Ase Lønmodtager tog forskelsbehandlingsloven i brug og vandt sag for medlem

02.04.2019

Østre Landsret dømte for nylig Næstved Kommune for at have fyret 41-årige social- og sundhedsassistent Sabrina Brabrand i strid med forskelsbehandlingsloven. Kommunen skal nu betale 12 måneders løn i godtgørelse.

Udarbejdet af Ase Lønmodtager

Sabrina Brabrand havde været en skattet ansat i Næstved Kommunes hjemmepleje siden 2005, da hun i 2009 pådrog sig en arbejdsskade. Efter flere efterfølgende sygeperioder indstillede kommunen hende i sommeren 2015 til afskedigelse. Så kontaktede Sabrina Brabrand Ase Lønmodtager.

Ase gik ind i Sabrinas sag 
På baggrund af blandt andet udredninger fra specialister kunne Ase Lønmodtager konstatere, at Sabrina Brabrands arbejdsskade havde medført et handicap. Derfor burde hun ifølge forskelsbehandlingsloven tilbydes at arbejdet blev tilrettelagt på en særlig skånsom måde.

En arbejdsgiver der er – eller burde være – bekendt med en arbejdstagers handicap og det heraf følgende behov for tilpasninger, er nemlig ifølge forskelsbehandlingsloven forpligtiget til at undersøge og eventuelt afprøve mulige, hensigtsmæssige tilpasningsforanstaltninger. Vel at mærke når medarbejderen er kompetent og i stand til at udføre de væsentligste funktioner uden at det vil være uforholdsmæssigt byrdefyldt for arbejdsgiveren.

Forskelsbehandlingsloven
* Forskelsbehandlingsloven indeholder et forbud mod diskrimination af handicappede medarbejdere.
* Loven forbyder også diskrimination af medarbejdere på grund af race, hudfarve, religion, tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder eller national, social eller etnisk oprindelse. 
* Handicapbegrebet er ikke et entydigt begreb, og det kan være vanskeligt at vurdere, om en sygdom eller en skade er et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Dette spørgsmål har givet anledning til mange retssager.
* Hvis en arbejdsgiver overtræder forskelsbehandlingsloven, risikerer arbejdsgiveren at skulle betale medarbejderen en godtgørelse.

Uberettiget fyring
Næstved Kommune var ikke enig, men efter at have tabt i byretten ankede Ase Lønmodtager dommen til landsretten, som nu har givet Sabrina Brabrand og Ase Lønmodtager medhold.

Landsretten lægger vægt på, at såvel Sabrina Brabrand som Ase Lønmodtager havde påpeget over for kommunen, at hun forsat ville kunne arbejde, hvis der blev taget skånehensyn i form af nedsat arbejdstid og ingen tunge løft. Samtidig finder landsretten ikke, at kommunen har forsøgt eventuelle tilpasningsforanstaltninger. Derfor skal den betale Sabrina Brabrand 12 måneders løn for uberettiget fyring.

Sabrina er kommet videre
Sabrina Brabrand, der med Ase Lønmodtagers hjælp siden er kommet i fleksjob, er selvsagt glad for ”erstatningen” på 12 måneders løn. 

”Ase har været med hele vejen og kæmpet min sag. Da vi tabte i byretten, var der ingen tvivl. Ase var så sikker i deres/min sag, at vi ankede og tog den i landsretten. Og jeg vandt. 12 måneders løn, hertil renter og medhold i samtlige påstande. Jeg er imponeret og meget, meget tilfreds,” siger Sabrina Brabrand.