Barselsdagpenge

Hvis du opfylder betingelserne i barselsloven, har du som moder ret til barselsdagpenge fra 4 uger før termin til 14 uger efter. Som fader/medmor har du ret til barselsdagpenge i 2 uger i forbindelse med fødslen.

Der er ligeledes mulighed for at få barselsdagpenge under forældreorloven. Forældrene kan fordele ugerne mellem sig, men bemærk, at der alene gives barselsdagpenge i 32 uger i alt.

Barselsdagpenge hvis du er i job

Som lønmodtager har du ret til barselsdagpenge, hvis du:

  • Dagen før fraværet eller på første fraværsdag er i beskæftigelse, og
  • Har været beskæftiget i mindst 160 arbejdstimer inden for de seneste fire afsluttede kalendermåneder forud for orloven, og
  • I mindst tre ud af disse fire måneder har været beskæftiget i mindst 40 timer hver måned
  • ville have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge eller en ydelse, der træder i stedet herfor, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., hvis der ikke havde været ret til dagpenge efter denne lov,
  • ville have været berettiget til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., hvis der ikke havde været ret til dagpenge efter denne lov,
  • inden for den seneste måned har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed,
  • er elev i lønnet praktik i en uddannelse, der er reguleret ved eller i henhold til lov, eller
  • er ansat i et fleksjob efter § 120 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Udbetaling Danmark får automatisk oplysningerne om dit arbejde, når din løn bliver indberettet af din arbejdsgiver.

Barselsdagpenge hvis du er selvstændig

Som selvstændig erhvervsdrivende er retten til barselsdagpenge betinget af, at der inden for de sidste 12 måneder har været udøvet selvstændig virksomhed i mindst halvdelen af den normale overenskomstmæssige arbejdstid i mindst 6 måneder, heraf den senest måned forud for fraværet.

Har du været selvstændig erhvervsdrivende i mindre end 6 måneder, medregnes perioder med forudgående beskæftigelse som lønmodtager.

Uanset om du er i fast arbejde eller er selvstændig erhvervsdrivende, har du, hvis du opfylder betingelserne i barselsloven, som moder ret til barselsdagpenge fra 4 uger før termin til 14 uger efter. Som fader eller medmor har du ret til barselsdagpenge i 2 uger i forbindelse med fødslen.

Det er også muligt at få barselsdagpenge under forældreorloven. Moderen og faderen/medmoderen har hver 32 ugers forældreorlov og kan fordele ugerne mellem sig efter eget valg. Bemærk dog, at der kun gives barselsdagpenge i 32 uger i alt.

 

Sådan søger du om dagpenge

Når du er selvstændig, skal du søge om barselsdagpenge hos Udbetaling Danmark via Virk.dk. Du skal søge senest 8 uger efter fødslen – søger du senere, kan du først få barselsdagpenge fra det tidspunkt din ansøgning er modtaget hos Udbetaling Danmark.

Kontakt Udbetaling Danmark direkte, hvis du er selvstændig, men ikke har et CVR-nummer.

 

Dagpengesats for selvstændige

Når du er selvstændig og skal på barsel, får du udbetalt barselsdagpenge, der svarer til den seneste årsindkomst, som du har oplyst til skattemyndighederne.

Hvis du er nyopstartet selvstændig, og altså ikke har oplyst nogen årsindkomst endnu, skal du kontakte kommunen. Kommunen kan oplyse om, hvordan din indkomst – og dermed dine barselsdagpenge – skal opgøres.

Som selvstændig har du mulighed for at genoptage dit arbejde delvist under barselsorloven. Hvis du gør det, får du udbetalt 50 pct. af barselsdagpengene.

Barselsdagpenge hvis du er ledig

Hvis du er ledig og skal have et barn, og du er berettiget til dagpenge, kan du modtage barselsdagpenge under din barselsorlov.

Hvis du som ledig får dagpenge fra en a-kasse, er det vigtigt, at du senest 8 uger efter fødslen, fortæller din a-kasse om, at du skal på barsel. A-kassen orienterer Udbetaling Danmark om barslen, og derefter får du et digitalt brev. Brevet fungerer dels som guide og adgang til at søge om barselsdagpenge. Det er ikke muligt at søge barselsdagpenge på forhånd.

Udbetaling af barselsdagpenge

Forældre, der er tilknyttet arbejdsmarkedet og/eller er medlem af en a-kasse, har ret til at modtage barselsdagpenge under barselsorloven. Nogle forældre får fuld løn under hele – eller en del af – barselsorloven. Det afhænger af din ansættelseskontrakt og eventuelle overenskomst.

Det er Udbetaling Danmark, der står for at udbetale barselsdagpenge.