funktionær­begrebet

Som lønmodtager er du sikret en række minimumsrettigheder gennem funktionærloven. Det vil sige, at du ikke kan stilles dårligere end reglerne i loven, så hvis du indgår aftaler, hvor funktionærlovens regler bliver fraveget, og det er til skade for dig, bliver de anset som ugyldige. Du kan til gengæld altid stilles bedre.

Nogle af funktionærlovens vigtigste rettigheder er opsigelsesvarsler, løn under sygdom og erstatning, hvis du er blevet usagligt opsagt.

Hvornår er jeg funktionær?

Du er funktionær og dermed omfattet af funktionærloven, hvis:

 • Du har en bestemt type arbejde
 • Du har en stilling, hvor du har ledelsesansvar over for andre medarbejdere

Bemærk, at du ikke betragtes som funktionær, hvis du er medejer af virksomheden, eller du har væsentlig indflydelse på dens drift. Du er heller ikke funktionær, hvis du er selvstændig eller freelancer.

 

Hvilken type arbejde er omfattet af funktionærloven?

Du er typisk omfattet af funktionærloven, hvis du arbejder som handels- og kontormedhjælper, eller du er beskæftiget med køb, salg eller kontorarbejde. F.eks.: 

 • Kontormedarbejder
 • Butiksansat
 • Sælger/repræsentant, der opsøger kunder f.eks. via telefon og mail
 • Sekretær
 • Bankansat
 • Revisor
 • Konsulent
 • Ejendomsmægler
 • Receptionist

Hvis du arbejder med lagerekspedition, der er ligestillet med ovenstående stillingsbetegnelser, er du typisk også omfattet af funktionærloven. Bemærk dog, at ikke al lagerarbejde er funktionærarbejde. Det skal bestå af kontor- og salgsopgaver (telefonpasning, udskrivning af fakturaer, ekspedition af varer mv.) og altså ikke være det fysiske lagerarbejde.

Følgende erhverv er også omfattet af funktionærloven:

 • Ingeniører
 • Arkitekter
 • Sygeplejersker
 • Læger
 • Fysioterapeuter
 • Tandlæger
 • Laboranter
 • Dyrlæger
 • Social- og sundhedsassistenter 

Bemærk, at tandteknikere, hjemmehjælpere, frisører, lærere og pædagoger ikke falder under bestemmelsen ”teknisk eller klinisk bistandsydelse, der ikke er hverken håndværk eller af fabriksmæssig art”.

Bemærk, at du stadig kan være funktionær i funktionærlovens forstand, selvom du både arbejder med funktionærarbejde og ikke-funktionærarbejde i din ansættelse. Det kræver dog, at du bruger størstedelen af din arbejdstid på funktionæropgaver.

 

Funktionærstilling med ledelse af andre medarbejdere

Hvis en leder primært beskæftiger sig med at lede eller føre hensyn med udførelsen af andres arbejde (uanset antal), falder hans/hendes stilling inden for kategorien arbejdsledelse.

En arbejdsleder kan f.eks. være forretningsfører, værkfører og forvalter, og han/hun skal:

 • Have beføjelser til at lede og fordele arbejdet blandt de øvrige medarbejdere
 • Føre tilsyn med og kontrollere kvaliteten af de øvrige medarbejderes arbejde

For at der er tale om arbejdsledelse, er det altså ikke nok, at der udelukkende er tale om at kontrollere og instruere – stillingen skal være af mere selvstændig karakter og have ansvar for et specifikt område.

Som udgangspunkt deltager en arbejdsleder ikke i det manuelle arbejde, og hvis det sker, er det kun i begrænset omfang. Har man titlen ”sjakbajs”, er man som udgangspunkt ikke funktionær, da en sjakbajs typisk deltager i det manuelle arbejde på lige fod med de øvrige ansatte.

Bemærk, at man godt kan være arbejdsleder uden at have beføjelse til at hyre og fyre medarbejdere.

Medejer eller med væsentlig indflydelse

For at falde ind under Funktionærloven, skal du være i en tjenestestilling. Det betyder, at du skal følge instruktioner fra din arbejdsgiver, uanset din titel, for at være funktionær.

Der er flere faktorer, der spiller ind, når man skal vurdere, om der er tale om en tjenestestilling eller ej:

 • Har du pligt til at udføre dit arbejde selv og kan ikke sætte en anden i dit sted?
 • Skal du gøre, hvad din arbejdsgiver siger?
 • Er du aflønnet med A-indkomst?
 • Er der aftalt et opsigelsesvarsel?
 • Udfører du arbejdet i dit eget eller din arbejdsgivers navn?
Er jeg som direktør omfattet af funktionærloven?

Hvis du er direktør, og du er anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, er du som udgangspunkt ikke omfattet af funktionærloven. Det er dog ikke altid tilfældet – ofte tages der en konkret vurdering af direktørens ansvar og råderum for at vurdere, om der er tale om en funktionærstilling eller ej.

I større virksomheder er den administrerende direktør som udgangspunkt ikke funktionær. Derimod er virksomhedens økonomi- og salgsdirektører funktionærer, medmindre de er sidestillet med den administrerende direktør i en fælles direktion.

Bestyrelsesmedlem i den virksomhed, hvor jeg er ansat?

Som bestyrelsesmedlem af den virksomhed, hvor du er ansat, er du som udgangspunkt ikke funktionær. Det skyldes, at du i kraft af din bestyrelsespost har stor indflydelse på virksomheden – eller har mulighed for at have det.

Er du medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem, beholder du i praksis ofte din funktionærstatus, da du ellers ville blive dårligere stillet end de øvrige ansatte.

Ansat som handelsrejsende

Hvis du er ansat som handelsrejsende, kan du godt være funktionær – det afhænger af, om du er ansat i en tjenestestilling. Hvis du disponerer mere eller mindre frit, og du ikke skal dokumentere noget (eller særlig meget) over for din arbejdsgiver, er du som udgangspunkt ikke i tjenestestilling og altså ikke omfattet af funktionærloven.

Tjenestemænd

Hvis du er ansat som tjenestemand under staten, folkeskolen, folkekirken eller kommunerne, er du ikke omfattet af funktionærloven.

Hvis du er ansat i en tjenestemandslignende stilling, er du som udgangspunkt beskyttet af funktionærlovens regler – med mindre du er bedre stiilet via din tjenestemandsstilling, end du ville være stillet under funktionærloven.

Krav til antal timer

Uanset hvilken type arbejde, du udfører, skal du arbejde mindst 8 timer om ugen i gennemsnit for at være omfattet af funktionærloven. Hvis det fremgår af din ansættelseskontrakt, at du er ansat til dette, opfylder du som udgangspunkt kravet.

Du behøver ikke have en fastlagt arbejdstid på f.eks. en dag om ugen, før der er tale om funktionærstatus. Varierende arbejdstider med et gennemsnit på 8 timer om ugen er nok.

 

Krav til løn og uddannelse

Det kræver ikke nogen bestemt uddannelse for at blive omfattet af funktionærloven. Det kræver heller ikke nogen bestemt form for aflønning. Du behøver altså ikke at være månedslønnet for at være funktionær – uge- eller timeløn fungerer også. Det er din stillingsindhold, der er med til at definere, om du er omfattet af funktionærloven eller ej.

 

 

Ansættelse på funktionær-
lignende vilkår

Du og din arbejdsgiver kan godt aftale, at funktionærloven skal gælde for din ansættelse, selv om du ikke udfører reelt funktionærarbejde. Det kalder man at være ’ansat på funktionærlignende vilkår’. Hvis du har sådan en aftale med din arbejdsgiver, er din ansættelse som udgangspunkt også reguleret efter funktionærloven. Aftalen kan også være, at det kun er nogle af funktionærlovens regler, der gælder i din ansættelse.

 

Tidsbegrænset ansættelse og studenterarbejde

Du kan også være omfattet af funktionærloven ved tidsbegrænsede ansættelsesforhold. Her gælder desuden en særlig lov om tidsbegrænsede ansættelser.

Som studentermedarbejder kan du også være omfattet af funktionærloven. Det kræver blot, at du udfører funktionærarbejde i mere end 8 timer om ugen i gennemsnit.

Ase kan hjælpe dig med spørgsmål om funktionærbegrebet og funktionærloven

Er du lønmodtager kan Ase Lønmodtager hjælpe dig

Ase Lønmodtager

Er du arbejdsgiver kan Ase Selvstændig hjælpe dig

Ase Selvstændig

endnu ikke medlem?

Som medlem af en af Ases foreninger, kan du få hjælp til spørgsmål omkring ansættelseskontrakten. Du kan blive medlem af Ase Lønmodtager eller Ase Selvstændig for hhv. 69 og 77 kr./md.

bliv medlem