ansættelses­kontrakten

Ansættelseskontrakter kan variere meget fra virksomhed til virksomhed og fra stilling til stilling. Her får du indblik i, hvorfor det er vigtigt at have en ansættelseskontrakt, og hvad den som udgangspunkt skal indeholde.

Hvem skal have en ansættelseskontrakt

I henhold til Ansættelsesbevisloven, der gælder for alle lønmodtagere, med mindre lovens regler er indarbejdet i en overenskomst, har arbejdsgiver pligt til skriftligt at oplyse lønmodtager om alle de vilkår, der kan være væsentlige for ansættelsesforholdet. Det sker typisk i ansættelseskontrakten.

Medarbejderen skal have kontrakten senest 1 måned efter, ansættelsen er begyndt. 

 

Hvad skal en ansættelseskontrakt indeholde?

Ansættelseskontrakten skal indeholde alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet, som minimum følgende:

 1. Medarbejders og arbejdsgivers navn og adresse
 2. Arbejdsstedets beliggenhed
 3. Medarbejders titel, rang eller jobkategori – eller beskrivelse af arbejdet
 4. Hvornår ansættelsesforholdet begynder
 5. Hvor længe ansættelsesforholdet forventes at være (hvis der altså ikke er tale om en tidsubestemt ansættelse)
 6. Medarbejders rettighed til betalt ferie
 7. Regler om opsigelsesvarsler
 8. Den gældende eller aftalte løn, herunder tillæg, pension, og hvornår lønnen bliver udbetalt
 9. Den normale ugentlige eller daglige arbejdstid
 10. Angivelse af kollektive overenskomster, hvis dit ansættelsesforhold er omfattet af én

Alt efter den konkrete situation kan det også være en god idé at oplyse om følgende i kontrakten:

 • Regler for barsel
 • Specielle krav til stillingen, f.eks. hvis du skal have kørekort, uniform eller en ren straffeattest
 • Regler for overarbejde
 • Feriefridage
 • Særlige regler for sygemelding
 • Relevante konkurrence- eller kundeklausuler

Hvis der er en konkret henvisning i kontrakten til f.eks. de opsigelsesvarsler, der er i funktionærloven, er det nok til at opfylde Ansættelsesbevislovens krav. Der vil dog i mange tilfælde ofte henvises til f.eks. feriefridage og barsel i en personalehåndbog, og det er også tilstrækkeligt.

Manglende ansættelseskontrakt

Ansættelseskontrakten eller et skriftligt dokument, der indeholder ansættelsens væsentligste vilkår, skal være udarbejdet og modtaget af medarbejderen senest 30 dage efter medarbejderen er tiltrådt.

Hvis du som lønmodtager ikke har modtaget ansættelseskontrakten inden de 30 dage, skal du anmode arbejdsgiveren skriftligt om den.

Ansættelseskontrakten skal overholde kravene i Ansættelsesbevisloven, hvis den ikke gør det risikerer arbejdsgiveren at skulle betale en godtgørelse til medarbejderen på 1.000 – 25.000 kr.

Ændringer i ansættelsesvilkårene

Hvis der sker væsentlige ændringer i ansættelsesvilkårene, f.eks. at arbejdsgiveren ønsker at ændre medarbejdernes ugentlige arbejdstid, skal de fremgå af et skriftligt dokument – f.eks. et tillæg til kontrakten. Tillægget til kontrakten skal udleveres senest 30 dage efter, ændringen er trådt i kraft.

Når den væsentlige vilkårsændring varsles skal medarbejderen have tilstrækkelige oplysninger om ændringerne, til at kunne tage stilling til om man ønsker at tiltræde den nye stilling eller ej. Det kan derfor være en god ide, at beskrive ændringerne i et skriftligt varslingsbrev.

Væsentlige vilkårsændringer skal varsles med medarbejderens individuelle opsigelsesvarsel. Hvis medarbejderen accepterer ændringerne, vil de som udgangspunkt træde i kraft, når opsigelsesvarslet ophører. Hvis medarbejderen ikke vil acceptere ændringerne, kan han eller hun betragte varslingen som en opsigelse fra virksomhedens side og fratræde ved udløbet af opsigelsesperioden.

Specielle ansættelseskontrakter

Særligt for elever og lærlinge

Hvis man som virksomhed ønsker at ansætte elever og/eller lærlinge skal man først godkendes som praktiksted. Når godkendelsen er på plads og den rette elev eller lærling er fundet, skal der udarbejdes en uddannelsesaftale – en aftale mellem virksomheden og eleven. Uddannelsesaftalen er en standardblanket, der er godkendt af Undervisningsministeriet. Blanketten kan findes her.

Elever og lærlinge skal have overenskomstmæssige løn- og ansættelsesvilkår. Dette gælder også, selvom virksomheden ikke er dækket af en overenskomst og skyldes, at elevers/lærlinges løn og øvrige ansættelsesvilkår bliver fastsat efter de kollektive overenskomster, der gælder på lignende arbejdsområder. Eller efter den overenskomst, der gælder for branchen.

Vær i øvrigt opmærksomme på, at der er nogle særlige regler for elever i lovgivningen, bl.a. i forhold til ferie.

 

Direktører

Direktører er som udgangspunkt ikke omfattet af funktionærloven, da de typisk ikke er i en tjenestestilling. Direktører er heller ikke omfattet af den almindelige ansættelsesretlige lovgivning, så en direktørkontrakt skal omfatte alt, hvad I bliver enige om.

Direktører der refererer direkte til bestyrelsen og/eller er sidestillet med eventuelle øvrige direktører i virksomheden er typisk ikke funktionæransat. Hvis direktøren skal referere til en administrerende direktør, kan vedkommende godt være funktionæransat og altså i en tjenestestilling. Hvis det er tilfældet, skal medarbejderen ansættes på en almindelig funktionærkontrakt.

 

Ansættelse i fleksjob og med løntilskud
Medarbejdere i fleksjob og/eller løntilskud, skal ansættes på særlige løn- og arbejdsvilkår.

Fleksjob med overenskomst
Medarbejdere i fleksjob som ansættes i virksomheder der er dækket af en overenskomst, har krav på at deres løn- og arbejdsvilkår bliver fastsat efter den gældende overenskomst.

Fleksjob uden overenskomst
Medarbejdere i fleksjob som ansættes i virksomheder der ikke er dækket af en overenskomst, skal løn- og arbejdsvilkår fastsættes efter aftale mellem virksomheden og medarbejderen. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at hvis der findes en sammenligning overenskomst for medarbejderens arbejdsområde, skal forhandlingerne af vilkårene for ansættelsen tage udgangspunkt i denne.

Løntilskud med overenskomst
Når medarbejdere bliver ansat i løntilskud i en virksomhed som er dækket af en overenskomst, så skal medarbejderens løn- og ansættelsesvilkår fastsættes efter den gældende overenskomst. Vilkårene afhænger af, hvilken form for løntilskud, din medarbejder bliver ansat i.

Løntilskud uden overenskomst
Medarbejdere ansat i løntilskud, i virksomheder der ikke er dækket af en overenskomst skal også ansættes på særlige løn- og arbejdsvilkår, typisk efter en overenskomst der dækker det arbejdsområde medarbejderen er ansat indenfor. Vilkårene afhænger dog også af hvilken form for løntilskud, medarbejdere bliver ansat i.

Særlige regler for fleksjob og løntilskud
Reglerne om fleksjob og løntilskud bliver administreret af kommuner og jobcentre. Hvis du har specifikke spørgsmål til emnet, bør du derfor rette dem til kommunen eller dit lokale jobcenter.

 

Tidsbegrænset og opgavebegrænset ansættelse
Når medarbejdere ansættes i tidsbegrænsede stillinger – det kan f.eks. være et barsels- eller sygevikariat eller til løsning af en bestemt opgave – er det vigtigt, at der er taget tydeligt stilling til, hvornår ansættelsen ophører. Det kan gøres ved enten at angive en bestemt dato eller klart definere nogle betingelser, der skal være opfyldt, for at ansættelsen ophører.

Når en medarbejder er ansat i en tidsbegrænset stilling, må han/hun ikke diskrimineres i forhold til sine eventuelle kolleger. Det gælder både løn og andre vilkår.

Ved forlængelse af en tids- eller opgavebegrænset ansættelse, skal der være en objektiv begrundelse – f.eks. at barselsvikariatet er blevet forlænget, eller at det ikke kan lade sig gøre at færdiggøre den definerede opgave inden for den først angivne tidsramme. Hvis kontrakten forlænges, uden der er en objektiv grund til det kan det betyde, at ansættelsen anses som tidsudbegrænset, også selvom der er skrevet noget andet i kontrakten.

Ase kan hjælpe dig med spørgsmål om ansættelseskontrakt

Er du lønmodtager kan Ase Lønmodtager hjælpe dig

Ase Lønmodtager

Er du arbejdsgiver kan Ase Selvstændig hjælpe dig

Ase Selvstændig

endnu ikke medlem?

Som medlem af en af Ases foreninger, kan du få hjælp til spørgsmål omkring ansættelseskontrakten. Du kan blive medlem af Ase Lønmodtager eller Ase Selvstændig for hhv. 71 og 87 kr./md.

bliv medlem