Ny ferielov

Den nye ferielov trådte i kraft den 1. september 2020. Arbejdsgiverne skal nu indstille sig på en ny måde af håndtere medarbejdernes ferie. Til trods for den nye ferielov, er der dog forsat en del principper og regler, som er velkendte.

Den nye ferielov bygger på et princip om samtidighedsferie. Det betyder, at lønmodtagerne optjener og afholder ferie løbende.

Ferie optjenes fortsat over en periode på 12 måneder: fra den 1. september til den 31. august året efter. Denne periode kaldes ferieåret. 

Der optjenes fortsat 2,08 feriedage pr. måneds beskæftigelse og medarbejdere har derfor fortsat ret til 25 dages ferie om året.

Det følger af den nye ferielov, at optjeningsperioden og afholdelsesperioden falder sammen, således medarbejderne kan afholde den optjente ferie i løbet af ferieåret. Ferieafholdelsesperioden er dog forlænget, så går det går ferieårets start til udgangen af december året efter. Det vil sige, en ferieafholdelsesperiode på 16 måneder.

Efter de gamle regler fulgte optjeningsperioden kalenderåret og ferieåret løb fra 1. maj til 30. april. Med de nye regler undgår man, at ferien optjenes og afholdes i to forskudte perioder.

Efter princippet om samtidighedsferie, kan der opstå perioder, hvor medarbejderen ønsker at afholde ferie, der ikke er optjent endnu. Håndtering af afholdelse af ferie uden betaling, kan du læse mere om nedenfor.

 

Afholdelse af ferie ved optjent ferie

De grundlæggende principper for betaling under ferie er i vidt omfang ens. Der er to former for feriebetaling:

  • Ferie med løn og ferietillæg på 1 %
  • Feriegodtgørelse


Medarbejderen har ret til løn under ferie og ferietillæg når vedkommende er ansat månedsvis, og har ret til løn på søgnehelligdage og under sygdom. Alle andre medarbejdere, som ikke opfylder ovenstående krav, har ret til feriegodtgørelse på 12,5 %.

Den løn, der betales under ferien, er den sædvanlige, fastpåregnelige løn på tidspunktet for afholdelse af ferien.

Afholdelse af ferie uden betaling

Udgangspunktet for ferieafviklingen er, at man ikke har ret til at holde betalt ferie, inden ferien er optjent.

Medarbejderen har dog fortsat ret til at holde op til 5 ugers ferie uagtet, om vedkommende har ret til betaling eller ej. Ferien vil i så fald være for egen regning.
Medarbejderen kan dog højest holde selvbetalt ferie svarende til det antal feriedage, man ville have optjent, hvis man var ansat i hele ferieperioden.

Se nedenstående eksempel:

  • En nyuddannet medarbejder tiltræder 1. marts. Vedkommende kan derfor afholde 12,5 dages selvbetalt ferie.
  • Dette skyldes, at der fra perioden 1. september til 1. marts kan optjenes 12,5 dages betalt ferie, hvis medarbejderen havde arbejdet i denne periode.

Betaling af ferietillæg

Ferietillægget beregnes på samme måde som feriegodtgørelse. Loven introducerer to metoder til udbetaling af ferietillæg, som en arbejdsgiver kan vælge mellem:

  • Betaling samtidig med, at ferien påbegynder: Arbejdsgiver opgør det optjente ferietillæg og udbetaler herefter den andel af ferietillægget, som modsvarer den planlagte ferie.
  • Udbetaling i to omgange: Ferietillægget for 1. september til 31. maj udbetales med lønnen for maj. Ferietillægget for 1. juni til 31. august udbetales med lønnen for august måned.

Indberetning og indbetaling af feriegodtgørelse

Samtidighedsprincippet har også betydning for medarbejderen, som har ret til feriegodtgørelse, da vedkommende skal have feriepengene til rådighed tidligere end hidtil.

Indberetning skal ske den sidste dag i den halve måned, hvor lønperioden slutter + en halv måned.

Se nedenstående eksempel:

  • Hvis lønperioden f.eks. slutter den 15. i en måned, skal indberetningen ske inden udgangen af indeværende måned.
  • Hvis lønperioden slutter senest ved udgangen af en måned, skal indbetaling ske senest den 15. I den efterfølgende måned.


I øvrigt skal indbetalingen ske senest samme dag, som der senest skal ske indberetning.

Aftale om betalt ferie på forskud

Der er mulighed for, at arbejdsgiveren og medarbejderen aftaler, at der afholdes betalt ferie på forskud. Dette betyder, at medarbejderen afholder betalt ferie på et tidspunkt, hvor ferien endnu ikke er optjent.

Afholdt ferie på forskud fradrages i den ferie, som medarbejderen efterfølgende optjener i samme ferieår.

Se nedenstående eksempel:

  • Medarbejderen starter den 1. juli. Vedkommende kan højest afholde 4,16 dages betalt ferie på forskud i sommerferien i juli, fordi vedkommende i henholdsvis juli og august måned optjener ret til 2,08 dages betalt ferie, inden ferieåret slutter ved udgangen af august måned.

 

Hvis medarbejderen fratræder efter at have afholdt betalt ferie på forskud, kan arbejdsgiveren modregne i medarbejderens udestående krav på løn og feriebetaling.

Mand og dreng med fiskestang