Hvad er et arbejdsmiljø?

Hvad er et godt arbejdsmiljø og hvorfor er det vigtigt? Et godt arbejdsmiljø kan være mange ting. Det kan f.eks. være kulturen i en virksomhed, de fysiske rammer eller den måde man behandler hinanden på.

Nedenfor kan du læse, hvorfor et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø er vigtigt, og hvad du skal gøre, hvis du oplever udfordringer på din arbejdsplads.

Hvad er et godt arbejdsmiljø? 

Et godt arbejdsmiljø er en række positive forhold og initiativer, som er til for at fremme din trivsel, sundhed og produktivitet på arbejdspladsen. Men hvad kendetegner egentlig et godt arbejdsmiljø? Det kan være forskellige forhold som f.eks.:

Sikkerhed og sundhed

Et godt arbejdsmiljø prioriterer sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Dette indebærer at identificere og minimere risici for arbejdsulykker, skader og arbejdsrelaterede sygdomme.

Åben kommunikation

Et godt arbejdsmiljø handler om at have en kultur præget af klar og åben kommunikation mellem både ledelse og medarbejdere. Du skal som medarbejder føle dig velkommen til at dele dine gode ideer, bekymringer, feedback og forslag.

Arbejdsglæde

Dette er vigtig. Du skal se frem til at gå på arbejde og føle, at dit arbejde er værdsat. Der skal være en tydelig anerkendelse af dig og dine kollegaers præstationer, men samtidigt også mulighed for udvikling og vækst.

Work-life balance

Et godt arbejdsmiljø fremmer en sund balance mellem arbejde og privatliv. Det sikrer at du bevarer din mentale sundhed og har et overskud. Mange virksomheder er begyndt at indføre ugentlige hjemmearbejdsdage, hvilket der er mange fordele ved. Man oplever bl.a. at medarbejdernes trivsel og produktivitet stiger.

Her kan du kan læse mere hvad en god work-life balance indebærer

Samarbejde og teamwork

Det er et godt tegn på et godt arbejdsmiljø når, I som medarbejdere har mulighed for at samarbejde og arbejde på kryds og tværs i teams. Her kan I lære hinanden bedre at kende, hvilket er med til at give og opretholde en stærk følelse af fællesskab, som i sidste ende kan føre til en bedre kommunikation og problemløsning.

Udviklingsmuligheder

Det er vigtigt, at du hele tiden bliver udfordret og udvikler dig. Et godt arbejdsmiljø er kendetegnet ved, at du som medarbejder har mulighed for at udvikle dig fagligt og personligt og har de nødvendige ressourcer til rådighed. Dette kan være i form af enten uddannelse, kurser og/eller træning - hvilket gerne skulle give plads til karriereudvikling.

Inklusion og mangfoldighed

Et godt arbejdsmiljø er præget af inklusion og mangfoldighed - dette vil sige, at alle medarbejdere uanset baggrund, køn og race føler sig velkomne og respekteret.

Arbejdsprocesser og teknologi

Effektive arbejdsprocesser og adgang til passende teknologi fremmer et godt arbejdsmiljø, da det kan hjælpe dig med at udføre dine opgaver mere effektivt og mindske risikoen for stress.

Hvorfor er et godt fysisk- og psykisk arbejdsmiljø vigtigt?

Et godt arbejdsmiljø er afgørende for dig og dine kollegaers trivsel og tilfredshed, hvilket i sidste ende fører til øget produktivitet og succes for virksomheden. Husk: det at skabe, opretholde og forbedre arbejdsmiljøet er en kontinuerlig proces, der kræver engagement og samarbejde i hele organisationen.

Hvad er det fysiske arbejdsmiljø?

Det fysiske arbejdsmiljø omfatter de miljømæssige forhold, inden for rammerne hvor du udfører dit daglige arbejde og opgaver f.eks. på et lager, kontor eller i en butik.

Det fysiske arbejdsmiljø dækker over mange ting. Kort fortalt kan det være klimaforholdene på kontoret f.eks. varme, kulde, lugte eller lyde. Men også løft og arbejdsstillinger, altså de ergonomiske arbejdsredskaber du har til rådighed og indretningen af din arbejdsplads.

Det er vigtigt, at de fysiske rammer er i orden, så du undgår at blive nedslidt, komme til skade eller får varige mén.

Hvad er det psykiske arbejdsmiljø?

Hvis det psykiske arbejdsmiljø ikke er i orden, kan det have stor betydning for din trivsel og velvære på arbejdspladsen. Det er derfor vigtigt, at der både bliver forebygget men også taget hånd om de problemer du og dine kollegaer oplever på arbejdspladsen inden det udvikler sig yderligere.

Der er mange faktorer som spiller ind på det psykiske arbejdsmiljø - nogle af de mest udbredte er:

Et godt psykisk arbejdsmiljø er med til at skabe bedre trivsel og er med til at reducere sygefravær - det er derfor vigtigt, at du taler med nogen om det, hvis du f.eks. oplever stress, chikane eller mobning. Din mentale sundhed og overskud er nemlig mindst lige så vigtig, som indeklimaet og indretningen af din arbejdsplads.

Hvad kendetegner et dårligt arbejdsmiljø?

Et dårligt arbejdsmiljø er karakteriseret ved en række mindre gode forhold og faktorer, der kan have negative konsekvenser for din trivsel, sundhed og produktivitet på arbejdspladsen.

Det er vigtigt at nævne, at alle træk beskrevet nedenfor ikke behøver være til stede før at arbejdsmiljøet bliver påvirket i en negativ retning. Et usundt arbejdsmiljø kan være kendetegnet ved f.eks.:

Mangel på sikkerhed og oplæring

Et dårligt arbejdsmiljø kan omfatte farlige arbejdsforhold, det kan f.eks. være dårlig vedligeholdelse af udstyr og manglende træning i sikkerhedsprocedurer hvilket kan øge risikoen for arbejdsulykker og skader.

Dårlig kommunikation

Manglende klar og åben kommunikation mellem ledelse og medarbejderne kan skabe frustration og usikkerhed. Du og dine kollegaer kan føle, at I ikke har indflydelse på beslutninger eller mulighed for at udtrykke jeres bekymringer.

Høj arbejdsbyrde

Et overfyldt arbejdsprogram, urealistiske deadlines og for meget pres kan føre til stress og sygemeldinger. Ved en for høj arbejdsbyrde kan du, risikere at du konstant føler dig overvældet og mangler tid til at gøre dit arbejde ordentligt.

Dårlig ledelse

En dårlig leder kan have en negativ påvirkning på arbejdsmiljøet. Dette kan omfatte mangel på støtte, mangel på anerkendelse af dig og dine kollegaers præstationer samt konstant negativ feedback på fuldførte arbejdsopgaver.

Diskrimination og mobning

Et dårligt arbejdsmiljø kan være præget af diskrimination, chikane eller mobning. Dette skaber en utryg og ubehagelig atmosfære ikke kun for den person der bliver mobbet men for alle i teamet.

Mangel på udviklingsmuligheder

Hvis du ikke har mulighed for at udvikle dig og lære nye færdigheder, er det svært ikke at gå i stå og føle sig utilfreds hvilket kan føre til et dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Dårlig work-life balance

Et dårligt arbejdsmiljø kan også være hvis du arbejder mange timer eller tager arbejdet med dig hjem, hvilket kan påvirke dit privatliv og velvære negativt. Det er derfor altafgørende, at der er en god balance mellem arbejds- og privatliv.

Hvilke andre tendenser møder man i et dårligt arbejdsmiljø? 

Højt sygefravær

Alle mennesker kan blive syge, og nogle gange kan der også være andre ting, der tvinger dig væk fra din arbejdsplads en ekstra dag eller to. Men hvis fraværsdagene sker mere ofte, kan det være et tegn på, at du holder dig væk, fordi du ikke føler dig glad eller godt tilpas på din arbejdsplads eller i dit team.

Uklare forventninger fra ledere

Hvis du på din arbejdsplads oplever uklare forventninger fra din leder, kan det i længden blive trættende at gå på arbejde hvilket kan resultere i stress, kedsomhed eller sygemeldinger. Det er vigtigt at føle, at man har et formål ved at gå på arbejde og hvis der ikke foreligger klare forventninger fra din leder omkring dine arbejdsopgaver, kan dette være et tegn på et dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Uklare forventninger fra ledere

Hvis du på din arbejdsplads oplever uklare forventninger fra din leder, kan det i længden blive trættende at gå på arbejde hvilket kan resultere i stress, kedsomhed eller sygemeldinger. Det er vigtigt at føle, at man har et formål ved at gå på arbejde og hvis der ikke foreligger klare forventninger fra din leder omkring dine arbejdsopgaver, kan dette være et tegn på et dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Uklare arbejdsprocesser

Hvis du derimod har klare forventninger fra din leder men uklare arbejdsprocesser, kan dette også resultere i et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Du ved hvad du skal, men har ikke redskaberne eller ressourcerne til at nå derhen - dette kan være frustrerende og trættende i længden og kan gøre det svært for dig at nå dine deadlines til tiden, hvilket kan være en stressfaktor i din dagligdag.

Stor udskiftning af ansatte

Hvis der er stor udskiftning i teamet og ofte er dette et klart tegn på et dårligt arbejdsmiljø. Der kan være mange årsager til at folk vælger at sige op eller stoppe. Det kan f.eks. være på grund af dårlig ledelse, mobning eller stress. Uanset hvilken årsag der måtte være, vidner det om at ledelsen hellere vil ansætte nye medarbejdere fremfor at arbejde på de problemer som får medarbejderne til at sige op i første omgang.

Hvad kan jeg gøre, hvis jeg er i et dårligt arbejdsmiljø?

Nogle arbejdspladser kan have en hård tone, især i perioder med ekstra travlhed - det kan være svært at sige fra, hvis du synes tonen er for hård eller kommentarerne overskrider dine grænser, især hvis du er ny i teamet.

Snak med din nærmeste leder

Gå til din nærmeste leder og bed om hjælp, hvis du f.eks. føler dig mobbet, stresset eller oplever chikane.

Tag en snak med din arbejdsmiljørepræsentant

Er din leder problemet eller føler du dig ikke tryg ved at gå til din nærmeste leder, kan du gå til din tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant. Hvem det er på din arbejdsplads står beskrevet i personalehåndbogen eller på virksomhedens intranet.

Få arbejdstilsynet involveret

Det er faktisk også muligt at kontakte arbejdstilsynet og lave en anonym klage over arbejdsmiljøet på din arbejdsplads. Arbejdstilsynet vil på baggrund af klagen vurdere hvorvidt de skal lave et tilsynsbesøg på arbejdspladsen.

Under et tilsynsbesøg vil arbejdstilsynet afklare arbejdsmiljøet - det kan f.eks. være ved at afholde samtaler med dig og dine kollegaer uden jeres arbejdsgiver eller leder til stede, og stille relevante spørgsmål vedrørende det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Det kan også være for at se om der er de rigtige hjælpemidler til rådighed samt sikre at sikkerheden er i orden. Herefter kan de foretage en samlet vurdering af arbejdsmiljøet og træffe en afgørelse.

Stå sammen med dine kollegaer

Det er vigtigt at I som kollegaer står sammen hvis I oplever udfordringer eller et dårligt arbejdsmiljø både det fysiske- og psykiske arbejdsmiljø.

Hvis dette er tilfældet, kan I sammen indkalde jeres leder til et møde hvor i fremlægger de problemer i oplever i forhold til det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Det er vigtigt at I kommer med konkrete eksempler på de problemer som I oplever.

En god ide kan være at skrive de episoder eller situationer du har oplevet ned i en note på din telefon, på denne måde, har du også en dato eller et tidspunkt, hvilket gør det mere konkret og håndgribeligt overfor arbejdsgiveren.