Har jeg særlige rettigheder ved opsigelse?

Hvis man har særlige rettigheder i forbindelse med en opsigelse, fremgår disse som regel af ens ansættelseskontrakt, overenskomst eller personalehåndbogen. Læs nedenunder for mere info om, hvornår man skal være særligt opmærksom på ens rettigheder.

Opsigelse med lang anciennitet

Hvis man har en lang anciennitet ved ens fratrædelse, har man muligvis krav på en fratrædelsesgodtgørelse fra arbejdsgiveren.

Hvis man er funktionær, følger det af funktionærloven, at man som udgangspunkt har krav på følgende fratrædelsesgodtgørelse:

  • Ved 12 års ansættelse har man krav på én måneds løn i fratrædelsesgodtgørelse
  • Ved 17 års ansættelse har man krav på tre måneders løn i fratrædelsesgodtgørelse

Det er den anciennitet, man har, når man fratræder ens stilling, som er afgørende for, om man har krav til en fratrædelsesgodtgørelse. Bemærk at man kun har ret til fratrædelsesgodtgørelse, hvis man opsiges og ikke, hvis man selv siger op.

Hvis man ikke er funktionær, kan det fremgå af ens ansættelseskontrakt eller af en kollektiv overenskomst, at man er berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse, hvis man opsiges. Der vil oftest være krav om en vis anciennitet.
Betingelserne for og størrelsen af godtgørelsen vil afhænge af, hvad der er aftalt mellem i ansættelsesforholdet eller hvad der fremgår af overenskomsten.

Sikkerhedsrepræsentant og opsigelse

Hvis man er sikkerhedsrepræsentant, er man i henhold til arbejdsmiljøloven ligestillet med tillidsrepræsentanter. En sikkerhedsrepræsentant kan således kun opsiges i henhold til de regler, som er gældende på et tilsvarende faglige område. Dette medfører oftest, at en sikkerhedsrepræsentant kun kan opsiges, hvis der er tvingende årsager hertil. Dette kan f.eks. være:

  • en meget ringe arbejdsindsats – ringere end før man blev udnævnt til sikkerhedsrepræsentant
  • overtrædelse af ordensforskrifter
  • Misligholdelser, som ikke er begrundet i varetagelsen af tillidserhvervet

Man bruger ofte udtrykket, at sikkerhedsrepræsentanten skal opsiges "den sidste blandt ligemænd”. I praksis betyder det, at sikkerhedsrepræsentanten reelt er den sidste, der skal siges op.

Opsigelse midt på året – hvad sker der med aftalt bonus?

Hvis man er funktionær, og man bliver aflønnet med bonus, tantieme (overskudsandel) el.lign., skal man være opmærksom, hvis man fratræder sin stilling midt på året. Hvis man fratræder før bonusperioden er udløbet, eller før det fastsatte udbetalingstidspunkt, har man ret til at modtage en forholdsmæssig andel af det beløb, man ville have fået, hvis man ikke var blevet opsagt.

Hvis det fremgår af ens bonusaftale, at man skal være ansat hos arbejdsgiveren i hele optjeningsperioden og/eller på udbetalingstidspunktet for at få udbetalt bonus, er dette som udgangspunkt i strid med funktionærloven, og vil derfor ikke kunne anvendes.

Hvis man ikke har en egentlig bonusaftale, men det er almindeligt i virksomheden at få udbetalt en årlig bonus af varierende størrelse, er man som udgangspunkt også berettiget til en forholdsmæssig bonus. Det gælder uagtet, om der ikke er udbetalt en bonus hvert år, og uanset om det udtrykkeligt tilkendegives fra år til år, at der er tale om engangsbeløb.

Bemærk, at man ikke har krav på, at ens forholdsmæssige bonus bliver opgjort på samme tidspunkt, som man fratræder. Man må ofte afvente det tidspunkt, hvor bonussen sædvanligvis udbetales.

Hvis man ikke er funktionær, afhænger det af ens individuelle ansættelseskontrakt og eventuelle overenskomst, hvordan bonus mv. skal beregnes i forbindelse med fratrædelse.

Regler efter fratrædelse

Når man er blevet opsagt og har fratrådt ens stilling, skal man være opmærksom på, om man er omfattet af en kunde- og/eller konkurrenceklausul.

Man vil ligeledes være omfattet af markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder.

Hvis man gennem ens ansættelsesforhold har fået kendskab til virksomhedens forretningshemmeligheder - oplysninger, der er specielle for den pågældende virksomhed og/eller som ikke er alment tilgængelige - må man ikke viderebringe eller gøre brug af disse, så længe det forsat kan vurderes som værende en forretningshemmelighed.

Det vil desuden være i strid med markedsføringsloven, hvis man systematisk kontakter tidligere kunder efter at man er fratrådt.

Hvis ansættelsesforhold kan ligeledes være underlagt en strengere tavshedsforpligtelse. Dette vil typisk fremgå af ens ansættelseskontrakt.

Kontakt Ase, såfremt man er i tvivl om ovenstående situationer og ens forpligtelser.