Har jeg særlige rettigheder ved opsigelse?

Hvis du har særlige rettigheder i forbindelse med en opsigelse, fremgår de som regel af din kontrakt, din eventuelle overenskomst eller personalehåndbogen på dit arbejde. Læs med her for mere info om, hvornår du skal være særligt opmærksom på dine eventuelle rettigheder.

specielt for dig i job

Jeg har lang anciennitet

Hvis du har en lang anciennitet ved din fratrædelse, har du muligvis krav på en fratrædelsesgodtgørelse fra din arbejdsgiver.

Hvis du er funktionær, fremgår det af funktionærloven, at du som udgangspunkt har krav på følgende fratrædelsesgodtgørelse:

Hvis du er blevet opsagt før den 1. februar 2015

  • 12 års ansættelse giver ret til en måneds løn i fratrædelsesgodtgørelse
  • 15 års ansættelse giver ret til to måneders løn i fratrædelsesgodtgørelse
  • 18 års ansættelse giver ret til tre måneders løn i fratrædelsesgodtgørelse

Hvis du er blevet opsagt efter den 1. februar 2015

  • 12 års ansættelse giver ret til en måneds løn i fratrædelsesgodtgørelse
  • 17 års ansættelse giver ret til tre måneders løn i fratrædelsesgodtgørelse

Det er den anciennitet, du har, når du fratræder din stilling, der afgør, om du har ret til en fratrædelsesgodtgørelse. Bemærk, at du kun har ret til fratrædelsesgodtgørelse, hvis du bliver opsagt – ikke, hvis du selv siger op.

Hvis du ikke er funktionær, kan det fremgå af din ansættelseskontrakt eller af en kollektiv overenskomst, at du er berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse, hvis du bliver opsagt (og har en vis anciennitet). Betingelserne for og størrelsen af godtgørelsen vil afhænge af, hvad der er aftalt mellem dig og din arbejdsgiver, eller hvad der fremgår af overenskomsten.

Sikkerhedsrepræsentant og opsigelse

Hvis du er sikkerhedsrepræsentant, er du ifølge arbejdsmiljøloven stillet på samme måde som tillidsrepræsentanter. En sikkerhedsrepræsentant kan kun opsiges, når der er tvingende årsager til det. Det kan f.eks. være:

  • en meget ringe arbejdsindsats – ringere, end før du blev udnævnt til sikkerhedsrepræsentant
  • overtrædelse af ordensforskrifter

Man bruger ofte udtrykket, at sikkerhedsrepræsentanten er "den sidste blandt ligemænd”, som kan opsiges. I praksis betyder det, at sikkerhedsrepræsentanten reelt er den sidste, der skal siges op.

Jeg er blevet opsagt midt på året – hvad med min bonus?

Hvis du er funktionær, og du bliver aflønnet med bonus, tantieme (overskudsandel) el.lign., skal du være opmærksom, hvis du fratræder din stilling midt på året. Hvis du fratræder, før bonusperioden er udløbet, eller før det fastsatte udbetalingstidspunkt, har du ret til at modtage en forholdsmæssig andel af det beløb, du ville have fået, hvis du ikke var blevet opsagt.

Hvis det fremgår af din bonusaftale, at du skal være ansat hos din arbejdsgiver i hele optjeningsperioden og/eller på udbetalingstidspunktet for at få din bonus, er det som udgangspunkt i strid med funktionærloven.

Hvis du ikke har en egentlig bonusaftale, men det er almindeligt i virksomheden at få udbetalt en årlig bonus af varierende størrelse, er du som regel også godt stillet ved en opsigelse. Det gælder også, selv om der ikke nødvendigvis er udbetalt en bonus hvert år, og uanset om det udtrykkeligt tilkendegives fra år til år, at der er tale om engangsbeløb.

Bemærk, at du ikke har krav på, at din forholdsmæssige bonus bliver opgjort på samme tidspunkt, som du fratræder. Du må vente på det tidspunkt, bonussen sædvanligvis bliver udbetalt.

Hvis du ikke er funktionær, afhænger det af din individuelle ansættelseskontrakt og din eventuelle overenskomst, hvordan bonus mv. skal beregnes i forbindelse med fratrædelse.

Regler efter fratrædelse

Når du er blevet opsagt og har fratrådt din stilling, skal du være opmærksom på, at du kan være omfattet af en kunde- og/eller konkurrenceklausul.

Du er også omfattet af markedsføringsloven, som bl.a. omhandler forretningshemmeligheder.

Hvis du gennem dit ansættelsesforhold har fået kendskab til virksomhedens erhvervshemmeligheder (oplysninger, der er specielle for den pågældende virksomhed og/eller som ikke er alment tilgængelige, f.eks. oplysninger om prisberegner mv.), må du ikke viderebringe eller gøre brug af dem i en periode på tre år efter dit ansættelsesforholds ophør.

Det er desuden i strid med markedsføringsloven systematisk at kontakte tidligere kunder, efter at du er fratrådt.

Bemærk, at du kan være underlagt en strengere tavshedspligt i din individuelle ansættelseskontrakt.

 

specielt for selvstændige

Som selvstændig bliver du ikke opsagt på samme måde som en lønmodtager. Der er derfor ikke noget særligt, du skal være særligt opmærksom på i forhold til din arbejdssituation i den forbindelse.

specielt for ledige

Som ledig kan du ikke blive opsagt. Der er derfor ikke noget særligt, du skal være særligt opmærksom på i denne forbindelse.