Dagpenge som selvstændig

Er du nødt til at lukke din virksomhed, kan du få dagpenge, hvis du opfylder betingelserne. Kravene er grundlæggende de samme som for lønmodtagere, men der er forskelle, som du skal være opmærksom på.

For at få dagpenge skal du

 • have været medlem af en a-kasse i mindst et år
 • opfylde indkomstkravet på mindst 254.328 kr. (2023-tal) inden for de seneste tre år. Vær opmærksom på, at du kun kan medregne indkomst fra afsluttede, godkendte regnskabsår.
  • Arbejdet tæller med, hvis det ligger i en periode, hvor du har været medlem af a-kassen
  • Opfylder du ikke indkomstkravet indenfor tre år, kan opgørelsesperioden efter særlige regler udvides til fem år, hvor kun indkomst fra selvstændig virksomhed kan tælles med. Tages disse regler i brug, vil det få indflydelse på beregningen af din dagpengesats.
 • stå til rådighed for arbejdsmarkedet
 • være meldt ledig på jobcentret fra din første ledighedsdag
 • Har du enkeltmandsvirksomhed er det som udgangspunkt nok at afmelde CVR og moms, så du kan fremvise et ophørsbevis fra Skattestyrelsen

  Hvis du driver virksomhed i selskabsform, skal du sælge din andel af selskabet. Du kan dog også beholde selskabet, men så skal du dokumentere, at aktiviteten i selskabet er ophørt, samt ændre formålsparagraffen i vedtægterne til ”formueadministration”.

  Andre ophørsmuligheder er fx bortforpagtning eller ophør ved konkurs. Læs mere om ophør her 

  Der findes undtagelser ved bibeskæftigelse

Er du selvstændig eller ej? Få definitionen

Indkomst, der kan tælles med

Med få undtagelser tæller al indkomst inden for de seneste tre år med i grundlaget for, om du har ret til dagpenge. Det betyder, at følgende typer af indkomst fra selvstændig virksomhed, freelancearbejde og lønmodtagerarbejde kan medtælles:

 • En personligt drevet virksomheds skattepligtige overskud før renter og andre finansielle poster, som det fremgår af rubrik 111 på Skats årsopgørelse.
 • Ejerandel af overskud i et selskab, hvor man har haft afgørende indflydelse.
 • A-indkomst, udbetalt til ejeren af et selskab, hvor man har haft afgørende indflydelse.
 • A-indkomst fra lønmodtagerarbejde, indberettet til indkomstregistret. Arbejdet skal være udført på normale løn- og ansættelsesvilkår.
 • B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, og som ikke indgår i en virksomheds overskud.
 • Er du med i virksomhedsskatteordningen, er der praksis for, at du kan medtage beløb i rubrik 151 på årsopgørelsen.
Indkomst tæller med når årsopgørelsen fra SKAT er afsluttet og gyldig.

 

Indkomst, der ikke kan tælles med

 • Arbejde, hvor der er tilknyttet offentligt tilskud
 • Indkomst fra formueforvaltning og fritidsbeskæftigelse

Bemærk. Sygdom med sygedagpenge og barsel inden for de seneste tre år kan forlænge den perioden, hvor du skal opfylde indkomstkravet. Dog kan perioden højst forlænges med to år.

3-års-perioden kan dog kun forlænges med perioder med sygedagpenge, der overstiger 160,33 timer. Hvis du fx inden for de seneste 3 år har fået sygedagpenge i 6 måneder (160,33 timer pr. måned), skal du opfylde indkomstkravet inden for de seneste 3 år og 5 måneder.

Vær opmærksom på karensperioden

Som hovedregel har du som selvstændig ret til dagpenge tre uger efter din virksomhed er ophørt. Der gælder dog andre regler i særlige tilfælde. Opfylder du betingelserne for ophør ved konkurs eller tvangsauktion, har du ret til dagpenge en uge efter ophøret. Overgår du til efterløn er der ingen karensperiode. Ophører du ved en tro og love-erklæring, kan du ikke få dagpenge i to måneder efter vi har modtaget erklæringen fra dig. Læs mere om de særlige betingelser.

 

Hvordan søger jeg dagpenge som selvstændig?

Er du medlem hos Ase, kan du starte din ansøgning online på MitAse. Du finder ansøgningen her. Når du har udfyldt oplysninger om din virksomheds ophør, ringer dig op for at færdiggøre ansøgningen.

 

Sådan beregnes din dagpengesats som selvstændig

Når din dagpengeret er i hus, beregnes din dagpengesats på baggrund af både indkomst fra lønarbejde og selvstændig virksomhed. Den eksakte sats beregnes på basis af de 12 måneder inden for de seneste 24 måneder, hvor du har tjent mest. Det er derfor en god idé at stoppe med at drive virksomhed, mens du endnu har en relativt god indtægt. På den måde sikrer du dig både retten til dagpenge og en fornuftig dagpengesats.

Læs mere om dagpengesatser

 

Mulighed for fritidsbeskæftigelse, når du er på dagpenge

Du må gerne have en fritidsbeskæftigelse, mens du er på dagpenge. Fordelen ved denne aktivitet er, at din dagpengeret ikke bliver begrænset til 30 uger som ved bibeskæftigelse. Dine arbejdstimer skal dog stadig modregnes i dagpengene. En fritidsbeskæftigelse er en slags hobbyvirksomhed, hvor du ikke er CVR-registreret eller anvender skatteregler for selvstændige. Indkomsten skal derfor rubriceres i rubrik 20 på årsopgørelsen.

 

Mulighed for bibeskæftigelse efter seks måneder

Det er ikke forbudt at få nye idéer, selv om du er på dagpenge. Så selv om du har lukket din virksomhed, må du gerne drive en ny, lille virksomhed som bibeskæftigelse, selv om du er på dagpenge.

Du skal dog vente 6 måneder fra den dag, du lukkede din virksomhed, til du starter en ny op. Du må dog gerne udføre arbejdet med din bibeskæftigelse i dagtimerne og også have intention om at gøre virksomheden til din hovedbeskæftigelse.

Du skal være tilmeldt Jobcentret og stå til rådighed for arbejdsmarkedet og din arbejdsopgaver i din selvstændige bibeskæftigelse må ikke hindre dig i at tiltræde lønmodtagerarbejde med dags varsel. De timer, du bruger på din nye virksomhed, bliver trukket i dine dagpenge.

Driver du selvstændig bibeskæftigelse, vil din ret til dagpenge efter de nye regler blive begrænset til 30 uger. Vær også opmærksom på, at har du inden du starter selvstændig bibeskæftigelse modtaget supplerende dagpenge til lønmodtagerarbejde på nedsat tid, vil disse uger tælle med i din begrænsede ret på 30 uger.

Læs mere om reglerne for bibeskæftigelse

 

Hvis du driver virksomheden med din ægtefælle

Når du driver virksomhed sammen med din ægtefælle, kan du få dagpenge ved at udtræde af virksomheden, der drives videre af din ægtefælle. Læs mere om dine muligheder i brochuren:

Udtræden af virksomhed for ægtefæller

er du i tvivl?

Ring på 7013 7013 for råd og vejledning. Vi kan bl.a. hjælpe dig med spørgsmål om din dagpengeret som selvstændig, ophør af virksomhed, bibeskæftigelse og meget mere.