Dagpenge i udlandet

Hvis du som dagpengemodtager vil søge job i et andet EØS-land, kan du i nogle tilfælde få dagpengene med i en periode op til tre måneder. Det er dog vigtigt, at du planlægger din afrejse i dog tid.

Kan jeg få mine dagpenge med til udlandet?

Du har mulighed for at få dagpenge med til udlandet, hvis du ønsker at søge job i et andet EØS-land, Færøerne eller Schweiz. Du skal dog opfylde en række betingelser:

 • Du har sammenlagt været registreret som arbejdssøgende i Danmark som fuldt ledig, og har stået til rådighed i mindst fire uger, efter du sidst blev ledig (4-ugerskravet).
 • Du er statsborger i Danmark eller et andet EØS-land
 • Du er medlem af en dansk a-kasse
 • Du opfylder de almindelige betingelser for ret til dagpenge på afrejsetidspunktet
 • Du har bopæl og ophold i Danmark indtil afrejsedatoen på din ansøgning.
 • Du skal udfylde og returnere en ansøgning om at tage dine danske dagpenge med under jobsøgning i et andet EØS-land senest 14 dage før din afrejse.

Opfylder du betingelserne, udsteder Ase en PD P2 (Personbåret Dokument U2), som er grundlaget for, at du kan få dagpenge udbetalt, mens du opholder dig i et andet EØS-land.

Har du tidligere fået en attest PD U2, skal du have arbejde, før du kan få en ny DP U2. Som fuldtidsforsikret skal du arbejde mindst 296 arbejdstimer inden for 12 uger/3 måneder. Arbejdet kan godt være udført i udlandet.

 

Kravet om 4 ugers ledighed

 • Du skal opfylde de almindelige betingelser for ret til dagpenge, men ikke nødvendigvis have fået udbetalt dagpenge. Det betyder, at du kan medregne perioder, hvor du afvikler karantæne og karens som selvstændig erhvervsdrivende eller dimittend.
 • Du skal holde kontakt med jobcentret – også i karensperioder.
 • Ferie kan ikke medregnes. Det gælder både egen ferie og ferie med feriedagpenge.
 • Sygdomsperioder kan som udgangspunkt ikke medregnes. Du kan dog få dispensation ved sygdom af kortere varighed, herunder barns sygdom.
 • Du må ikke have haft mere end 2 dages arbejde i perioden.

Dispensation fra kravet om 4 ugers ledighed

I visse situationer kan Ase give dig dispensation, så du kan rejse med dagpenge, selv om du ikke har været registreret som arbejdssøgende i Danmark i 4 uger. Det gælder fx hvis:

 • Du ophører med at arbejde for at flytte med din ægtefælle eller samlever, der har fået varigt arbejde (mere end 5 uger) eller skal begynde en længerevarende uddannelse (mindst 18 måneder) i et andet EØS-land.
 • Du er statsborger i det EØS-land, du vil rejse til. Det er en betingelse, at du før din afrejse fra Danmark har meldt dig ledig i Ase, været tilmeldt jobcentret og stået til rådighed for arbejdsmarkedet i mindst en uge.
 • Du skal til ansættelsessamtale i det andet EØS-land.
 • Du ønsker at søge job på Færøerne. Læs mere om dagpenge, mens du søger job på Færøerne.

Før du rejser

Det er vigtigt, at du planlægger din rejse i god dig.

Undersøg arbejds- og forsikringsforhold i det land, du rejser til

Du kan finde oplysninger om hvordan du skal forholde dig ved tilmelding som arbejdssøgende, under arbejde og før hjemvenden til Danmark enten på eures.dk eller ved at spørge en eures-vejleder i jobcentret.

Få godkendt din ansøgning

For at Ase kan sende PD U2 til dig ca. 1 uge, før du rejser, skal Ase modtage din ansøgning senest 14 dage inden din afrejse. Du har selv ansvaret for, at ansøgningen er korrekt udfyldt, og at der medfølger den nødvendige dokumentation.

Afmeld hos jobcentret i Danmark

Når du rejser, skal du henvende dig til jobcentret og fortælle dem, at du rejser ud med en PD U2, så de ikke indkalder dig til møder eller aktiveringer mens du er afsted. Jobcentret vil kunne afmelde dig frem i tid.

 

Tip! Husk altid at medbringe det blå sygesikringsbevis når du rejser. Det giver dig ret til at få dækket læge- og hospitalsudgifter.

 

Mens du opholder dig i det andet EØS-land

 

Tilmeld til arbejdsformidlingen i det andet EØS-land

Når du kommer til det EØS-land, hvor du skal søge arbejde, skal du hurtigst muligt henvende dig hos arbejdsformidlingen for at blive tilmeldt som arbejdssøgende.

For at du kan modtage dagpenge fra PD U2´s startdato, skal du tilmelde dig arbejdsformidlingen i det andet EØS-land senest 7 dage efter dokumentets startdato. Hvis du tilmelder dig 3 efter de 7 dage, betyder det, at du først kan få dagpenge fra den dag, hvor du tilmelder dig.

Du skal medbringe PD U2 samt dokumentet SED 008, som vi sender til dig sammen med PD U2. Du skal aflevere dokumentet SED 008 til den udenlandske arbejdsformidling. Vi kan ikke udbetale til dig, før vi har modtaget besked fra den udenlandske arbejdsformidling om, hvornår du er tilmeldt hos dem.

Udfyld ydelseskort på MitAse

Mens du er i udlandet, skal du udfylde ydelseskortet på MitAse – ligesom du gjorde, mens du var ledig i Danmark. På kortet skal du oplyse om alle forhold, der har betydning for Ases udbetaling af dagpenge til dig.

Dine pligter i det andet EØS-land

Så længe du ikke har fået arbejde i det andet EØS-land, skal du opfylde visse betingelser for at få dagpenge. Du skal:

 • følge de krav, som den udenlandske myndighed stiller til dig som arbejdssøgende. Når du er i udlandet, er det ikke nødvendigt at taste din jobsøgning i din joblog,
 • gå til kontrol på arbejdsformidlingen i det andet EØS-land og møde, når arbejdsformidlingen indkalder dig til møde,
 • stå til rådighed for arbejdsmarkedet i det andet EØS-land,
 • betale kontingent og evt. efterlønsbidrag til Ase i hele perioden. Kontingentet bliver som udgangspunkt trukket (modregnet) i dine dagpenge og
 • give besked til arbejdsformidlingen i det andet EØS-land, hvis der opstår forhold, der kan få betydning for din ret til dagpenge. Det gælder fx hvis du bliver syg, får arbejde, deltager i undervisning, rejser tilbage til Danmark eller lignende.

Hvis du bliver syg

Hvis du bliver syg, mens du opholder dig i jobsøgningslandet, skal du melde dig syg hos Ase og arbejdsformidlingen i jobsøgningslandet på din første sygedag. Du vil modtage dagpenge under de første 14 dages sygdom fra Ase. Er din sygdom af mere end 14 dages varighed, vil du kunne få udbetalt ydelser under sygdommen ved at henvende dig til den kompetente myndighed i jobsøgningslandet. Du skal vise attesten E 119, som din hjemkommune kan udstede til dig.

Hvis du får arbejde

Hvis du får arbejde i det andet EØS-land, ophører din ret til danske dagpenge, og du skal som hovedregel arbejdsløshedsforsikres i det andet EØS-land.

Når du er sikker på, at du er blevet omfattet af det andet EØS-lands arbejdsløshedsforsikring, skal du meldes ud af Ase. Man må ikke være forsikret i flere EØS-lande. Det vil typisk fremgå af dine lønsedler, om du indbetaler bidrag til arbejdsløshedsforsikringen i det andet EØS-land. Hvis du ikke kan blive arbejdsløshedsforsikret i det andet EØS-land, kan du fortsætte som medlem af Ase. Du skal dokumentere over for os, at du ikke kan blive forsikret i det andet EØS-land.

Den anciennitet, du optjener i det andet EØS-land ved at være forsikret og arbejde dér, kan du overføre til Danmark, hvis den udenlandske myndighed bekræfter forsikrings- og arbejdsperioderne på en PD U1. Du kan henvende dig til myndigheden, inden du tager hjem, og bede dem om at udstede en attest PD U1. Hvis det ikke kan nås, inden du skal vende hjem, kan vi hjælpe dig med at indhente dokumentet, når du er kommet til Danmark.

Hvis du får deltidsarbejde i attestperioden, skal arbejdsformidlingen i det andet EØS-land spørge os, om du kan få udbetalt supplerende dagpenge samtidig med deltidsarbejdet. Det skal dog bemærkes, at der kun kan udbetales supplerende dagpenge, hvis du ikke er blevet omfattet af arbejdsløshedsforsikringen i det andet EØS-land.

Hvis du bliver ledig i det andet EØS-land, efter du har haft arbejde dér

Hvis du bliver ledig i det andet EØS-land, efter du har arbejdet dér, og hvis du ønsker at blive i det andet land, men endnu ikke opfylder betingelserne for at få ret til dagpenge, kan du overføre den anciennitet, du har optjent ved at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark.

For at kunne medregne dine forsikrings- og arbejdsperioder fra Danmark skal du have perioderne bekræftet på en PD U1. Du kan få attesten ved at rette henvendelse til Ase, men husk at du først har brug for dokumentet, hvis du bliver ledig, efter du har været i arbejde og kun, hvis du ønsker at blive i det andet EØS-land.

 

Tilbage til Danmark

Hvis du ikke får arbejde i det andet land, er det vigtigt, at du vender tilbage til Danmark og tilmelder dig jobcentret, inden PD U2 udløber, ellers mister du retten til dagpenge både i Danmark og i det andet EØS-land. Udløbsdatoen står på PD U2. Hvis denne dag er en søndag eller helligdag, skal du tilmelde dig jobcentret den førstkommende hverdag.

Hvis du registrerer dig som arbejdssøgende i Danmark via internettet, skal du være opmærksom på, at du over for os skal kunne dokumentere, at du var tilbage i Danmark inden udløbet af PD U2. Denne dokumentation er kopi af flybillet, togbillet eller lign. Hvis du er mødt personligt op på jobcentret, skal du have bekræftelse på din personlige tilmelding fra jobcentret.

Vigtigt: Du må altså ikke holde ferie i det andet EØS-land i forlængelse af din periode med jobsøgning i udlandet, hvis du ønsker at modtage dagpenge, når du vender tilbage til Danmark.

For sent tilbage til Danmark

Hvis du tilmelder dig Jobcentret efter udløb af PD U2-perioden, kan du først få dagpenge igen, når du har haft arbejde. Som fuldtidsforsikret skal du arbejde mindst 296 timer inden for 12 uger/3 måneder.

Selv om du mister retten til dagpenge, hvis du tilmelder dig for sent, mister du ikke retten til at være medlem af Ase. Du skal derfor fortsat betale kontingent til Ase for senere at kunne få dagpenge igen.

Hvis du kan dokumentere, at du skal til ansættelsessamtale i det andet EØS-land i umiddelbar tilknytning til PD U2´s udløb, eller hvis du kan dokumentere, at du har været forhindret i at rejse hjem, fordi du har været syg, kan Ase give dispensation. Hvis du får dispensation kan du tilmelde dig jobcentret i Danmark efter attestens udløb, uden at du mister din ret til dagpenge.

Ase kan også tillade, at du registrerer dig som arbejdssøgende i Danmark, efter PD U2 udløber, hvis andre undskyldelige og uforudsigelige omstændigheder har forhindret dig i at nå hjem i rette tid. Din ansøgning om dispensation skal i alle tilfælde sendes til Ase. Ansøgning skal som udgangspunkt være modtaget i Ase, før din PD U2 udløber.

Hvis vi giver dispensation, betyder det ikke, at du kan få udbetalt dagpenge i det andet EØS-land ud over den periode, som PD U2-dokumentet dækker. En dispensation betyder kun, at du kan få dagpenge fra den dag, du registrerer dig som arbejdssøgende i Danmark.

Hvilke lande er EØS-lande?

Muligheden for at få udbetalt dagpenge mens du er i udlandet gælder i de såkaldte EØS-lande, som ud over Danmark er:

Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Østrig og Ungarn.

Schweiz og Færøerne er også tilknyttet ordningen. For Færøerne gælder specielle regler.

Vær opmærksom på, at reglerne ikke gælder for Grønland.

Andre muligheder for at søge job i udlandet

De almindelige danske regler om udbetaling af dagpenge, giver også mulighed få dagpenge i kortere perioder, mens man søger arbejde i udlandet. Det gælder både for EØS-landene og for landene udenfor EØS.

For det første har man altid mulighed for at rejse til udlandet, når man blot vender tilbage inden for samme døgn. Der er således ikke noget i vejen for at rejse en enkelt dag til et af vores nabolande, for at søge arbejde.

Man kan også få dagpenge under jobsøgning i udlandet, hvis man, inden man rejser, oplyser om opholdets varighed til jobcentret og Ase, og fremlægger dokumentation for, at man er indkaldt til en ansættelsessamtale. Man skal vende tilbage til Danmark inden for 5 dage.