Opsigelsesvarsel i særlige tilfælde

Der kan være flere situationer, som kan påvirke opsigelsesvarsel. Nedenfor er et overblik over tilfælde, som kan påvirke opsigelsesvarsel.

Såfremt ens tilfælde ikke fremgår af nedenstående oversigt, så opfordres man til at kontakte Ase for nærmere rådgivning.

Opsigelse sendt i ferieperiode

Hvis man opsiges, mens man holder ferie, og arbejdsgiveren er bekendt med, at man er på ferie, har opsigelsen normalt først virkning fra det tidspunkt, hvor man kommer hjem fra ferie og får mulighed for at læse opsigelsen.

Kontraopsigelse og fratrædelse før opsigevarslets udløb

Hvad er kontraopsigelse?

Man kan som udgangspunkt ikke fratræde ens stilling, før opsigevarslets udløb, hvis arbejdsgiveren ikke vil fritstille en. Man er forpligtet til at stille ens arbejdskraft til rådighed i opsigelsesperioden, men man kan vælge at kontraopsige ens stilling. Ved en kontraopsigelse anvender man sit eget opsigelsesvarsel, og man kan herved fratræde ved udløbet af ens eget opsigelsesvarsel. I så fald modtager man alene løn indtil udløbet af eget opsigelsesvarsel.

Det er vigtigt, at man kun fratræder ens stilling inden opsigelsesperiodens udløb, hvis man enten har en aftale med arbejdsgiveren om dette eller har afgivet kontraopsigelse.
Hvis ikke, misligholder man ansættelsesforholdet, og det giver arbejdsgiveren ret til at bortvise (hæve ansættelsesforholdet). Ved en bortvisning stopper arbejdsgiveren med at udbetale løn med øjeblikkelig virkning.

Arbejdsgiveren vil typisk også kunne kræve erstatning for misligholdelse. For funktionærer vil dette oftest være 14 dages løn.

Opsigelsesvarsel i tidsbegrænset stilling

Hvis man er tidsbegrænset ansat, skal man fratræde så snart, at tidsbegrænsningen udløber. Ansættelsesforholdet siges nemlig at være opsagt allerede fra begyndelsen af ansættelsen.

I løbet af ansættelsesperiode kan man som udgangspunkt opsige og opsiges med de samme varsler, som gælder for ikke-tidsbegrænset ansatte.

Der kan opstå en særlig problemstilling, hvis man ved samme arbejdsgiver har haft flere tidsbegrænsede ansættelser efter hinanden. I visse tilfælde kan tidsbegrænsningen tilsidesættes, så ens anciennitet skal regnes fra begyndelsen af ens første ansættelse. Kontakt Ase, hvis man mener, at den situation kan gøre sig gældende for dig – så vil Ases jurister foretage en nærmere vurdering.

Opsigelse inden tiltrædelse

Man har mulighed for at opsige sin stilling, før man tiltræder denne. Opsigelsesvarslet vil dog som udgangspunkt først løbe fra det tidspunkt, hvor man rent faktisk tiltræder. Det vil sige, at man typisk ikke kan slippe for at arbejde i opsigelsesperioden, medmindre andet aftales.

Ud fra tilsvarende principper kan arbejdsgiveren også medarbejderen op, inden vedkommende tiltræder stillingen.

Hvis man er omfattet af funktionærloven, og man ikke møder op som aftalt (og ikke har en aftale med din arbejdsgiver om andet), kan arbejdsgiveren kræve, at man udreder en erstatning, som normalt svarer til en halv måneds løn. Hvis man ikke er funktionær, kan man risikere at skulle betale erstatning, hvis arbejdsgiveren kan dokumentere et tab.

Hvis man fortryder en ansættelse, inden man tiltræder, bør man derfor hurtigst muligt lave en aftale med ens kommende arbejdsgiver om at få ansættelsen annulleret. På den måde undgår man både at tiltræde og at betale erstatning.

Opsigelse med længere varsel end det aftale-, lov- og overenskomstmæssige varsel

Arbejdsgiver kan godt opsige en medarbejder med længere varsel end ens normale minimumsvarsel.

Man kan også sige op med længere varsel end det normale varsel. I sådanne tilfælde må arbejdsgiveren typisk acceptere at skulle betale løn til medarbejderen i den forlængede opsigelsesperiode. Opsiger man sin stilling og giver et længere opsigelsesvarsel end arbejdsgiverens varsel, vil man kunne opleve, at arbejdsgiveren kontraopsiger ansættelsesforholdet, således at arbejdsgiverens opsigelsesvarsel i stedet anvendes.

Opsigelse med for kort varsel – ugyldig?

Hvis man er blevet sagt op med et varsel, som er kortere end det, man har krav på i henhold til funktionærloven/overenskomsten eller den individuelle ansættelseskontrakt, er opsigelsen ikke ugyldig på den baggrund. I disse tilfælde vil opsigelsesvarslet skulle forlænges til det korrekte varsel, og man har ikke krav på at få en ny opsigelse med et nyt varsel.

Hvis man opsiges med for kort varsel, er det vigtigt, at man straks henvender sig til arbejdsgiveren. Her skal man gøre indsigelse mod det for korte opsigelsesvarsel og samtidig stille ens arbejdskraft til rådighed i hele den korrekte opsigelsesperiode. Hvis man ikke stiller sin arbejdskraft til rådighed, risikerer man at miste retten til det længere opsigelsesvarsel og herved retten til løn i opsigelsesperioden. Kontakt Ase, hvis man mener, at man har fået et for kort opsigelsesvarsel.