Ny lovgivning på vej fra EU

Europa-Parlamentet og Rådet vedtog 13. juni 2019 et direktiv om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår. 

Implementeringen er blevet udskudt i Danmark, men forventes at træde i kraft den 1. juli 2023. Grunden til Udskydningen er at give arbejdsgiverforeninger, fagforeninger og virksomheder bedre mulighed for at indrette sig til de nye regler. Særligt da de nuværende overenskomster udløber til foråret, vil arbejdsgiverforeninger og fagforeninger gerne have mulighed for at justere de nye overenskomsters regler, så overenskomsterne lever op til de nye regler.

For lovændringen vil medføre grundlæggende ændringer i forhold til den nuværende ansættelsesbevislov. Helt overordnet kommer det til at betyde, at arbejdsgiveren skal være hurtigere og oplyse mere omkring vilkårene for ansættelsen.

3 ændringer i den nye lov:

 

  1. Sænkning af tidsgrænsen før af krav om ansættelsesbevis

Det nye direktiv omfatter en større gruppe medarbejdere, idet ønsket er, at alle medarbejdere skal være berettiget til et ansættelsesbevis. De enkelte lande kan dog undtage medarbejdere, der arbejder 3 timer eller mindre per uge i en referenceperiode på 4 følgende uger.

Dette betyder, at fra det øjeblik, hvor en medarbejder overskriver en tærskel på 3 timer per uge i referenceperiode, er medarbejderen omfattet af de nye regler om ansættelsesbeviser.

Arbejdsgiverens forpligtelse til at oplyse nærmere omkring ansættelsesforholdet vil også gælde, hvis medarbejderens ansættelsesmønster er helt eller overvejende uforudsigeligt.

  1. Frist for udlevering af ansættelsesbeviser

Med den nye lov skal arbejdsgiveren senest efter 7 kalenderdage give sin medarbejder et ansættelsesbevis, som indeholder en række minimumsoplysninger, herunder navn og adresse, arbejdssted, løn, ordningerne for overarbejde og betaling herfor.

Øvrige oplysningerne skal udleveres til medarbejderen senest en måned efter første arbejdsdag. Dette gælder bl.a. oplysningerne om ret til fravær med løn (herunder ferie) og information om eventuelle overenskomster.

Hvis der udarbejdes et tillæg til ansættelsesbeviset, så skal medarbejderen modtage tillægget ved førstkommende lejlighed og senest på den dato, hvor ændringerne træder i kraft.

  1. Øvrige minimumsrettigheder:

  • Der må ikke aftales prøvetid over 6 måneder
  • Ret til at tage sideløbende ansættelse, medmindre objektive grunde taler imod
  • Ret til minimumsforudsigelighed i arbejdet, så arbejdet bl.a. finder sted inden for forudbestemte referencetimer og referencedage
  • Ret til at anmode om en anden type ansættelsesform (f.eks. fra tidsbegrænset til fastansat) og ret til at modtage et begrundet svar fra arbejdsgiver herpå
  • Særlige krav til uddannelser, der tilbydes i forbindelse med ansættelsesforholdet