Konkret forslag om økonomisk kompensation til selvstændige, iværksættere og freelancere

18.03.2020

Kære partileder

Jeg retter hermed en indgående appel om hurtig afklaring af den nu gennem mange dage lovede økonomiske støtte til selvstændige erhvervsdrivende i Danmark som følge af corona-virussens hærgen over landet.

Siden de første meget dramatiske restriktioner blev meldt ud i sidste uge har tusindevis af selvstændige erhvervsdrivende stået i en uklar økonomisk situation. En usikkerhed om indtægtsgrundlaget og opretholdelsen af deres virksomhed. Det har ført til over 1.500 henvendelser fra selvstændige erhvervsdrivende alene til Ase, der er landets største a-kasse for selvstændige, om mulighederne for dagpenge, mens indtægtsgrundlaget er faldet væk.

Med ikrafttrædelse af tvangslukningen af mange tusinde små virksomheder med virkning fra i dag kl. 10.00 kastes stort set alle landets selvstændige erhvervsdrivende ud i en helt uholdbar situation. De har ikke mulighed for at skaffe sig et indtægtsgrundlag, som de kan leve af. Nogle er afskåret via restriktioner på markedet og påbud om undgåelse af kundekontakt, andre er nu lovgivningsmæssigt afskåret fra overhovedet at drive virksomhed frem til 30. marts.

De nuværende muligheder efterlader kun et valg, hvis de berørte selvstændige, iværksættere og freelancere skal skaffe sig alternativ indtægt. De må lukke deres virksomhed, afmelde deres CVR-nummer og melde sig ledige på jobcenteret. Det er ikke i samfundets interesse at lukke ellers levedygtige virksomheder, men det vil for de fleste erhvervsdrivende fra et individuelt perspektiv kunne give adgang til dagpenge. Det har en del allerede gjort, selv om vi forsøger med rådgivning at forsinke denne beslutning, indtil de kender den økonomiske hjælp, som I politikere har stillet dem i udsigt, men ikke har leveret endnu.

Ase har et forslag, der kan hjælpe nu og her. Det er enkelt at administrere, det bygger på allerede kendte og eksisterende systemer, det er et beskedent ekspansivt finanspolitisk tiltag, det er let forståeligt for de selvstændige erhvervsdrivende at forholde sig til, men vigtigst af alt, så holder det liv i de små virksomheder i en midlertidig periode.

Det konkrete forslag om økonomisk kompensation til selvstændige, iværksættere og freelancere, der på grund af corona-virus ikke længere har et indtægtsgrundlag, går ud på, at der gives adgang til dagpenge på fuld dagpengesats under en tro- og love-erklæring om midlertidig ”corona-lukning”.

Forslaget om midlertidig ”corona-lukning” med fast dagpengeydelse indebærer en opretholdelse af virksomheden og CVR-nummer, men man skal tilmelde sig jobcenteret og stå til rådighed.

Perioden, hvor denne mulighed eksisterer, følger den allerede vedtagne lønkompensationsmodel, som foreløbig gælder frem til 9. juni.

Der kræves ikke opfyldelse af de almindeligt gældende betingelser for ret til dagpenge, og tiltaget omfatter alle selvstændige, uanset om man er medlem af en a-kasse eller ej. Kravet om anciennitet og medlemskab af a-kasse suspenderes, idet hjælpen skal have virkning for alle – også dem, der i dag ikke er en del af arbejdsløshedsforsikringssystemet. Dagpengesystemets 3-ugers karensperiode for selvstændige suspenderes, idet tiltaget skal have virkning med det samme.

Administrativt pålægges a-kasserne ansvaret for den midlertidige ordning. Som følge af et rimelighedsprincip over for de selvstændige, som allerede er medlem af og har betalt til arbejdsløshedsforsikringssystemet, kræver adgangen til de midlertidige dagpenge, at de ikke-forsikrede melder sig ind i en a-kasse, og medlemskab binder i en treårs periode. Oprettelse af et a-kassemedlemsskab for de ikke-forsikrede er også nødvendigt af hensyn til administration af ordningen, hvis det skal være muligt at anvende forsikringssystemets allerede eksisterende it-systemer.

Forslaget medfører nettoudgifter for staten i størrelsesordenen 300 millioner kroner efter skat og tilbageløb, hvis det antages, at 10.000 selvstændige vil gøre brug af ordningen i hele perioden. Der er ingen udgifter til administration for staten, da a-kasserne pålægges denne opgave.

Jeg vil gerne pointere, at vi bakker op om alle de tiltag, som I finder nødvendige for at bekæmpe virussen. Vi løfter efter bedste evne vores ansvar som a-kasse for at ledige kan få hurtigt hjælp og dagpenge i en svær situation. Vi anser vores medarbejderes arbejde som en vigtig og samfundskritisk funktion, der skal opretholdes i nødsituationer som denne skabt af corona-virussen.

Vi sætter vores lid til og håber sammen med resten af befolkningen på, at Jeres ledelse og beslutninger vil føre os alle skånsomt gennem denne krise. Vores forslag om økonomisk støtte til de selvstændige mener vi bør være en del af denne indsats, og jeg håber derfor inderligt, at forslaget nyder fremme.

 

Venlig hilsen
Karsten Mølgaard Jensen
Direktør, CEO