ændrede ansættelsesvilkår

Arbejdsgiveren har mulighed for at lave mindre ændringer i ansættelsesvilkårene, som medarbejder er forpligtet til at acceptere med et rimeligt varsel. Arbejdsgiveren har dog også mulighed for at lave væsentlige ændringer af ansættelsesvilkårene.

Nedenfor kan du få mere viden omkring hvilken betydning disse ændringer har for ansættelsesforholdet og hvordan man skal forholde sig?

Arbejdsgiveren har ret til at lede og fordele arbejdet inden for visse rammer. Det betyder, at arbejdsgiver kan tilrettelægge udførelsen og planlægningen af medarbejderens arbejde, således at det er afstemt med virksomhedens behov.

Ledelsesretten medfører, at arbejdsgiveren har mulighed for at ændre i ansættelsesvilkårene under ansættelsen. Det er dog vigtigt, at parterne er opmærksomme på, om ændringerne kan anses for at være væsentlige ændringer.
Hvis en ændring af ansættelsesvilkårene anses for væsentlig, skal ændringen varsles med medarbejderens individuelle opsigelsesvarsel. Medarbejderen har yderligere mulighed for at betragte sig som opsagt, fremfor at fortsætte i den ændrede stilling.

Væsentlige ændringer må først træde i kraft, når der er gået en periode svarende til medarbejderens opsigelsesvarsel. Arbejdsgiveren og medarbejderen kan dog aftale et kortere eller længere varsel for, hvornår ændringerne træder i kraft. Sådan en aftale skal helst være skriftlig.

 

Hvad er væsentlige ændringer?

Der findes ingen lovgivning, som fastlægger, hvornår en vilkårsændring er så væsentlig, at den skal varsles med medarbejderens opsigelsesvarsel. Det afgørende er, hvad der er mellem arbejdsgiveren og medarbejderen – og/eller hvad der måtte være fastsat i en eventuel overenskomst.

I praksis betyder det, at man først kigger på, hvad der fremgår af ansættelsesaftalen og/eller overenskomsten. Derefter må man vurdere, om der er tale om en ændring, der kan ’rummes’ inden for ansættelseskontrakten/overenskomsten, eller om der er tale om en væsentlig ændring, som skal varsles, da den er udenfor aftalernes ramme.

Nogle ændringer vil typisk udgøre en væsentlig vilkårsændring, mens det i andre tilfælde vil bero på en konkret vurdering, om der er tale om en væsentlig vilkårsændring eller ej.

Eksempler på væsentlige vilkårsændringer er:

  • Nedgang i løn
  • Ændring af arbejdsstedets beliggenhed, der medfører en væsentlig øget transporttid
  • Ændring i arbejdstid, som har en negativ indvirkning på lønnen
  • Degradering
  • Mistet funktionærstatus

 

Eksempler på forhold, som kan være væsentlige:

  • Ændring af arbejdsopgaver. Det afhænger bl.a. af, om det ligger naturligt inden for din stillingsbeskrivelse
  • Ændring i arbejdstidens placering

 

Krav ved ændrede ansættelsesvilkår?

Hvis arbejdsgiveren gennemfører væsentlige ændringer af medarbejderens ansættelsesvilkår, skal medarbejderen have en skriftlig meddelelse om det. Denne skriftlige meddelelse skal ske senest en måned efter gennemførelsen af den væsentlige ændring.

Det anbefales at gennemføre varslingen og ændringen skriftligt, så arbejdsgiveren kan dokumentere, at der er givet et korrekt varsel i forbindelse med ændringerne.

Man bør som medarbejder bede om en skriftlig redegørelse for ændringerne, såfremt disse varsles af ens arbejdsgiver.

Det nye vilkår kan, afhængigt af omfanget af ændringerne, gives som et tillæg til den eksisterende ansættelseskontrakt.

 

Midlertidige ændringer af ansættelsesvilkår

Nogle gange kan der opstå uventede situationer, som gør det nødvendigt, at medarbejderen må acceptere midlertidige ændringer i sine ansættelsesforhold. Det kan for eksempel være sygdom blandt ens kollegaer syg eller hvis virksomheden kommer i en force majeure-lignende situation (brand, oversvømmelse mv.) eller andre driftsmæssige situationer, som ikke kan forudses af arbejdsgiveren.

Ase kan hjælpe dig med spørgsmål om ændrede ansættelsesvilkår

Er du lønmodtager kan Ase Lønmodtager hjælpe dig

Ase Lønmodtager

Er du arbejdsgiver kan Ase Selvstændig hjælpe dig

Ase Selvstændig

endnu ikke medlem?

Som medlem af en af Ases foreninger, kan du få hjælp til spørgsmål omkring ansættelseskontrakten. Du kan blive medlem af Ase Lønmodtager eller Ase Selvstændig for hhv. 71 og 87 kr./md.

bliv medlem