kassens anvisning.

Stk. 2. Medlemmet skal betale medlemsbidrag, ATP- og evt. efterlønsbidrag månedsvis eller kvartalsvis forud.

 

II. andre pligter

§11

Et medlem har pligt til, herunder ved henvendelse til a-kassen, at holde sig orienteret om de gældende regler vedrørende dagpengeret mv. i loven og i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og i de forskrifter, der er knyttet til disse love.

Stk. 2. Medlemmerne har pligt til at overholde god ro og orden ved personlig henvendelse i a-kassen og ved møder, som a-kassen har indkaldt til. Desuden har de pligt til at overholde de ordensregler, der er fastsat af ledelsen, og til at rette sig efter a-kassens påbud og anvisninger. Overtrædelse af disse bestemmelser kan medføre anvendelse af vedtægtens § 15, stk. 2.

§12

Et medlem har pligt til at meddele bopælsændring til a-kassen.

 

Afsnit 6

Forskellige bestemmelser

§13

Udbetaling af dagpenge mv. sker centralt via a-kassens hovedkontor, der endvidere fremskaffer oplysninger til statistisk formål efter retningslinjer, der fastsættes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

§14

Denne bestemmelse i standardvedtægten gælder ikke for Ase.

§15

Forseelser over for a-kassen kan medføre tab af medlemsret eller ret til dagpenge mv. efter gældende regler.

Stk. 2. Overtrædelse af ordensforskrifter, jf. § 11, stk. 2, kan medføre henholdsvis bortvisning fra pågældende møde og henvisning til særlig ekspedition efter ledelsens nærmere bestemmelser.

 

Afsnit 7

Arbejdsløshedskassens administration

A. Administrativ struktur

§16

Ase er en centralt ledet a-kasse, organiseret i sektioner, under en fælles ledelse, der benævnes bestyrelsen.

Stk. 2. Medlemmerne af bestyrelsen vælges ved direkte valg på generalforsamlingerne af og blandt Ases medlemmer.

Stk. 3. Berettiget til at lade sig vælge som medlem eller suppleant til bestyrelsen er ethvert medlem af Ase.

Stk. 4. Medlemmer af bestyrelsen skal udtræde, når deres medlemskab af Ase ophører.

 

B. Sektionerne

§17

En sektion omfatter de medlemmer, der er beskæftiget inden for det eller de erhverv, der i henhold til sektionsfortegnelsen i bilag A kan henføres til denne. 

Stk. 2. Oprettelse eller nedlæggelse af sektioner kan kun ske efter vedtagelse af generalforsamlingen med mindst 2/3 flertal, jf. dog § 4, stk. 3. 

Stk. 3. Ved oprettelse eller nedlæggelse af en sektion skal meddelelse herom omgående tilsendes Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 4. Bestyrelsen kan træffe beslutning om ændring af branchegruppernes placering i bilag A. En ændring er først gyldig, når den er godkendt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

 

C. Generalforsamlingerne

§18

A-kassen- Ase afholder ordinære generalforsamlinger hvert år, senest 31. maj.

Stk. 2. Generalforsamlingerne indkaldes med mindst 8 ugers varsel gennem a-kassens hjemmeside.

Stk. 3. I indkaldelsen skal dagsordenen bekendtgøres med tydelig angivelse af de punkter, der skal behandles.

Stk. 4. Adgang til en generalforsamling har ethvert medlem, der senest 4 uger før generalforsamlingen har anmodet a-kassen om et adgangskort, jf. dog § 15, stk. 2.

Stk. 5. Møde- og stemmeret kan alene udøves ved personligt fysisk fremmøde. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 6. Der kan i tilfælde af sygdom og andre ekstraordinære forhold gives dispensation fra 4 ugers fristen. Dispensation meddeles skriftligt af a-kassens direktør eller af den på generalforsamlingen valgte dirigent.

Stk. 7. Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes, når bestyrelsen måtte ønske det, eller hvis 500 medlemmer af en sektion skriftligt fremsætter motiveret begæring derom til bestyrelsen.

§19

Dagsorden for en ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning om Ases virksomhed siden sidste ordinære generalforsamling
4. Gennemgang og orientering om Ases regnskab for seneste afsluttede regnskabsår
5. Forslag fra medlemmerne
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisor 
9. Eventuelt

Stk. 2 Sektionernes valg skal altid ske individuelt og adskilt i de enkelte sektioner og skal afholdes under ledelse af dirigenten.

Stk. 3. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen sker efter de regler, der er anført i § 20 og den tilhørende valgforordning i Bilag B

Stk. 4. Den valgte revisor skal være statsautoriseret.

Stk. 5. Alene Ases generalforsamling, jf. dog § 23 og § 26, stk. 5, kan vedtage ændringer i nærværende vedtægt.

Stk. 6. Ethvert spørgsmål afgøres ved almindeligt stemmeflertal, og herunder ændringer af vedtægten. Beslutninger om ændring af sektionerne, der vil påvirke disses antal bestyrelsesmedlemmer, samt om anvendelse af a-kassens formue, hvis anerkendelsen bortfalder, kræver dog et kvalificeret flertal på 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen. Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst 5 medlemmer forlanger det eller dirigenten træffer beslutning herom.

Stk. 7. Medlemsforslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være a-kassen i hænde senest 6 uger før den pågældende generalforsamling.

 

D. Bestyrelsen

§20
Bestyrelsen, der består af 9 medlemmer, varetager i overensstemmelse med lovgivningen og de anvisninger, som gives af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, a-kassens ledelse.

Stk. 2. Hver af Ases 6 sektioner vælger ved de ordinære generalforsamlinger, blandt sektionens medlemmer, et medlem til bestyrelsen, der vælges for 3 år ad gangen dog således at sektion 5 og 6 vælger deres medlem til bestyrelsen for en periode på 1 år og
sektion 3 og 4 vælger deres medlem for en periode på 2 år ved den ordinære generalforsamling i 2022.

Stk. 3 For hvert bestyrelsesmedlem, der er valgt af en sektion, vælges på generalforsamlingen en personlig suppleant.

Stk. 4. Hvis et sektionsvalgt medlem af bestyrelsen fratræder i valgperioden, indtræder den personlige suppleant i bestyrelsen.

Stk. 5. De øvrige 3 medlemmer af bestyrelsen vælges, af og blandt a-kassens medlemmer, direkte på generalforsamlingen for 3 år ad gangen, dog således at 1 medlem vælges for en periode på 1 år og 1 medlem for en periode på 2 år ved den ordinære generalforsamling i 2022.

Stk. 6. For et år ad gangen vælges der én fælles suppleant for de bestyrelsesmedlemmer, der vælges direkte på generalforsamlingen.

Stk. 7 Suppleanten indtræder ved det første forfald blandt disse bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 8. Bestyrelsesmedlemmer der, fra generalforsamlingen i 2022 og fremadrettet, har fungeret i 3 valgperioder i forlængelse af hinanden kan ikke vælges på ny.

Stk. 9. Valgene afholdes i henhold til reglerne i valgforordningen i vedtægtens bilag B.

§21

Efter nyvalg til bestyrelsen konstituerer bestyrelsen sig med formand og næstformand.

Stk. 2 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og samles så ofte, formanden finder det nødvendigt, og når mindst 3 af bestyrelsens medlemmer forlanger det.

Stk. 3. Ase tegnes af formand, næstformand eller direktør, 2 i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura.

Stk. 4. Ved køb, salg, pantsætning eller andre dispositioner over fast ejendom, der tilhører Ase, kræves der underskrift af et flertal af bestyrelsens medlemmer.

Stk. 5. Bestyrelsen kan beslutte, at Ase deltager som anden aktør i beskæftigelsesindsatsen. Det er alene den samlede a-kassen, der kan være ansvarlig for opgaverne som anden aktør efter reglerne i bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

 

E. Daglig administration

§22

A-kassens daglige forretninger varetages af en af bestyrelsen ansat direktør.

Stk. 2. Hovedkontoret udbetaler dagpenge m.v. og varetager ved brug af edb den administration, der er forbundet med udbetalingen, samt fremskaffer oplysninger til statistiske formål efter retningslinjer, der fastsættes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 3. Oprettelse, nedlæggelse eller flytning af lokale regionskontorer bestemmes dog af bestyrelsen. Ethvert kontor, der er oprettet under a-kassen, skal administrere i overensstemmelse med de anvisninger, bestyrelsen har givet.

 

F. Urafstemning

§23

I tiden mellem generalforsamlingerne kan bestyrelsen lade foretage almindelig afstemning (urafstemning) blandt samtlige a-kassens medlemmer om spørgsmål, som kræver hurtig afgørelse.

Stk. 2. De nærmere regler om fremgangsmåden ved afholdelse af sådan afstemning fastsættes af bestyrelsen.

 

Afsnit 8

Regnskab og revision

§24

A-kassens regnskabsvæsen, der omfatter hovedkassen og evt. afdelinger, skal tilrettelægges efter de regler, der er fastsat af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. A-kassen skal opfylde de til enhver tid gældende krav til regnskabsaflæggelse og løbende indberetninger.

Stk. 2. Regnskabsføringen skal give en klar og overskuelig redegørelse for a-kassens virksomhed, således at denne kan danne grundlag for udarbejdelse af a-kassens årsregnskab.

Stk. 3. Efter hvert regnskabsårs slutning udarbejder a-kassen et årsregnskab efter de regler og retningslinjer, der er givet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Årsregnskabet skal godkendes og underskrives af bestyrelsen. Det skal tillige underskrives af den revisor, der er valgt af generalforsamlingen.

Stk. 4. For at a-kassen kan opnå refusion fra staten, skal det reviderede og underskrevne årsregnskab indsendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering indenfor den frist, som er fastsat i loven.

§25

A-kassens indtægter og formue må kun anvendes til opfyldelse af a-kassens formål, jf. § 1, og må hverken som lån, sikkerhedsstillelse eller gave tilflyde andre.

Stk. 2. A-kassens midler skal holdes adskilt fra andre foreningers midler og skal anbringes og forvaltes på økonomisk forsvarlig måde.

Stk. 3. Oversigt over a-kassens tegningsberettigede skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 4. Bestyrelsen står inde for rigtigheden og ægtheden af de transaktioner, der danner grundlag for rekvisition af statslige midler efter nærmere regler fastsat af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Undervisningsministeriet.

 

Afsnit 9

Vedtægtens Ikrafttræden m.m.

§26

Nærværende vedtægt, der er revideret af generalforsamlingen den 30. maj 2024 og efterfølgende godkendt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, trådte i kraft den 30. maj 2024.

Stk. 2. Samtidig ophæves vedtægten vedtaget af generalforsamlingen den 24. maj 2022.

Stk. 3. A-kassen sørger for ved bekendtgørelse på a-kassens hjemmeside eller på anden måde, at et hvert medlem kan få et eksemplar af vedtægten, jf. § 5, stk. 2.

Stk. 4. A-kassens vedtægt skal være i overensstemmelse med den standardvedtægt for anerkendte a-kasser, der er godkendt af beskæftigelsesministeren. Vedtægten skal godkendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 5. Ændringer i standardvedtægten har umiddelbart virkning for a-kassens vedtægtsbestemmelser. A-kassens bestyrelse er bemyndiget og forpligtet til snarest muligt at foretage de ændringer af vedtægten, der herefter er nødvendige for at bringe den i overensstemmelse med standardvedtægten. Ændringerne skal godkendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

 

Bilag A - sektionsfordeling

 

Som selvstændige erhvervsdrivende betragtes også personer, der driver selvstændig virksomhed gennem anpartsselskaber, aktieselskaber, eller en anden selskabskonstruktion, der kan danne grundlag for en hovedbeskæftigelse, samt personer der er beskæftiget i ægtefællens virksomhed.

 

Medlemmerne henføres til en af nedennævnte 6 sektioner:

 

Sektion I. Omfatter medlemmer, der driver selvstændig virksomhed fra butik eller servicevirksomhed.

 

Sektion II. Omfatter medlemmer, der driver virksomhed beslægtet med håndværk.

 

Sektion III. Omfatter medlemmer, der driver virksomhed inden for landbrug og fødevarer samt jordbrug og dermed beslægtede erhverv og medlemmer, der driver virksomhed inden for fiskeri og dermed beslægtede erhverv

 

 Sektion IV. Omfatter medlemmer, der driver virksomhed inden for transport og logistik og dermed beslægtede erhverv.

 

Sektion V. Omfatter medlemmer, der driver virksomhed inden for de liberale erhverv..

 

Sektion VI. Omfatter medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende, men som ikke kan henføres til en af de øvrige sektioner.

 

Lønmodtagerne indplaceres i særskilte undersektioner i den hovedsektion, som de branchemæssigt er beskæftiget indenfor.

 

 Bilag B - Valgforordning

 

Følgende regler er gældende ved valg af medlemmer og suppleanter til Ases bestyrelse:

 

§1

Ved de ordinære generalforsamlinger skal hver af sektionerne vælge et medlem til bestyrelsen for 3 år ad gangen jf. dog stk. 2, og tre medlemmer til bestyrelsen skal vælges direkte på generalforsamlingen for 3 år ad gangen jf. dog stk. 3

Stk. 2. Ved den ordinære generalforsamling i år 2022 vælger sektion 5 og 6 deres medlem til bestyrelsen for en periode på 1 år og sektion 3 og 4 vælger deres medlem til bestyrelsen for en periode på 2 år.

Stk.3. Ved den ordinære generalforsamling i år 2022 vælges 1 medlem direkte på generalforsamlingen for en periode på 1 år og 1 medlem vælges for en periode på 2 år.

 

 Sektionernes valg til bestyrelsen.

§2

Ved de ordinære generalforsamlinger skal hver sektion vælge ét medlem til bestyrelsen for en periode på 3 år ad gangen jf. dog § 1 stk. 2.

Stk. 2. Endvidere skal sektionen vælge en suppleant for bestyrelsesmedlemmet.

Stk. 3. Sektionerne afvikler deres valghandlinger adskilt.

§3

Berettiget til at lade sig vælge som medlem eller suppleant til bestyrelsen er ethvert medlem af en sektion, der foreslås af mindst 2 andre medlemmer af den pågældende sektion. Ase skal have modtaget skriftlig bekræftelse fra stillerne senest 6 uger før generalforsamlingen.

Stk. 2 Siddende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan genvælges uden, at de bliver foreslået af medlemmer af den pågældende sektion, dog kan bestyrelsesmedlemmer der, fra generalforsamlingen i 2022 og fremadrettet, har fungeret i 3 valgperioder i forlængelse af hinanden, ikke vælges på ny.

Stk. 3 Intet medlem kan være stiller for mere end én kandidat.

§4

Ved afstemning er de kandidater valgt, der opnår flest stemmer.

Stk. 2. I tilfælde af stemmelighed skal der finde omvalg sted mellem de kandidater, der har opnået lige mange stemmer.

Stk. 3. I tilfælde af stemmelighed ved omvalget, finder lodtrækning sted.

Stk. 4. Er der kun opstillet en kandidat henholdsvis som bestyrelsesmedlem eller suppleant, er kandidaten valgt uden afstemning.

§5

Opstiller der flere kandidater til valg til bestyrelsen, og der skal gennemføres en valghandling, kan der, hvis en af de opstillede kandidater anmoder herom, afholdes en præsentationsrunde. Ved en præsentationsrunde har hver kandidat ret til i indtil 3 minutter mundtligt at præsentere sig og redegøre for sine synspunkter. Der må hverken forud for eller under en generalforsamling uddeles skriftligt præsentationsmateriale.

Stk. 2. Dirigenten fastsætter i øvrigt de nærmere regler for en præsentationsrunde.

 

Valg direkte på generalforsamlingen

§6

Ved de ordinære generalforsamlinger skal der direkte på generalforsamlingen vælges 3 medlemmer til bestyrelsen for en periode på 3 år ad gangen jf. dog § 1 stk. 3. En sektion kan ved disse valg højest få valgt ét medlem.

Stk. 2 Der skal vælges én fælles suppleant for disse bestyrelsesmedlemmer.

§7

Berettiget til at lade sig vælge som medlem til bestyrelsen er ethvert medlem af Ase, der foreslås af mindst 2 andre medlemmer af Ase. Ase skal have modtaget skriftlig bekræftelse fra stillerne senest 6 uger før generalforsamlingen.

Stk. 2 Ved de direkte valg er medlemmerne i deres opstilling eller stemmeafgivelse ikke begrænset til deres sektion jf. dog § 6 

Stk. 3 Siddende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan genvælges uden, at de bliver foreslået af andre medlemmer af Ase, dog kan bestyrelsesmedlemmer der, fra generalforsamlingen i 2022 og fremadrettet, har fungeret i 3 valgperioder i forlængelse af hinanden, ikke vælges på ny

Stk. 4 Intet medlem kan være stiller for mere end én kandidat.

§8

Ved valghandlingen kan et medlem kun afgive én stemmeseddel, og der må på denne højest være anført et antal navne, svarende til det maksimale antal kandidater, der kan vælges.

Stk. 2 Der må kun afgives en stemme på hver kandidat.

§9

Ved afstemning er de kandidater valgt, der opnår flest stemmer.

Stk. 2. I tilfælde af stemmelighed skal der finde omvalg sted mellem de kandidater, der har opnået lige mange stemmer.

Stk. 3. I tilfælde af stemmelighed ved omvalget, finder lodtrækning sted.

Stk. 4. Er der kun opstillet 1 kandidat til bestyrelsen, er kandidaten valgt uden afstemning.

§10

Opstiller der flere kandidater til valg til bestyrelsen, og der skal gennemføres en valghandling, kan der, hvis en af de opstillede kandidater anmoder herom, på generalforsamling afholdes en præsentationsrunde. Ved en præsentationsrunde har hver kandidat ret til i indtil 3 minutter mundtligt at præsentere sig og redegøre for sine synspunkter. Der må hverken forud for eller under en generalforsamling uddeles skriftligt præsentationsmateriale.

Stk. 2. Dirigenten fastsætter i øvrigt de nærmere regler for en præsentationsrunde.