Hvilke rettigheder har jeg?

Nedenfor har vi samlet de mest stillede spørgsmål og frister i forhold til betaling under barsel.

Specielt for dig i job

Regler for barselsdagpenge

Hvis man opfylder betingelserne i barselsloven, har man som moder ret til barselsdagpenge fra 4 uger før termin til 14 uger efter. Som fader (eller medmor) har man ret til barselsdagpenge i 2 uger i forbindelse med fødslen.

Der er ligeledes mulighed for at få barselsdagpenge under forældreorloven. Forældrene kan fordele ugerne mellem sig, men bemærk, at der alene gives barselsdagpenge i 32 uger i alt.

Som lønmodtager har man ret til barselsdagpenge, hvis man:

  • Dagen før fraværet eller på første fraværsdag er i beskæftigelse, og
  • Har været beskæftiget i mindst 160 arbejdstimer inden for de seneste fire afsluttede kalendermåneder forud for orloven, og
  • I mindst tre ud af disse fire måneder har været beskæftiget i mindst 40 timer hver måned
  • ville have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge eller en ydelse, der træder i stedet herfor, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., hvis der ikke havde været ret til dagpenge efter denne lov,
  • ville have været berettiget til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., hvis der ikke havde været ret til dagpenge efter denne lov,
  • inden for den seneste måned har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed,
  • er elev i lønnet praktik i en uddannelse, der er reguleret ved eller i henhold til lov, eller
  • er ansat i et fleksjob efter § 120 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Udbetaling Danmark får automatisk oplysningerne om ens arbejde, når ens løn bliver indberettet af arbejdsgiveren.

 

Sygdom og/eller død under barselsorlov

Hvis moderen bliver alvorligt syg under orloven eller dør i forbindelse med fødslen, får faren (eller medmoren) ret til morens del af barselsorloven og barselsdagpenge.

Alvorlig sygdom kan f.eks. være visse former for cancer, hjertesygdomme, blodprop mv. Almindelig sygdom forlænger imidlertid ikke orloven.

Hvis barnet er dødfødt eller dør inden for de første 32 uger, har man som moder ret til 14 ugers orlov med dagpenge eller løn, hvis man har ret til løn under barsel.

 

Efter barselsorloven

Når ens barselsorlov er slut, har man som udgangspunkt ret til at komme tilbage til den stilling, man forlod som medarbejder. Såfremt ens arbejdsgiver ikke har mulighed for at tilbyde samme stilling, skal ens arbejdsgiver tilbyde dig en anden tilsvarende stilling.

Man har krav på at bevare ens ansættelsesvilkår. Hvis der skulle være store ændringer i ens ansættelsesvilkår, så kan man vælge at betragte sig som opsagt. Hvorvidt man kan betragte sig som opsagt er en konkret vurdering og vi opfodrer til at kontakte Ase, som vil hjælpe med denne vurdering.

 

Løn under barsel - mor

Funktionærlovens § 7 giver kvindelige medarbejdere ret til halv løn fra 4 uger før termin til 14 uger efter. Men selv om man ikke er kvindelig funktionær, er der mulighed for at få hel eller delvis løn under ens barsel. Løn under barsel afhænger nemlig af, om ansættelsesforholdet er underlagt en overenskomst eller en ansættelseskontrakt, som giver ret til helt eller delvist løn i en fastsat periode.

I den del af ens barselsorlov, hvor man modtager hel eller delvis løn fra ens arbejdsgiver, optjener du ret til ferie med løn.

 

Løn under barsel – far/medmor

Der er ingen love, der sikrer far eller medmor løn under fædre- eller forældreorlov. Vilkårene for ens orlov afhænger derfor af ens ansættelsesforhold og ens eventuelle overenskomst. Kontakt ens arbejdsgiver for nærmere information, hvis man er i tvivl om, hvorvidt man er berettiget til løn under fædre- og forældreorlov.

Som medlem af Ase kan man få rådgivning til, om man er berettiget til løn under ens barsel.

 

Barsel.dk

Barsel.dk er en lovbestemt udligningsordning ens arbejdsgiver som udgangspunkt skal indbetale til.

Hvis man under ens barsel modtager en løn, der er højere end dagpengesatsen, og man er ansat i en privat virksomhed, kan ens arbejdsgiver få refunderet sine udgifter til ens løn via Barsel.dk. Refusionen svarer til forskellen mellem barselsdagpenge og løn.

 

Relevante links:

Barselsloven

Udbetaling Danmark

Satser for barselsdagpenge

Specielt for selvstændige

Regler for barselsdagpenge

Som selvstændig erhvervsdrivende er retten til barselsdagpenge betinget af, at der inden for de sidste 12 måneder har været udøvet selvstændig virksomhed i mindst halvdelen af den normale overenskomstmæssige arbejdstid i mindst 6 måneder, heraf den senest måned forud for fraværet.

Har man været selvstændig erhvervsdrivende i mindre end 6 måneder, medregnes perioder med forudgående beskæftigelse som lønmodtager.

Uanset om man er i fast arbejde eller er selvstændig erhvervsdrivende, har man, hvis du opfylder betingelserne i barselsloven, som moder ret til barselsdagpenge fra 4 uger før termin til 14 uger efter. Som fader eller medmor har man ret til barselsdagpenge i 2 uger i forbindelse med fødslen.

Det er også muligt at få barselsdagpenge under forældreorloven. Moderen og faderen/medmor har hver 32 ugers forældreorlov og kan fordele ugerne mellem sig efter eget valg. Bemærk dog, at der kun gives barselsdagpenge i 32 uger i alt.

 

Sådan søger man om dagpenge

Når man er selvstændig, skal man søge om barselsdagpenge hos Udbetaling Danmark via Virk.dk. Man skal søge senest 8 uger efter fødslen – søger man senere, kan man først få barselsdagpenge fra det tidspunkt ens ansøgning er modtaget hos Udbetaling Danmark.

Kontakt Udbetaling Danmark direkte, hvis man er selvstændig, men ikke har et CVR-nummer.

 

Dagpengesats for selvstændige

Når man er selvstændig og skal på barsel, får man udbetalt barselsdagpenge, der svarer til den seneste årsindkomst, som man har oplyst til skattemyndighederne.

Hvis man er nyopstartet selvstændig, og altså ikke har oplyst nogen årsindkomst endnu, skal du kontakte kommunen. Kommunen kan oplyse om, hvordan ens indkomst – og dermed dine barselsdagpenge – skal opgøres.

Som selvstændig har man mulighed for at genoptage ens arbejde delvist under barselsorloven. Hvis man gør det, får man udbetalt 50 pct. af barselsdagpengene.

 

Relevante links:

Barselsloven

Udbetaling Danmark

Satser for barselsdagpenge

Specielt for dig, der er ledig

Barselsorlov

Som ledig har man naturligvis også ret til barselsorlov.

Moderen har ret til 4 ugers graviditetsorlov med barselsdagpenge før fødslen og 14 ugers barselsorlov med barselsdagpenge efter fødslen. Herefter har man og ens partner ret til 32 ugers forældreorlov med dagpenge (32 uger i alt). Faderen eller medmor har ret til 2 ugers fædreorlov med barselsdagpenge i barnets første 14 dage.

Man kan forlænge forældreorloven med 8 uger, men som ledig har man ikke mulighed for at få dagpenge i denne periode.

 

Før du går på barsel

Hvis man er ledig og skal på barsel, skal man være tilmeldt Jobcenteret. Derudover skal du angive på jobnet.dk, at du er på barsel.

 

Når din barsel slutter

Hvis man er ledig, når ens barselsorlov er slut, skal man give Jobcenteret besked på ens første dag som ledig.

 

Barselsdagpenge

Hvis man er ledig og skal have et barn, og man er berettiget til dagpenge, kan man modtage barselsdagpenge under ens barselsorlov. Det er Udbetaling Danmark, der står for at udbetale barselsdagpengene.

Hvis man som ledig får dagpenge fra en a-kasse, er det vigtigt, at man senest 8 uger efter fødslen, fortæller ens a-kasse om, at man skal på barsel. A-kassen orienterer Udbetaling Danmark om barslen, og derefter får man et digitalt brev. Brevet fungerer dels som guide og adgang til at søge om barselsdagpenge. Det er ikke muligt at søge barselsdagpenge på forhånd.

 

Relevante links:

Barselsloven

Udbetaling Danmark

Satser for barselsdagpenge

52 ugers orlov med løn og/ eller barselsdagpenge

I Danmark kan man holde barselsorlov på flere forskellige måder – du kan bruge al orloven med det samme, eller du kan gemme noget af den og bruge den, når dit barn er blevet større. Du kan også begynde på arbejde, før du har brugt al orloven, og arbejde på nedsat tid i en periode. Er du i en fast stilling, kræver den type fleksibilitet som regel en aftale med din arbejdsgiver.

Alle gravide, uanset ansættelsesforhold, har ret til at holde fire ugers orlov før fødslen og 14 ugers barselsorlov efter fødslen. Fædre kan holde to ugers fædreorlov inden for de første 14 uger efter fødslen.

Efter de første 14 ugers barselsorlov, kan begge forældre holde op til 32 ugers forældreorlov hver.

endnu ikke medlem?

bliv medlem