funktionær­begrebet

Ved indgåelse af ansættelseskontrakter er det vigtigt, at parterne er opmærksomme på om funktionærloven finder anvendelse. Dette er vigtigt fordi funktionærloven sikrer medarbejderen en række minimumsrettigheder. Det betyder, at medarbejderen ikke kan stilles dårligere end de regler der fremgår af loven. Hvis man alligevel indgår aftaler hvor funktionærloven tilsidesættes til skade for funktionæren, så vil sådan en aftale blive anset for at være ugyldig. Parterne kan dog altid aftale at stille funktionæren bedre, end det der fremgår af funktionærloven.

Nogle af funktionærlovens vigtigste rettigheder er opsigelsesvarsler, løn under sygdom og erstatning, hvis medarbejderen bliver usagligt opsagt.

Såfremt man er i tvivl om, hvorvidt man er funktionær eller har ansat en funktionær, så kan Ase hjælpe dig med spørgsmål om funktionærbegrebet og funktionærloven.

Hvornår finder funktionærloven anvendelse?

Funktionærloven finder anvendelse når følgende er opfyldt:

 • Medarbejderen er beskæftiget med en bestemt type arbejde
 • Medarbejderen er ansat i en stilling, hvor han/hun har ledelsesansvar over for andre medarbejdere
 • Medarbejderen har en arbejdstid på gennemsnitligt 8 timer eller mere.

Uanset hvilken type arbejde medarbejderen er beskæftiget med, skal han/hun være beskæftiget mindst 8 timer om ugen i gennemsnit for at være omfattet af funktionærloven. Hvis det er aftalt i ansættelseskontrakten, at arbejdstiden er gennemsnitligt 8 timer ugentligt, er kravet som udgangspunkt opfyldt.

Der behøver ikke at være fastlagt arbejdstid på f.eks. en dag om ugen. Varierende arbejdstider med et gennemsnit på 8 timer om ugen er nok.

Bemærk, at medejere af virksomheder eller personer med en væsentlig indflydelse på virksomhedens drift ikke betragtes som funktionærer. Det samme gælder for selvstændige og freelancere.

Hvilken type arbejde er omfattet af funktionærloven?

Medarbejdere beskæftiget med handels- og kontorarbejde, køb, salg o. lign. vil typisk være omfattet af funktionærloven. Det kan f.eks. være følgende stillinger:

 • Kontormedarbejder
 • Butiksansat
 • Sælger/repræsentant, der opsøger kunder f.eks. via telefon og mail
 • Sekretær
 • Bankansat
 • Revisor
 • Konsulent
 • Ejendomsmægler
 • Receptionist

Hvis medarbejderen er beskæftiget med lagerekspedition, kan vedkommende også være omfattet af funktionærloven. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at ikke al lagerarbejde er funktionærarbejde. Arbejdsopgaverne skal bestå af kontor- og salgsopgaver (telefonpasning, udskrivning af fakturaer, ekspedition af varer mv.) og omfatter altså ikke det fysiske lagerarbejde.

Følgende erhverv er også omfattet af funktionærloven:

 • Ingeniører
 • Arkitekter
 • Sygeplejersker
 • Læger
 • Fysioterapeuter
 • Tandlæger
 • Laboranter
 • Dyrlæger
 • Social- og sundhedsassistenter 

Bemærk, at tandteknikere, hjemmehjælpere, frisører, lærere og pædagoger ikke falder under bestemmelsen ”teknisk eller klinisk bistandsydelse, der ikke er hverken håndværk eller af fabriksmæssig art”.

Bemærk, at medarbejdere stadig kan være funktionærer i funktionærlovens forstand, selvom vedkommende både arbejder med funktionærarbejde og ikke-funktionærarbejde. Det kræver dog at størstedelen af medarbejderens arbejdstid anvendes på funktionæropgaver.

Funktionærstilling med ledelse af andre medarbejdere

Hvis en leder primært beskæftiger sig med at lede eller føre hensyn med udførelsen af andres arbejde (uanset antal), falder hans/hendes stilling inden for kategorien arbejdsledelse.

En arbejdsleder kan f.eks. være forretningsfører, værkfører og forvalter, og han/hun skal:

 • Have beføjelser til at lede og fordele arbejdet blandt de øvrige medarbejdere
 • Føre tilsyn med og kontrollere kvaliteten af de øvrige medarbejderes arbejde

For at der er tale om arbejdsledelse, er det altså ikke nok, at der udelukkende er tale om at kontrollere og instruere – stillingen skal være af mere selvstændig karakter og have ansvar for et specifikt område.

Som udgangspunkt deltager en arbejdsleder ikke i det manuelle arbejde, og hvis det sker, er det kun i begrænset omfang. Har man titlen ”sjakbajs”, er man som udgangspunkt ikke funktionær, da en sjakbajs typisk deltager i det manuelle arbejde på lige fod med de øvrige ansatte.

Bemærk, at man godt kan være arbejdsleder uden at have beføjelse til at hyre og fyre medarbejdere.

Medejer eller med væsentlig indflydelse

For at være omfattet af Funktionærloven, skal man være ansat i en tjenestestilling. Det betyder, at medarbejderen skal følge instruktioner fra arbejdsgiveren, uanset din titel, for at være funktionær.

Der er flere faktorer, der spiller ind, når man skal vurdere, om der er tale om en tjenestestilling eller ej:

 • Har vedkommende pligt til selv at udføre arbejde og kan ikke sætte en anden i sit sted?
 • Skal arbejdet udføres efter arbejdsgiverens instrukser?
 • Er vedkommende aflønnet med A-indkomst?
 • Er der aftalt et opsigelsesvarsel mellem parterne?
 • Udføres arbejdet i eget navn eller i arbejdsgiverens navn?

Er direktører omfattet af funktionærloven?

Direktører, anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, er som udgangspunkt ikke omfattet af funktionærloven. Det er dog ikke altid tilfældet – ofte tages der en konkret vurdering af direktørens ansvar og råderum for at vurdere, om der er tale om en funktionærstilling eller ej.

I større virksomheder er den administrerende direktør som udgangspunkt ikke funktionær. Derimod er virksomhedens økonomi- og salgsdirektører funktionærer, medmindre de er sidestillet med den administrerende direktør i en fælles direktion.

Bestyrelsesmedlem og ansat i samme virksomhed?

Som bestyrelsesmedlem i den virksomhed hvor man er ansat, er man som udgangspunkt ikke funktionær. Det skyldes, at man i kraft af sin bestyrelsespost har stor indflydelse på virksomheden – eller har mulighed for at have det.

Er man medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem, beholder man i praksis sin funktionærstatus, da man ellers ville være dårligere stillet end de øvrige ansatte.

Ansat som handelsrejsende

Medarbejdere ansat som handelsrejsende, kan godt være funktionærer – det afhænger af, om man er ansat i en tjenestestilling. Hvis medarbejderen selv disponerer mere eller mindre frit, og vedkommende ikke skal dokumentere noget (eller særlig meget) over for arbejdsgiveren, er man som udgangspunkt ikke i en tjenestestilling og derfor ikke omfattet af funktionærloven.

Tjenestemænd

Medarbejdere ansat som tjenestemænd under staten, folkeskolen, folkekirken eller kommunerne, er ikke omfattet af funktionærloven.

Medarbejdere ansat i en tjenestemandslignende stilling, er som udgangspunkt beskyttet af funktionærlovens regler – medmindre man er bedre stillet via sin tjenestemandsstilling, end man ville være under funktionærloven.

Krav til løn og uddannelse

Det kræver ikke nogen bestemt uddannelse for at blive omfattet af funktionærloven. Det kræver heller ikke nogen bestemt form for aflønning, funktionærloven kan f.eks. sagtens omfatte medarbejdere ansat på timeløn eller ugeløn. Det afgørende er stillingens indhold, altså hvilke arbejdsopgaver medarbejderen er beskæftiget med.

Ansættelse på funktionær-
lignende vilkår

Parterne kan godt aftale, at funktionærloven skal gælde for ansættelsesforholdet, selv om medarbejderen ikke udfører reelt funktionærarbejde. Det kalder man at være ’ansat på funktionærlignende vilkår’. Hvis der er indgået sådan en aftalt, er ansættelsen som udgangspunkt reguleret efter funktionærloven. Aftalen kan dog også være, at det kun er nogle af funktionærlovens regler, der gælder for ansættelsesforholdet.

Tidsbegrænset ansættelse og studenterarbejde

Medarbejdere ansat i en tidsbegrænset stilling kan også være omfattet af funktionærloven så længe kravene hertil er opfyldt. Bemærk, at lov om tidsbegrænsede ansættelser i øvrigt også finder anvendelse på denne type af ansættelsesforhold.

Studentermedhjælpere kan også være omfattet af funktionærloven. Det kræver blot at man er beskæftiget med funktionærarbejde i mere end 8 timer om ugen i gennemsnit.

Ase kan hjælpe dig med spørgsmål om funktionærbegrebet og funktionærloven

endnu ikke medlem?

Som medlem af en af Ases foreninger, kan du få hjælp til spørgsmål omkring ansættelseskontrakten.

bliv medlem