Dagpenge som selvstændig

Det er ikke nødvendigvis nemt at være selvstændig. Selvom den gode idé er der, og du er villig til at lægge mange timer i din drøm, er det et faktum, at mange nystartede virksomheder desværre må dreje nøglen om inden for de første fem år. Det er derfor vigtigt at have et sikkerhedsnet og en sparringspartner - som medlem af Ase a-kasse for selvstændige, griber vi dig hvis drømmen brister.

Læs mere nedenfor, hvad dagpenge som selvstændig indebærer, hvor meget du kan få udbetalt og hvilke regler du skal være ekstra opmærksom på, for at kunne modtage dagpenge efter at have været selvstændig erhvervsdrivende.

Kan jeg få dagpenge som selvstændig?

Er du selvstændig erhvervsdrivende og nødsaget til at lukke din virksomhed, kan du få dagpenge, hvis du opfylder betingelserne herom. Kravene er grundlæggende de samme som for lønmodtagere, men der er nogle forskelle, som du skal være opmærksom på.

Er du i tvivl om du er selvstændig eller ej? Læs definitionen her

Dagpenge, hvis virksomheden er din hovedbeskæftigelse

For at få dagpenge efter at have været drevet selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse skal du:

 • Have været medlem af en a-kasse i mindst et år
 • Opfylde indkomstkravet på mindst 263.232 kr. (2024-tal) inden for de seneste tre år. Du kan maksimalt medregne 21.936 kr. pr. måned (2024-tal)
 • Stå til rådighed for arbejdsmarkedet
 • Have solgt din virksomhed eller lukket den fuldstændigt
 • Være meldt ledig på jobcentret fra din første ledighedsdag

Har du enkeltmandsvirksomhed er det som udgangspunkt nok at afmelde cvr-nummer og moms, på denne måde kan du fremvise et ophørsbevis fra Skattestyrelsen.

Hvis du driver virksomhed i selskabsform, skal du først sælge din andel af selskabet. Du kan dog også beholde selskabet, men så skal du kunne dokumentere, at aktiviteten i selskabet er ophørt, samt ændre formålsparagraffen i vedtægterne til ”formueadministration”.

Der findes også andre ophørsmuligheder som f.eks. bortforpagtning eller ophør ved konkurs.

Læs mere om disse ophørsmuligheder her

Få supplerende dagpenge som selvstændig (bibeskæftigelse)

Er du ledig og driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, har du retten til supplerende dagpenge i op til 30 uger ud af de seneste 104 uger – på samme måde som med supplerende dagpenge ved lønarbejde.

Du skal dog være opmærksom på, at du forbruger af de 30 uger i alle de uger, du får udbetalt dagpenge – også selv om du har arbejde i din selvstændige virksomhed.

Alle de faktiske timer du anvender i din selvstændige bibeskæftigelse, vil derfor blive modregnet i din dagpengeudbetaling.

For at kunne modtage dagpenge, skal din a-kasse godkende, at der er tale om en bibeskæftigelse og at du kan kombinere arbejdet i din selvstændige virksomhed med at være ledig og samtidigt stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Din selvstændige bibeskæftigelse må nemlig ikke være en hindring for, at du kan tiltræde et fast fuldtidsarbejde.

Ledig som lønmodtager med selvstændig bibeskæftigelse:

Hvis du bliver ledig fra dit lønmodtager-arbejde, og allerede har en selvstændig virksomhed, er det en betingelse for at virksomheden kan defineres som bibeskæftigelse, at du seks måneder forud for din ledighed har:

 • Fået mindst 80 løntimer pr. måned indberettet til Indkomstregistrer (53 timer for deltidsforsikrede)
 • Fået mindst én løntime indberettet til Indkomstregistret i minimum fem af de seneste seks måneder forud for din ledighed.

Når der er tale om bibeskæftigelse, kan du få udbetalt dagpenge, hvis du i øvrigt står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Selvom du driver selvstændig virksomhed, skal du stadig:

 • Søge fuldtidsarbejde
 • Udfylde og opdatere din joblog
 • Deltage i møder, som a-kassen og jobcentret indkalder dig til
 • Stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Der er en del frihed forbundet med muligheden for at drive selvstændig bibeskæftigelse, mens du modtager dagpenge, du må f.eks. gerne:

 • Arbejde med din selvstændige bibeskæftigelse på alle tider af døgnet – altså også inden for almindelig kontortid
 • Pause dine supplerende dagpenge, hvis din selvstændige bibeskæftigelse kører for fuldt tryk – f.eks. i et par måneder ved højsæson
 • Søge om at forlænge perioden, hvor du får supplerende dagpenge ved siden af din selvstændige bibeskæftigelse med op til 12 uger

Hvad er indkomstkravet for dagpenge?

For at kunne få dagpenge er det vigtigt at du opfylder indkomstkravet på mindst 263.232 kr. (2024-tal) inden for de seneste tre år. Du kan maksimalt medregne 21.936 kr. pr. måned (2024-tal).

Alle arbejdstimer tæller med, hvis de ligger i en periode, hvor du har været medlem af a-kassen.

Opfylder du ikke indkomstkravet indenfor tre år, kan opgørelsesperioden efter særlige regler udvides til fem år, hvor kun indkomst fra selvstændig virksomhed kan tælles med. Tages disse regler i brug, vil det få indflydelse på beregningen af din dagpengesats.

Indkomst der tæller med

Med få undtagelser tæller al indkomst inden for de seneste tre år med i grundlaget for, om du har ret til dagpenge eller ej. Følgende typer af indkomst fra selvstændig virksomhed, freelancearbejde og lønmodtagerarbejde tæller med i regnskabet:

 • En personligt drevet virksomheds skattepligtige overskud før renter og andre finansielle poster, som det fremgår af rubrik 111 på Skats årsopgørelse.
 • Ejerandel af overskud i et selskab, hvor man har haft afgørende indflydelse.
 • A-indkomst, udbetalt til ejeren af et selskab, hvor man har haft afgørende indflydelse.
 • A-indkomst fra lønmodtagerarbejde, indberettet til indkomstregistret. Arbejdet skal være udført på normale løn- og ansættelsesvilkår.
 • B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, og som ikke indgår i en virksomheds overskud.
 • Er du med i virksomhedsskatteordningen, er der praksis for, at du kan medtage beløb i rubrik 151 på årsopgørelsen.

Vær obs. på at indkomst fra selvstændig virksomhed først tæller med når årsopgørelsen fra SKAT er afsluttet og gyldig. Dette vil sige, at driver du en enkeltmandsvirksomhed, er din indkomst for skatteåret 2023 først gyldig d. 2. juli 2024.

Indkomst der ikke kan tælles med

 • Arbejde, hvor der er tilknyttet offentligt tilskud
 • Indkomst fra formueforvaltning og fritidsbeskæftigelse

Bemærk. Sygdom med sygedagpenge og barsel inden for de seneste tre år kan forlænge den periode, hvor du skal opfylde indkomstkravet. Perioden kan dog højst forlænges med to år.

3-års-perioden kan kun forlænges med perioder med sygedagpenge, der overstiger 160,33 timer. Hvis du f.eks. inden for de seneste 3 år har fået sygedagpenge i 6 måneder (160,33 timer pr. måned), skal du opfylde indkomstkravet inden for de seneste 3 år og 5 måneder.

Hvordan søger jeg dagpenge som selvstændig?

Er du medlem hos Ase, kan du starte din ansøgning online på MitAse. Du finder ansøgningen her. Når du har udfyldt oplysninger om din virksomheds ophør, ringer vi dig op for at færdiggøre ansøgningen.

For at kunne få dagpenge er det vigtigt, at du har gjort følgende:

 • Meldt dig ledig på jobcenteret
 • Oprettet dit CV på Jobnet.dk

For at kunne få udbetalt dagpenge skal du være meldt ledig på jobcentret. Du kan enten tilmelde dig online på jobnet.dk eller møde personligt op på dit lokale jobcenter. Du skal samtidigt også have oprettet dit CV på Jobnet.dk. Dette skal du have gjort senest to uger efter, at du har meldt dig ledig - dit CV skal være tilgængeligt og godkendt af os, før vi kan udbetale dagpenge til dig.

Sådan beregnes din dagpengesats

Når din dagpengeret er i hus, beregnes din dagpengesats på baggrund af både indkomst fra lønarbejde og din selvstændige virksomhed. Den helt præcise sats beregnes på baggrund af de 12 måneder inden for en periode af de seneste 24 måneder, hvor du har tjent mest.

Det er derfor en god idé at stoppe med at drive virksomhed, mens du endnu har en relativt god indtægt. På den måde sikrer du dig både retten til dagpenge og en fornuftig dagpengesats.

Beskæftigelsestillægget

Som noget nyt kan du, hvis du opfylder visse krav have ret til et beskæftigelsestillæg. Dette tillæg giver dig ret til en højere dagpengesats de første tre måneder af din ledighed.

For at være berettiget til beskæftigelsestillægget skal du som minimum:

 • Have fire års sammenhængende medlemskab forud for ledigheden
 • Have haft minimum to års fuldtidsarbejde indenfor de seneste tre år

Du kan læse mere om beskæftigelsestillægget, hvilke krav du som selvstændig skal opfylde, samt hvordan det udregnes her.

Kan jeg have en fritidsbeskæftigelse?

Du må gerne have en fritidsbeskæftigelse, mens du er på dagpenge. Fordelen ved denne aktivitet er, at din dagpengeret ikke bliver begrænset til 30 uger som ved bibeskæftigelse. Dine arbejdstimer skal dog stadig modregnes i dagpengene. 

En fritidsbeskæftigelse er en slags hobbyvirksomhed, hvor du ikke er CVR-registreret eller anvender skatteregler for selvstændige. Indkomsten skal derfor indtastes i rubrik 20 på årsopgørelsen.

Mulighed for bibeskæftigelse efter seks måneder

Det er ikke forbudt at få nye idéer, selvom du er på dagpenge. Så selvom du har lukket din virksomhed, må du gerne drive en ny, lille virksomhed som bibeskæftigelse.

Du skal dog vente seks måneder fra den dag, du lukkede din virksomhed, til du starter en ny op. Du må gerne udføre arbejdet med din bibeskæftigelse i dagtimerne og også have intention om at gøre virksomheden til din hovedbeskæftigelse.

Du skal også være tilmeldt jobcentret og stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og dine arbejdsopgaver i din selvstændige bibeskæftigelse må ikke hindre dig i at tiltræde lønmodtagerarbejde med dags varsel. De timer, du bruger på din nye virksomhed, bliver trukket i dine dagpenge. Driver du selvstændig bibeskæftigelse, vil din ret til dagpenge blive begrænset til 30 uger.

Vær også opmærksom på, at har du, inden du starter selvstændig bibeskæftigelse, modtaget supplerende dagpenge til lønmodtagerarbejde på nedsat tid, vil disse uger tælle med i din begrænsede ret på 30 uger.

Hvis du driver virksomheden med din ægtefælle

Når du driver virksomhed sammen med din ægtefælle uden at eje noget af den selv, kan du få dagpenge ved at udtræde af virksomheden, der drives videre af din ægtefælle. Det er vigtigt, at du sammen med din ægtefælle, i forbindelse med din udtræden, underskriver en tro og love-erklæring.

Ved at underskrive en tro og love-erklæring bekræfter du og din ægtefælle, at du fra en given dato er:

 • Udtrådt af virksomheden
 • Ikke længere udfører nogen form for arbejde i virksomheden
 • Ikke længere er medlem af en eventuel bestyrelse i virksomheden
 • Ikke længere er skattemæssigt registreret som medarbejdende ægtefælle

Det er meget vigtigt, at vi får erklæringen så hurtigt som muligt, da du tidligst kan anses som udtrådt af virksomheden fra den dag, hvor vi har modtaget din erklæring.

Som selvstændig skal du samtidigt også være opmærksom på, at du som hovedregel først har ret til dagpenge 3 uger efter den dag, hvor du anses som værende er udtrådt af virksomheden.

Læs mere om dine muligheder og forskellige scenarier i denne brochure.

Kontakt os for hjælp til dine dagpenge

Er du selvstændig og har du spørgsmål til dagpenge eller de forskellige dagpengesatser? Du er som medlem altid velkommen til at kontakte os. Vi hjælper dig gerne igennem processen - vi sidder klar ved telefonerne på: 7013 7015.