ændrede ansættelsesvilkår

Arbejdsgiver har mulighed for at lave mindre ændringer i ansættelsesvilkårene, som medarbejder er forpligtet til at acceptere med et rimeligt varsel. Men også mulighed for at lave væsentlige ændringer. Hvilken betydning har disse for ansættelsesforholdet og hvordan skal medarbejder forholde sig?

Arbejdsgiveren har ret til at lede og fordele arbejdet inden for visse rammer. Det betyder at arbejdsgiver kan tilrettelægge udførelsen og planlægningen af medarbejderens arbejde så det passer med virksomhedens behov.

Det betyder også at arbejdsgiveren har mulighed for at ændre i ansættelsesvilkårene under ansættelsen. Det er dog vigtigt at parterne er opmærksomme på om der kan være tale om væsentlige ændringer. Hvis det er tilfældet, skal de varsles med medarbejderens individuelle opsigelsesvarsel, og medarbejderen kan vælge at betragte sig som opsagt, fremfor at fortsætte i den ændrede stilling. Væsentlige ændringer må først træde i kraft, når der er gået en periode svarende til medarbejderens opsigelsesvarsel. Arbejdsgiveren og medarbejderen kan dog aftale, helst skriftligt, et kortere eller længere varsel for, hvornår ændringerne træder i kraft.

 

Hvad er væsentlige ændringer?

Der findes ingen lovgivning, som fastlægger, hvornår en vilkårsændring er så væsentlig at den skal varsles med medarbejderens opsigelsesvarsel. Det afgørende er, hvad der er aftalt mellem arbejdsgiveren og medarbejderen – og/eller hvad der måtte være fastsat i en evt. overenskomst.

I praksis vil det sige, at man først må se på, hvad der fremgår af ansættelsesaftalen og/eller overenskomsten. Derefter må man vurdere, om der er tale om en ændring, der kan ’rummes’ inden for aftalen/overenskomsten, eller om der er tale om en væsentlig ændring, som skal varsles.

Nogle ændringer vil typisk udgøre en væsentlig vilkårsændring, mens det i andre tilfælde vil bero på en konkret vurdering, om der er tale om en væsentlig vilkårsændring eller ej.

Eksempler på væsentlige vilkårsændringer er:

  • Nedgang i løn
  • Ændring af arbejdsstedets beliggenhed, der medfører en væsentlig øget transporttid
  • Ændring i arbejdstid, som har en negativ indvirkning på lønnen
  • Degradering
  • Mistet funktionærstatus

Eksempler på forhold, som kan være væsentlige:

  • Ændring af arbejdsopgaver. Det afhænger bl.a. af, om det ligger naturligt inden for din stillingsbeskrivelse
  • Ændring i arbejdstidens placering

 

Krav ved ændrede ansættelsesvilkår?

Hvis arbejdsgiveren gennemfører væsentlige ændringer af medarbejderens ansættelsesvilkår, skal medarbejderen have en skriftlig meddelelse om det, senest en måned efter, ændringen er trådt i kraft.

Det er dog altid en god ide at gennemføre varslingen og ændringen skriftligt, så arbejdsgiver kan dokumentere at der er givet et korrekt varsel i forbindelse med ændringerne.

Det nye vilkår kan, afhængigt af omfanget af ændringerne gives som et tillæg til den eksisterende ansættelseskontrakt.

 

Midlertidige ændringer af ansættelsesvilkår

Nogle gange kan der opstå uventede situationer, som kan gøre det nødvendigt, at medarbejderen må acceptere midlertidige ændringer i sine ansættelsesforhold. Det kan f.eks. være hvis en kollega er syg eller holder ferie eller hvis virksomheden kommer i en force majeure-situation (brand, oversvømmelse mv.) og lignende.

Ase kan hjælpe dig med spørgsmål om ændrede ansættelsesvilkår

Er du lønmodtager kan Ase Lønmodtager hjælpe dig

Ase Lønmodtager

Er du arbejdsgiver kan Ase Selvstændig hjælpe dig

Ase Selvstændig

endnu ikke medlem?

Som medlem af en af Ases foreninger, kan du få hjælp til spørgsmål omkring ansættelseskontrakten. Du kan blive medlem af Ase Lønmodtager eller Ase Selvstændig for hhv. 71 og 87 kr./md.

bliv medlem