Funktionærbegrebet

Ved indgåelse af ansættelseskontrakter er det vigtigt, at parterne er opmærksomme på om funktionærloven finder anvendelse. Dette er vigtigt fordi funktionærloven sikrer dig som medarbejderen en række minimumsrettigheder.

Det betyder, at du som medarbejder ikke kan stilles dårligere end de regler der fremgår af loven. Hvis du alligevel indgår en aftale hvor funktionærloven tilsidesættes til skade for dig som funktionær, så vil sådan en aftale blive anset for at være ugyldig. Parterne kan dog altid aftale at stille funktionæren bedre, end det der fremgår af funktionærloven.

Nogle af funktionærlovens vigtigste rettigheder er opsigelsesvarsler, løn under sygdom og erstatning, hvis du som medarbejder bliver usagligt opsagt.

Såfremt du er i tvivl om, hvorvidt du er funktionær eller har ansat en funktionær, så kan Ase hjælpe dig med spørgsmål om funktionærbegrebet og funktionærloven.

 

Hvornår finder funktionærloven anvendelse?

Funktionærloven finder anvendelse når følgende er opfyldt:

 • Du er beskæftiget med en bestemt type arbejde
 • Du er ansat i en stilling, hvor du har ledelsesansvar over for andre medarbejdere
 • Du har en arbejdstid på gennemsnitligt 8 timer eller mere

Uanset hvilken type arbejde du er beskæftiget med, skal du være beskæftiget mindst 8 timer om ugen i gennemsnit for at være omfattet af funktionærloven. Hvis det er aftalt i ansættelseskontrakten, at arbejdstiden er gennemsnitligt 8 timer ugentligt, er kravet som udgangspunkt opfyldt.

Der behøver ikke at være fastlagt arbejdstid på f.eks. en dag om ugen. Varierende arbejdstider med et gennemsnit på 8 timer om ugen er nok.

Bemærk, at medejere af virksomheder eller personer med en væsentlig indflydelse på virksomhedens drift ikke betragtes som funktionærer. Det samme gælder for selvstændige og freelancere.

Hvilken type arbejde er omfattet af funktionærloven?

Hvis du er beskæftiget med handels- og kontorarbejde, køb, salg o. lign. vil du typisk være omfattet af funktionærloven. Det kan f.eks. være følgende stillinger:

 • Kontormedarbejder
 • Butiksansat
 • Sælger/repræsentant, der opsøger kunder f.eks. via telefon og mail
 • Sekretær
 • Bankansat
 • Revisor
 • Konsulent
 • Ejendomsmægler
 • Receptionist

Hvis du er beskæftiget med lagerekspedition, kan du også være omfattet af funktionærloven. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at ikke al lagerarbejde er funktionærarbejde. Arbejdsopgaverne skal bestå af kontor- og salgsopgaver (telefonpasning, udskrivning af fakturaer, ekspedition af varer mv.) og omfatter altså ikke det fysiske lagerarbejde.

Følgende erhverv er også omfattet af funktionærloven:

 • Ingeniører
 • Arkitekter
 • Sygeplejersker
 • Læger
 • Fysioterapeuter
 • Tandlæger
 • Laboranter
 • Dyrlæger

Bemærk, at tandteknikere, hjemmehjælpere, frisører, lærere og pædagoger ikke falder under bestemmelsen ”teknisk eller klinisk bistandsydelse, der ikke er hverken håndværk eller af fabriksmæssig art”.

Bemærk, at du stadig kan være funktionær i funktionærlovens forstand, selvom du både arbejder med funktionærarbejde og ikke-funktionærarbejde. Det kræver dog at størstedelen af din arbejdstid anvendes på funktionæropgaver.


ase profiler

 

Funktionærstilling med ledelse af andre medarbejdere

Hvis du er leder og primært beskæftiger dig med at lede eller føre hensyn med udførelsen af andres arbejde (uanset antal), falder din stilling inden for kategorien arbejdsledelse.

En arbejdsleder kan f.eks. være forretningsfører, værkfører og forvalter, og du skal:

 • Have beføjelser til at lede og fordele arbejdet blandt de øvrige medarbejdere
 • Føre tilsyn med og kontrollere kvaliteten af de øvrige medarbejderes arbejde

For at der er tale om arbejdsledelse, er det altså ikke nok, at der udelukkende er tale om at kontrollere og instruere – stillingen skal være af mere selvstændig karakter og have ansvar for et specifikt område.

Som udgangspunkt deltager en arbejdsleder ikke i det manuelle arbejde, og hvis det sker, er det kun i begrænset omfang. Har du titlen ”sjakbajs”, er du som udgangspunkt ikke funktionær, da en sjakbajs typisk deltager i det manuelle arbejde på lige fod med de øvrige ansatte.

Bemærk, at du godt kan være arbejdsleder uden at have beføjelse til at hyre og fyre medarbejdere.

Medejer eller med væsentlig indflydelse

For at være omfattet af Funktionærloven, skal du være ansat i en tjenestestilling. Det betyder, at du skal følge instruktioner fra arbejdsgiveren, uanset din titel, for at være funktionær.

Der er flere faktorer, der spiller ind, når man skal vurdere, om der er tale om en tjenestestilling eller ej:

 • Har vedkommende pligt til selv at udføre arbejde og kan ikke sætte en anden i sit sted?
 • Skal arbejdet udføres efter arbejdsgiverens instrukser?
 • Er vedkommende aflønnet med A-indkomst?
 • Er der aftalt et opsigelsesvarsel mellem parterne?
 • Udføres arbejdet i eget navn eller i arbejdsgiverens navn?

Er direktører omfattet af funktionærloven?

Direktører, anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, er som udgangspunkt ikke omfattet af funktionærloven. Det er dog ikke altid tilfældet – ofte tages der en konkret vurdering af direktørens ansvar og råderum for at vurdere, om der er tale om en funktionærstilling eller ej.

I større virksomheder er den administrerende direktør som udgangspunkt ikke funktionær. Derimod er virksomhedens økonomi- og salgsdirektører funktionærer, medmindre de er sidestillet med den administrerende direktør i en fælles direktion.

Bestyrelsesmedlem og ansat i samme virksomhed?

Hvis du er bestyrelsesmedlem i den virksomhed du er ansat i, er du som udgangspunkt ikke funktionær. Det skyldes, at du i kraft af din bestyrelsespost har stor indflydelse på virksomheden – eller har mulighed for at have det.
Er du medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem, beholder du i praksis din funktionærstatus, da du ellers ville være dårligere stillet end de øvrige ansatte.

Ansat som handelsrejsende

Hvis du er ansat som handelsrejsende, kan du godt være funktionær – det afhænger af, om du er ansat i en tjenestestilling. Hvis du selv disponerer mere eller mindre frit, og du ikke skal dokumentere noget (eller særlig meget) over for arbejdsgiveren, er du som udgangspunkt ikke i en tjenestestilling og derfor ikke omfattet af funktionærloven.

Tjenestemænd

Er du ansat som tjenestemænd under staten, folkeskolen, folkekirken eller kommunerne, er du ikke omfattet af funktionærloven.

Er du ansat i en tjenestemandslignende stilling, er du som udgangspunkt beskyttet af funktionærlovens regler – medmindre du er bedre stillet via din tjenestemandsstilling, end du ville være under funktionærloven.

Krav til løn og uddannelse

Det kræver ikke nogen bestemt uddannelse for at blive omfattet af funktionærloven. Det kræver heller ikke nogen bestemt form for aflønning, funktionærloven kan f.eks. sagtens omfatte medarbejdere ansat på timeløn eller ugeløn. Det afgørende er stillingens indhold, altså hvilke arbejdsopgaver du som medarbejder er beskæftiget med.

Ansættelse på funktionær-
lignende vilkår

Parterne kan godt aftale, at funktionærloven skal gælde for ansættelsesforholdet, selv om du ikke udfører reelt funktionærarbejde. Det kalder man at være ’ansat på funktionærlignende vilkår’. Hvis der er indgået sådan en aftalt, er ansættelsen som udgangspunkt reguleret efter funktionærloven. Aftalen kan dog også være, at det kun er nogle af funktionærlovens regler, der gælder for ansættelsesforholdet.

Tidsbegrænset ansættelse og studenterarbejde

Er du ansat i en tidsbegrænset stilling kan du også være omfattet af funktionærloven så længe kravene hertil er opfyldt. Bemærk, at lov om tidsbegrænsede ansættelser i øvrigt også finder anvendelse på denne type af ansættelsesforhold.

Studentermedhjælpere kan også være omfattet af funktionærloven. Det kræver blot at du er beskæftiget med funktionærarbejde i mere end 8 timer om ugen i gennemsnit.

Ase kan hjælpe dig med spørgsmål om funktionærbegrebet og funktionærloven