Hvad er Lønmodtagernes Garantifond?

Lønmodtagernes Garantifond (LG) er en fond, som dækker lønmodtageres krav på løn, feriegodtgørelse mv., hvis en virksomhed går konkurs eller er ophørt.

Lønmodtagernes Garantifond udbetaler dit tilgodehavende, hvis din arbejdsgiver går konkurs, dog maks. 160.000 kr. efter skat. Feriegodtgørelse og fritvalgskonto bliver udregnet separat og tæller ikke med i det maksimale beløb.

Typisk dækker Lønmodtagernes Garantifond

Lønmodtagernes Garantifond dækker ikke alle krav. Krav som udlæg og kørselsgodtgørelse dækkes ikke af Lønmodtagernes Garantifond, men skal anmeldes til konkursboet.

I nogle tilfælde er dit krav på feriepenge, fritvalgsbetaling, SH-betaling mv. dækket af en arbejdsgiverorganisation, som garanterer for krav, som er afledt af overenskomsten.

 

Vigtig viden om Lønmodtagernes Garantifond

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at dit krav skal anmeldes til Lønmodtagernes Garantifond senest 4 måneder efter, at arbejdsgiveren er blevet erklæret konkurs. Hvis dit krav anmeldes senere, risikerer du, at Lønmodtagernes Garantifond kan afvise at behandle sagen og dermed at dække kravet.

Lønmodtagernes Garantifond kræver en præcis opgørelse af dit krav. Dette sker ved anmeldelsen til Lønmodtagernes Garantifond. Det er ligeledes en betingelse, at der vedlægges dokumentation for dit krav.

Lønmodtagernes Garantifond dækker som udgangspunkt ikke krav, som er ældre end 6 måneder fra datoen, hvor virksomheden blev taget under konkursbehandling.

Ase kan hjælpe med at opgøre og anmelde krav til Lønmodtagernes Garantifond.

Ferie i opsigelsesperioden

Lønmodtagernes Garantifond placerer alt ferie med kortest mulige varsel. Din ferie anses for afholdt i en eventuel opsigelsesperiode, uagtet om du har fundet et nyt arbejdet.

Din restferie kræver som udgangspunkt et varsel på 1 måned og hovedferien kræver som udgangspunkt et varsel på 3 måneder.

Hvis du er fritstillet i forbindelse med konkursen eller før, så er dit ferie blevet varsel – uagtet om det er nævnt i din fritstilling.

 

Jobsøgning og tabsbegrænsning

Hvis du i dit ansættelsesforhold har et opsigelsesvarsel, skal du aktivt søge nyt arbejde ved din arbejdsgivers konkurs. Det skyldes, at du har en forpligtelse til at begrænse Lønmodtagernes Garantifond og konkursboets tab.

Når du søger arbejde, er det vigtigt at du noterer:

  • Hvor du har søgt job
  • Datoen for din jobsøgning
  • Datoen for ansættelse eller ved afslag

Ase anbefaler, at du gemmer skriftlige ansøgninger og afslag, da det fungerer som dokumentation for din jobsøgning.

Såfremt Lønmodtagernes Garantifond vurderer, at du ikke har forsøgt at begrænse tabet i tilstrækkelig grad, vil Lønmodtagernes Garantifond kunne afvise at dække dit krav. Lønmodtagernes Garantifond anbefaler, at du jævnt fordel søger 3-4 stilling per måned.

Ase anbefaler, at du i din opsigelsesperiode er tilmeldt Jobcentret. Du kan tilmelde dig jobcentret som ”uden ydelse/dagpenge”, hvis du har krav på betaling af et opsigelsesvarsel.

Lønnen i opsigelsesvarslet anmeldes til Lønmodtagernes Garantifond, men hvis Lønmodtagernes Garantifond ikke dækker opsigelsesvarslet, så risikerer du at stå uden indtægt, hvis du ikke har været tilmeldt Jobcenteret.

Det anbefales at kontakte Ase, hvis din arbejdsgiver går konkurs.

 

Særligt hvis ens arbejdsgiver dør

Er du ansat i et personligt ejet selskab, hvor arbejdsgiveren afgår ved døden, er der forkortede anmeldelsesfrister og særlige forhold at være opmærksom på. Det er derfor Ases klare anbefaling, at Ase kontaktes, hvis dette er tilfældet.

Du har som udgangspunkt ikke lov til at stoppe ens ansættelsesforhold, fordi din arbejdsgiver dør. Du skal forsat passe dit arbejde, medmindre du fritstilles eller får anden besked af virksomhedens ledelse. Er den afdøde den eneste i ledelsen, så kontakt straks Ase for en afklaring af ens situation.

 

Skifteretten og anmeldelsesfrist

Skifteretten afgør, hvordan dødsboet skal behandles. Dette er også med til at afklare ansættelsesforhold.

Skifteretten indkalder de nærmeste pårørende til et møde om behandling af boet. Her kan skifteretten udpege en midlertidig bobestyrer, hvis der ikke på anden vis kan opnås enighed om, hvordan boet skal behandles.

Bobestyreren kan træffe beslutninger om dit ansættelsesforhold, og det vil herved kunne afklares, om du er opsagt, fritstillet eller hjemsendt.

Hvis du har løntilgodehavender i virksomheden, skal dette anmeldes i dødsboet. Det er her særligt vigtigt at være opmærksom på, at dit krav skal være anmeldt senest 8 uger efter, at dødsfaldet er annonceret i Statstidende. Hvis kravet anmeldes for sent, så mister du dit krav.

Anses dødsboet for værende insolvent, skal skifteretten underrettes, således at der kan ske insolvensbehandling af dødsboet. Lønmodtagernes Garantifond vil dække dit krav, hvis dødsboet er insolvent, og dit krav er anmeldt rettidigt.