misligholdelse af ansættelse

Hvis du misligholder dit ansættelsesforhold, har din arbejdsgiver flere reaktionsmuligheder, nemlig:

  • Påtale
  • Advarsel
  • Opsigelse 
  • Bortvisning 

De forskellige reaktionsmuligheder benyttes alt efter, hvilken form for misligholdelse der er tale om.

Påtale/advarsel

Der er forskel på en påtale og en advarsel. Når du får en påtale, gør din arbejdsgiver dig opmærksom på, at han/hun er utilfreds med noget, f.eks. din påklædning. Påtalen kan være både mundtlig og skriftlig, men den har umiddelbart ingen ansættelsesretlige konsekvenser.

En advarsel kan også være både mundtlig og skriftlig, og den bliver brugt, når din arbejdsgiver vil gøre dig opmærksom på, at noget – f.eks. din adfærd – skal ændres. Det skal fremgå tydligt af en advarsel, hvad din arbejdsgiver vil have, du skal ændre på, og hvornår det forventes gjort. Hvis du ikke efterlever advarslen, kan det, hvis det fremgår af advarslen, få konsekvenser for dit ansættelsesforhold. En advarsel gives ofte ved mere alvorlige forseelser.

Der er ingen lovregler, der bestemmer, hvordan en advarsel eller påtale skal udformes, og hvornår den kan gives.

Når du modtager en påtale eller advarsel på skrift, skal du typisk kvittere skriftligt for den. En sådan kvittering er ikke det samme som en accept af påtalen/advarslens indhold.

Der er ingen regler om, at en advarsel bliver forældet efter et bestemt tidsrum. Hvor længe en advarsel gælder, afhænger af, hvad du har gjort. Jo mere alvorlig din forseelse er, jo længere tid gælder advarslen. 

Hvis du har fået en advarsel for noget, som din arbejdsgiver efterfølgende ser gennem fingrene med, mister advarslen som udgangspunkt sin virkning.

Uberettiget advarsel

Hvis du har fået en advarsel, som du mener er uberettiget, bør du gøre din arbejdsgiver opmærksom på det og prøve at få ham/hende til at trække den tilbage. Vil han/hun ikke det, bør du kontakte ham/hende skriftligt og give dit syn på sagen. Du bør samtidig appellere til, at advarslen bliver trukket tilbage.

Hvis din arbejdsgiver fastholder sin advarsel, er der ikke mere at gøre. Du har dog gjort din arbejdsgiver opmærksom på din side af sagen, hvilket gør, at advarslen ikke kommer til at stå alene, hvis din arbejdsgiver senere bruger advarslen som grundlag for en afskedigelse.

 

Bortvisning

En bortvisning er den hårdeste sanktion, din arbejdsgiver kan bruge. En bortvisning gør, at ansættelsesforholdet ophører med øjeblikkelig virkning. For dig har bortvisningen den konsekvens, at din løn stopper på bortvisningstidspunktet.

Hvornår kan jeg blive bortvist?
Du kan kun blive bortvist, hvis du har groft misligholdt dit ansættelsesforhold. Det kræver en konkret vurdering, om der er tale om grov misligholdelse, og her bliver der lagt vægt på typen af misligholdelse, og om der tidligere er givet advarsler og/eller påtale for det samme eller tilsvarende forhold.

Der behøver ikke altid være givet en advarsel inden. Typisk vil følgende berettige til en bortvisning:

  • Tyveri/underslæb
  • Vold mod andre ansatte/din arbejdsgiver
  • Udøvelse af konkurrerende virksomhed

Følgende eksempler kan - efter en konkret vurdering - berettige til en bortvisning:

  • Beruselse i arbejdstiden
  • Arbejdsvægring, f.eks. pålagt overarbejde
  • Ulovlig udeblivelse, dvs. at du ikke møder op på arbejde

Bortvisning skal ske umiddelbart efter forseelsen. Ellers kan der være tale om passivitet fra din arbejdsgivers side. Det vil bero på en konkret vurdering, herunder hvornår din arbejdsgiver har fået kendskab til forseelsen.

Uberettiget bortvisning

Hvis du bliver bortvist og mener, det er uberettiget, skal du protestere overfor din arbejdsgiver med det samme. Du skal også hurtigst muligt kontakte os hos Ase Lønmodtager.

Som udgangspunkt har du ikke ret til at blive genansat, hvis du er blevet uberettiget opsagt, men du kan få udbetalt erstatning for manglende opsigelsesvarsel og evt. en yderligere godtgørelse for usaglig opsigelse.

Bortvist eller opsagt?

Det er vigtigt, at du ikke blot bliver væk fra arbejdspladsen. Du skal stille din arbejdskraft til rådighed, indtil det er blevet afklaret, om du er bortvist eller opsagt. Hvis du ikke stiller din arbejdskraft til rådighed, kan du risikere at komme i en situation, hvor du misligholder ansættelsesforholdet.

Læs mere om bortvisning og opsigelse, i vores afsnit om opsigelse.

Opsigelse

Ase kan hjælpe dig med spørgsmål om påtaler og advarsler

Er du lønmodtager kan Ase Lønmodtager hjælpe dig

Ase Lønmodtager

Er du arbejdsgiver kan Ase Selvstændig hjælpe dig

Ase Selvstændig

endnu ikke medlem?

Som medlem af en af Ases foreninger, kan du få hjælp til spørgsmål omkring ansættelseskontrakten. Du kan blive medlem af Ase Lønmodtager eller Ase Selvstændig for hhv. 69 og 77 kr./md.

bliv medlem