Vedtægter for Ase Lønmodtager

1. NAVN OG HJEMSTED

1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse.

 

2. FORMÅL

2.1. Foreningens formål er på et partipolitisk neutralt grundlag at:

 • Varetage medlemmernes interesse overfor arbejdsgiverne ved alene eller sammen med samarbejdspartnere at indgå kollektive aftaler eller husaftaler, der dækker en gruppe af medlemmer.
 • Deltage, alene eller sammen med andre, i debatten om lønmodtageres forhold.
 • Formidle og udvikle uddannelses- og kursusmuligheder for medlemmerne.
 • Sikre medlemmerne juridisk og økonomisk rådgivning i ansættelsesretlige spørgsmål.
 • Sikre medlemmerne juridisk og økonomisk rådgivning vedrørende arbejdsskader.
 • Sikre medlemmerne mulighed for advokatbistand i retssager om ansættelsesretlige og arbejdsskaderetlige tvister.

2.2. Foreningen kan indgå aftale med et advokatfirma om juridisk bistand og advokathjælp til medlemmerne.

2.3. Udføre administrative og driftsmæssige opgaver for a-kasser og fagforbund samt andre juridiske enheder og samarbejdspartnere tilknyttet Ase.

 

3. MEDLEMMER AF FORENINGEN

3.1. Som medlemmer kan optages lønmodtagere, der er medlemmer af a-kassen Ase eller andre a-kasser efter bestyrelsens beslutning.

3.2. Andre grupper af medlemmer kan optages efter bestyrelsens beslutning.

3.3. Et medlem kan opsige sit medlemskab skriftligt med 1 måneds varsel til en kontingentperiodes udløb.

3.4. Et medlem, der ikke overholder foreningens vedtægter, retningslinjer fra bestyrelsen eller på anden måde modarbejder foreningens interesser, kan af bestyrelsen ekskluderes som medlem af foreningen. Bestyrelsens beslutning kan af det ekskluderede medlem forlanges prøvet ved førstkommende ordinære generalforsamling. Begæring herom skal være foreningens sekretariat i hænde inden 14 dage efter, at medlemmet er underrettet om eksklusionen. Anmodning om forelæggelse for en generalforsamling har ikke opsættende virkning.

 

4. MEDLEMMERNES PLIGTER OG RETTIGHEDER

4.1. Kontingent fastsættes af bestyrelsen, der kan fastsættes differentieret kontingent for forskellige grupper af medlemmer. Kontingentet for de enkelte grupper skal fremgå af foreningens hjemmeside.

4.2. Kontingentet opkræves enten månedsvist eller kvartalsvist forud. Anden betalingssekvens kan besluttes af bestyrelsen.

4.3.Pligten til at betale det til enhver tid gældende kontingent består, indtil medlemskabet er ophørt. Kontingentet indbetales via PBS/Betalingsservice eller på anden lignende måde efter bestyrelsens beslutning.

4.4. Foreningen yder medlemmerne bistand i sager vedrørende ansættelsesforhold og arbejdsskader, der er opstået efter datoen, hvor medlemskabet er registreret. Det er en betingelse for at opnå bistand, at medlemmet umiddelbart efter problemets opståen retter henvendelse til foreningen. Der kan, hvor særlige grunde taler herfor, f.eks. at spørgsmålet er af principiel karakter, dispenseres fra denne bestemmelse.

4.5. Sekretariatet arbejder efter retningslinjer fastlagt af bestyrelsen.

 

5. GENERALFORSAMLING

5.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

5.2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.

5.3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom. Ekstraordinær generalforsamling skal være indkaldt senest 8 uger efter krav herom er fremsat.

5.4. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved annoncering på foreningens hjemmeside med mindst 8 ugers varsel.

5.5. I indkaldelsen skal angives hvilke anliggender, der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen.

5.6. Opstilling af kandidater til valg på generalforsamlingen, jf. pkt. 5.10, nr. 6 og emner, der ønskes behandlet på generalforsamling, skal fremsættes skriftligt til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse.

5.7. De til generalforsamlingen tilmeldte medlemmer får på generalforsamlingen udleveret endelig dagsorden, revideret årsregnskab og eventuelt øvrigt materiale. Dette kan, efter anmodning fra medlemmet, udleveres 8 dage før generalforsamlingen.

5.8. Møde- og taleret på generalforsamlingen har medlemmer, der senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse skriftligt har anmeldt sin deltagelse. Stemmeret har medlemmer med mere end 6 måneders medlemsanciennitet. Møde- og stemmeret kan alene udøves ved personligt fysisk fremmøde og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

5.9. Dirigenten leder forhandlingerne på generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultat.

5.10. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent og stemmetællere.
 3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 4. Forelæggelse af årsregnskab til orientering.
 5. Indkomne forslag fra bestyrelsen eller foreningens medlemmer.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 7. Valg af revisor.
 8. Eventuelt.


5.11. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal, medmindre vedtægterne foreskriver andet.

5.12. Over det på generalforsamlingen besluttede udarbejdes referat, der underskrives af dirigenten.

 

6. BESTYRELSE

6.1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, der sammensættes som følger:

6.1.1 To medlemmer udpeges for ét år ad gangen af og blandt bestyrelsen for a-kassen Ase.

6.1.2.Ét medlem udpeges også af og blandt bestyrelsen for A-kassen Ase for ét år ad gangen.

6.1.2.1. Bestyrelsen for A-kassen Ase har dog mulighed for at frafalde retten til at udpege bestyrelsesmedlemmet nævnt under pkt. 6.1.2., og hvis dette sker vælges bestyrelsesmedlemmet af den ordinære generalforsamling for tre år ad gangen. Når valgperioden udløber falder retten til at udpege bestyrelsesmedlemmet tilbage til bestyrelsen for A-kassen Ase.

Såfremt bestyrelsesmedlemmet vælges på generalforsamlingen vælger Generalforsamlingen endvidere én suppleant for et år ad gangen, som indtræder i bestyrelsen, når et generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem udtræder i valgperioden.

6.1.3. Berettiget til at lade sig udpege/vælge som medlem eller suppleant til bestyrelsen er ethvert medlem af Ase Lønmodtager. Medlemmer af bestyrelsen skal udtræde, når deres medlemskab af Ase Lønmodtager ophører.

6.1.4.Bestyrelsesmedlemmer valgt på generalforsamlingen i henhold til pkt. 6.1.2.1., der, fra generalforsamlingen i 2022 og fremadrettet, har fungeret i 3 valgperioder i forlængelse af hinanden, kan ikke vælges på ny.

6.1.5. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand.

7. BESTYRELSENS VIRKSOMHED

7.1. Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt. Formanden skal indkalde bestyrelsen, når et medlem af bestyrelsen eller revisor fremsætter begæring herom.

7.2. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer deltager i mødet.

7.3. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er anført i disse vedtægter. Formandens stemme er i tilfælde af stemmelighed afgørende.

7.4. Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der udarbejdes et referat, der underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutninger, har ret til at få sin mening indført i referatet.

7.5. Bestyrelsen kan meddele prokura.

 

8. TEGNING OG HÆFTELSE

8.1. Foreningen tegnes af bestyrelsens formand i forening med ét bestyrelsesmedlem eller af hele bestyrelsen.

8.2. For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser.

 

9. ÅRSREGNSKAB

9.1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

9.2. Inden 4 måneder efter hvert regnskabsårs udløb udarbejder bestyrelsen eller den daglige ledelse i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes regler herom et årsregnskab.

 

10. REVISION

10.1. Det i 9.2 nævnte årsregnskab skal revideres af en revisor.

10.2. Det af revisor reviderede årsregnskab forelægges den ordinære generalforsamling til orientering, jf. 5.10, punkt 4.

 

11. ØKONOMIFORVALTNING

11.1. I overensstemmelse med formåls-bestemmelsen træffer bestyrelsen beslutning om anvendelse af foreningens midler.

11.2. Bestyrelsen kan foretage rimelige henlæggelser til konsolidering af foreningen.

11.3. Bestyrelsen kan ikke tillægge bestyrelsesmedlemmer, revisorer og personer, der indtager en ledende stilling i foreningen, andre ydelser end et vederlag, som ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang. Tilsvarende gælder for den, der er knyttet til en af de nævnte personer ved ægteskab eller fast samlivsforhold.

11.4. Ydelse af lån og sikkerhedsstillelse for lån til den i 11.3 nævnte kreds er ikke tilladt.

11.5. Ethvert aktiv, som foreningen ejer eller fremtidig erhverver, skal lyde på Foreningens navn og skal så vidt muligt noteres som tilhørende denne.

12. ÆNDRING AF VEDTÆGTER OG OPLØSNING

12.1. Forslag om ændringer af foreningens vedtægter eller om foreningens opløsning kan kun behandles, når forslag herom er optaget på dagsordenen for en generalforsamling, og skal for at få gyldighed vedtages af generalforsamlingen med mindst 6/10 flertal af de tilstedeværende medlemmer af foreningen for så vidt angår vedtægtsændringer og for så vidt angår foreningens opløsning med mindst 7/10 flertal af de tilstedeværende medlemmer af foreningen. 

12.2. Besluttes det at opløse foreningen, vælger bestyrelsen en likvidator, og foreningen opløses efter reglerne om opløsning af kapitalselskaber ved solvent likvidation. Den efter
opløsningen tiloversblevne formue indskydes i en fond, hvis formål det er efter ansøgning at yde støtte til medlemmer af a-kassen Ase.

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 28. juni 2024.