Ny ferielov

Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020. Som arbejdsgiver skal du nu indstille dig på en ny måde at håndtere dine medarbejderes ferie. Der er dog også fortsat en del, som skal håndteres på samme måde.

Den nye ferielov bygger på et princip om samtidighedsferie. Det betyder, at medarbejderen optjener og afholder ferie løbende.

Ferie optjenes fortsat over en periode på 12 måneder: fra den 1. september til den 31. august det følgende år. Den periode kaldes ferieåret.  

Der optjenes fortsat 2,08 feriedage pr. måned og medarbejdere har derfor fortsat ret til 25 dages ferie om året.

Efter de nye regler falder optjeningsperioden og afholdelsesperioden sammen, så medarbejderne kan afholde den optjente ferie løbende i ferieåret. Ferieafholdsesperioden er dog forlænget, så den løber fra ferieårets start til udgangen af december det følgende år dvs. en periode på 16 måneder.

Efter de gamle regler fulgte optjeningsperioden kalenderåret og ferieåret løb fra 1. maj til 30. april. Med de nye regler slipper vi altså for, at skulle holde styr på 2 forskudte perioder.

Efter princippet om samtidighedsferie, kan der opstå perioder, hvor medarbejderen ønsker at afholde ferie, der ikke er optjent endnu. Håndtering af afholdelse af ferie uden betaling, kan du læse mere om nedenfor.

 

Afholdelse af ferie ved optjent ferie

De grundlæggende principper for betaling under ferie er i vidt omfang de samme. Der er to former for feriebetaling:

  • Ferie med løn og ferietillæg på 1 %
  • Feriegodtgørelse

Medarbejderen har ret til løn under ferie og ferietillæg når han/hun er ansat månedsvis eller længere og har ret til løn på søgnehelligdage og under sygdom. Alle andre medarbejdere, som ikke opfylder ovenstående krav, har ret til feriegodtgørelse på 12,5 %.

Den løn, der skal betales under ferien, er den sædvanlige fastpåregnelige løn på tidspunktet for feriens afholdelse.

Betaling af ferietillæg

Ferietillægget beregnes på samme måde som feriegodtgørelse. Loven introducerer 2 metoder til udbetaling af ferietillæg, du som arbejdsgiver kan vælge imellem:

  1. Betaling samtidig med den dertil svarende ferie begynder: Arbejdsgiver opgør det optjente ferietillæg og udbetaler herefter den andel af ferietillægget der svarer til den planlagte ferie.
  2. Udbetaling i to omgange: Ferietillægget for 1. september til 31. maj udbetales med lønnen for maj. Ferietillægget for 1. juni til 31. august udbetales med lønnen for august måned.
Indberetning og indbetaling af feriegodtgørelse

Samtidighedsprincippet har også betydning for medarbejderen, der har ret til feriegodtgørelse, da han/hun skal have feriepengene til rådighed tidligere end efter den gamle ferielov.

Indberetning skal ske den sidste dag i den halve måned, hvor lønperioden slutter + en halv måned. Se nedenstående eksempel:

  • Hvis lønperioden f.eks. slutter den 15. i en måned, skal indberetningen ske inden udgangen af indeværende måned.
  • Hvis lønperioden slutter senest ved udgangen af en måned, skal indbetaling ske senest den 15. I den efterfølgende måned.

I øvrigt skal indbetalingen ske senest samme dag, som der senest skal ske indberetning.

Afholdelse af ferie uden betaling

Udgangspunktet for ferieafviklingen er, at man ikke har ret til at holde betalt ferie inden ferien er optjent.

Medarbejderen har dog fortsat ret til at holde op til 5 ugers ferie uanset, om man har ret til betaling eller ej. Ferien sker så for egen regning. Medarbejderen kan dog højest holde selvbetalt ferie svarende til det antal feriedage, man ville have optjent, hvis man var ansat i hele ferieperioden.

  • Som eksempel kan nævnes en nyuddannet medarbejder der tiltræder 1. marts og kan derfor holde 12,5 dages selvbetalt ferie. Dette skyldes at fra perioden 1. september til 1. marts kan der optjenes 12,5 dages betalt ferie, hvis medarbejderen altså havde arbejdet i den periode.
Aftale om betalt ferie på forskud

Her er der mulighed for, at arbejdsgiver og medarbejder kan aftale, at der afholdes betalt ferie på forskud. Det betyder, at medarbejderen afholder betalt ferie på et tidspunkt, hvor ferien endnu ikke er optjent.

  • Afholdt ferie på forskud fradrages i den ferie, som din medarbejder efterfølgende optjener i samme ferieår. Et eksempel på dette kan være en medarbejder, der starter den 1. juli. Vedkommende kan højest holde 4,16 dages betalt ferie på forskud i sommerferien i juli, fordi han/hun i henholdsvis juli og august måned optjener ret til 2,08 dages betalt ferie inden ferieåret slutter ved udgangen af august måned.

  • Hvis medarbejderen fratræder efter at have afholdt betalt ferie på forskud, kan arbejdsgiveren modregne i medarbejderens udestående krav på løn og feriebetaling.