genopret trygheden i dagpengesystemet

21.11.2019

Kompensationsgraden i dagpengesystemet har over en længere periode været faldende, og udhulingen ser ud til at fortsætte de kommende år. I den tilsvarende periode er antallet af tillægsforsikringer steget betydeligt – et signal om at dagpengesystemet af mange opfattes som utilstrækkeligt. Der er vokset et marked frem for private lønsikringer, idet det ikke er lykkedes at opretholde trygheden i dagpengesystemet.

Fakta vedr. arbejdsløshedsforsikring

Kompensationsgraden i dagpengesystemet er faldet markant de seneste årtier

  • Siden midten af 90-erne er værdien af dagpengene faldet fra 63 procent til 54 procent i 2018 for den gennemsnitlige industriarbejder. (Note 1)
  • Den gennemsnitlige månedsløn for en person med en lang videregående uddannelse var i 2018 på knap 56.000 kroner, hvilket vil betyde en kompensationsgrad på omkring en tredjedel ved ledighed. For advokater er kompensationsgraden blot 32 procent, men sygeplejersker kun får omkring halvdelen af deres løn dækket. For udvalgte akademiske stillinger er den gennemsnitlige kompensationsgrad sjældent højere end 35 procent. (Note 2)
  • For over halvdelen af lønmodtagerne udgør dagpengene i dag kun 60 procent eller mindre af den tidligere indtægt. Og for over en fjerdedel af lønmodtagerne udgør dagpengene 52 procent eller mindre af den tidligere indtægt. (Note 3) I perioden 2004-2013 var det kun 30 procent af de dagpengeforsikrede, som fik en nettogevinst ud af at være dagpengeforsikrede. (Note 4)

 

Tilslutning til dagpengesystemet

  • Omkring 2,2 millioner danskere er medlemmer af en a-kasse – svarende til cirka 80 procent af arbejdsstyrken.
  • Omkring 80 procent med enten en erhvervsfaglig eller videregående uddannelse er forsikret mod ledighed, mens det kun gælder omkring 50 procent af de ufaglærte i aldersgruppen 25 59 år. (Note 5)

 

Tillægsforsikringer tegnes i stor stil

  • Omkring 400.000 beskæftigede har tegnet en lønsikring i tillæg til dagpengene. Dermed er der sket omtrent en fordobling i antallet med en tillægsforsikring de seneste tre år. Dette er et klart og utvetydigt signal om, at dagpengesystemet af mange opfattes som utilstrækkeligt. Mere end hver 6. dagpengeforsikrede har i dag en tillægsforsikring.

 

Dagpengemodtagerne betaler langt størstedelen af dagpengene

  • Over de seneste godt 10 år har de samlede medlemsbidrag til a-kasserne udgjort cirka 80 procent af dagpengeudbetalingerne og andelen har været stigende siden 2012. Medlemmernes egenbetaling til dagpengesystemet har siden 2005 ikke været under 50 procent. I 2007-2008 udgjorde bidraget mere end de samlede dagpengeudbetalinger primært begrundet i lav ledighed og dermed lavere udbetalinger. (Note 6)

Anm.: *Individuelle eller kollektive forsikringer. **Antal dagpengeforsikrede pr. 1. september 2019. Tillægsforsikringer er vurderet til 400.000 på baggrund af: https://www.a4nu.dk/artikel/kollektiv-loensikring-er-baade-godt-og-skidt Kilde: https://www.forsikringogpension.dk/statistik/arbejdsloeshedsforsikring/ - https://www.statistikbanken.dk/AUA01

Note 1:
https://www.foa.dk/forbund/presse/nyt-fra-foa/global/news/nyt-fra-foa/2018/oktober/saa-meget-taber-du-paa-dagpengene

Note 2:
Kilde: Danmarks Statistik(Standardberegnet månedsfortjeneste for lønmodtagere) og beregnet ud fra den maksimale dagpengesats i 2018 på 18.633 kroner.

Note 3:
Det Økonomiske Råd, efterår 2014, s. 181. For 50. percentil ligger arbejdsindkomsten på 21.571 kroner om måneden efter skat, når der indregnes ATP, arbejdsmarkedsbidrag og personalegoder.

Note 4:
Det Økonomiske Råd, efterår 2014, s. 186 og 187. Jf. Det Økonomiske Råd er der en nettogevinst ved at være forsikret, hvis man er ledig mere end en uge om året.

Note 5:
Økonomi- og Indenrigsministeriet, Økonomisk analyse nr. 32, april 2018, Forsikring mod ledighed. - https://sim.dk/media/19103/forsikring-mod-ledighed.pdf

Note 6:
Ase notat, november 2019: "Genopret trygheden i dagpengesystemet".


Download analyse og faktaark

Læs Ases analyse:

Notat: Genopret trygheden i dagpengesystemet

Se hovedbudskaber i Ases faktaark:

Faktaark: Genopret trygheden i dagpengesystemet