Har jeg særlige rettigheder ved opsigelse?

Hvis du har særlige rettigheder i forbindelse med en opsigelse, fremgår disse som regel af din ansættelseskontrakt, overenskomst eller personalehåndbogen. Læs nedenunder for mere info om, hvornår du skal være særligt opmærksom på dine rettigheder.

Opsigelse med lang anciennitet

Hvis du har en lang anciennitet ved din fratrædelse, har du muligvis krav på en fratrædelsesgodtgørelse fra din arbejdsgiver.

Hvis du er funktionær, følger det af funktionærloven, at du som udgangspunkt har krav på følgende fratrædelsesgodtgørelse:

  • Ved 12 års ansættelse har du krav på én måneds løn i fratrædelsesgodtgørelse
  • Ved 17 års ansættelse har du krav på tre måneders løn i fratrædelsesgodtgørelse

Det er den anciennitet, du har, når du fratræder din stilling, som er afgørende for, om du har krav til en fratrædelsesgodtgørelse. Bemærk at du kun har ret til fratrædelsesgodtgørelse, hvis du opsiges og ikke, hvis du selv siger op.

Hvis du ikke er funktionær, kan det fremgå af din ansættelseskontrakt eller af en kollektiv overenskomst, at du er berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse, hvis du opsiges. Der vil oftest være krav om en vis anciennitet.
Betingelserne for og størrelsen af godtgørelsen vil afhænge af, hvad der er aftalt mellem i ansættelsesforholdet eller hvad der fremgår af overenskomsten.

Sikkerhedsrepræsentant og opsigelse

Hvis du er sikkerhedsrepræsentant, er du i henhold til arbejdsmiljøloven ligestillet med tillidsrepræsentanter. En sikkerhedsrepræsentant kan således kun opsiges i henhold til de regler, som er gældende på et tilsvarende faglige område. Dette medfører oftest, at en sikkerhedsrepræsentant kun kan opsiges, hvis der er tvingende årsager hertil. Dette kan f.eks. være:

  • En meget ringe arbejdsindsats – ringere end før man blev udnævnt til sikkerhedsrepræsentant
  • Overtrædelse af ordensforskrifter
  • Misligholdelser, som ikke er begrundet i varetagelsen af tillidserhvervet

Man bruger ofte udtrykket, at sikkerhedsrepræsentanten skal opsiges "den sidste blandt ligemænd”. I praksis betyder det, at sikkerhedsrepræsentanten reelt er den sidste, der skal siges op.

Opsigelse midt på året – hvad sker der med aftalt bonus?

Hvis du er funktionær, og du bliver aflønnet med bonus, tantieme (overskudsandel) el.lign., skal du være opmærksom, hvis du fratræder din stilling midt på året. Hvis du fratræder før bonusperioden er udløbet, eller før det fastsatte udbetalingstidspunkt, har du ret til at modtage en forholdsmæssig andel af det beløb, du ville have fået, hvis du ikke var blevet opsagt.

Hvis det fremgår af din bonusaftale, at du skal være ansat hos arbejdsgiveren i hele optjeningsperioden og/eller på udbetalingstidspunktet for at få udbetalt bonus, er dette som udgangspunkt i strid med funktionærloven, og vil derfor ikke kunne anvendes.

Hvis du ikke har en egentlig bonusaftale, men det er almindeligt i virksomheden at få udbetalt en årlig bonus af varierende størrelse, er du som udgangspunkt også berettiget til en forholdsmæssig bonus. Det gælder uagtet, om der ikke er udbetalt en bonus hvert år, og uanset om det udtrykkeligt tilkendegives fra år til år, at der er tale om engangsbeløb.

Bemærk, at du ikke har krav på, at din forholdsmæssige bonus bliver opgjort på samme tidspunkt, som du fratræder. Du må ofte afvente det tidspunkt, hvor bonussen sædvanligvis udbetales.

Hvis du ikke er funktionær, afhænger det af din individuelle ansættelseskontrakt og eventuelle overenskomst, hvordan bonus mv. skal beregnes i forbindelse med fratrædelse.

Regler efter fratrædelse

Når du er blevet opsagt og har fratrådt din stilling, skal du være opmærksom på, om du er omfattet af en kunde- og/eller konkurrenceklausul.

Man vil ligeledes være omfattet af markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder.

Hvis man gennem ens ansættelsesforhold har fået kendskab til virksomhedens forretningshemmeligheder - oplysninger, der er specielle for den pågældende virksomhed og/eller som ikke er alment tilgængelige - må du ikke viderebringe eller gøre brug af disse, så længe det forsat kan vurderes som værende en forretningshemmelighed.

Det vil desuden være i strid med markedsføringsloven, hvis du systematisk kontakter tidligere kunder efter at du er fratrådt.

Dit ansættelsesforhold kan ligeledes være underlagt en strengere tavshedsforpligtelse. Dette vil typisk fremgå af din ansættelseskontrakt.

Kontakt Ase, såfremt du er i tvivl om ovenstående situationer og dine forpligtelser.