Erstatning og godtgørelse

Hvor meget du kan få i erstatning og godtgørelse, afhænger af typen af arbejdsskade samt hvilken méngrad du har fået. Her kan du læse mere om de aktuelle satser for arbejdsskade-erstatning, og hvilke muligheder du har for at få dækket udgifter til behandling af din skade.

Typer af erstatning og godtgørelse

Der findes overordnet to typer erstatninger for arbejdsskader:

  • Godtgørelse for varigt mén 
  • Erstatning for tab af erhvervsevne

Herudover findes der erstatning for f.eks behandlingsudgifter

 

Hvad er varigt mén?

Visse skader kan give varige mén – f.eks. hvis du får et kompliceret brud på armen, og den efterfølgende ikke bliver hundrede procent i orden igen.

Hvis du har fået en skade eller en erhvervssygdom, og den bliver anerkendt som en arbejdsskade, skal din ménprocent vurderes for at udregne din godtgørelse.

Læs mere om ménberegneren

 

Bemærk, at du ikke er berettiget til godtgørelse, hvis din arbejdsskade ikke giver dig varige mén.

 

Hvad er tab af erhvervsevne?

I visse tilfælde kan en skade forringe muligheden for at arbejde og dermed tjene penge – f.eks. hvis du på grund af skaden ikke længere kan passe dit arbejde eller er nødsaget til at gå ned i tid, med et økonomisk tab til følge.

Hvis skaden er anerkendt hos AES kan der ske udbetaling, hvis dit tab af erhvervsevne overstiger 15 %. Se mere om beregningen her.

 

Behandlingsudgifter

Hvis du er kommet til skade på dit arbejde, kan du efter Arbejdsskadesikringsloven have ret til at få betalt nødvendige udgifter til:

  • Behandling af din skade samt genoptræning
  • Medicin
  • Tandlæge
  • Relevante hjælpemidler
  • Fremtidige udgifter til behandling, medicin og hjælpemidler
  • Sagsbehandling – transport og måltider i forbindelse med lægeundersøgelser

Før du begynder en behandling eller anskaffer et eller flere hjælpemidler, er det en god idé at spørge forsikringsselskabet, om de betaler udgifterne.

Det er din arbejdsgivers forsikringsselskab, der betaler ovennævnte omkostninger, og det er derfor dertil, regningerne skal sendes. Husk at gemme dokumentationen for både udgiften, og at behandlingen har været nødvendig.

 

Du kan kun få dækket en behandling, der står i et rimeligt forhold til følgerne af en skade. Hvis dit behov for behandling også skyldes andet end din arbejdsskade, dækker forsikringsselskabet kun de udgifter, der relaterer sig til arbejdsskaden.

 

 

Hvem udbetaler erstatning og godtgørelse for arbejdsulykke eller erhvervssygdom?

Hvis din skade bliver anerkendt som en arbejdsulykke, og du bliver tilkendt erstatning og godtgørelse, er det din arbejdsgivers forsikringsselskab, der udbetaler pengene til dig.

Hvis din sygdom bliver anerkendt som en erhvervssygdom, og du bliver tilkendt erstatning og godtgørelse, er det Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), der udbetaler pengene til dig.

 

Aktuelle satser for arbejdsskader
Se de aktuelle satser for arbejdsskader

 

Kan jeg søge erstatning og godtgørelse andre steder?

Hvis du mister din erhvervsevne, bliver syg eller kommer til skade, bliver din sag først og fremmest vurderet hos AES. Der kan dog også være andre muligheder for at søge erstatning og godtgørelse:

Private forsikringer

Du kan have private forsikringer der dækker, f.eks. ulykkesforsikringer, erhvervsevnetabsforsikringer, forsikringer tegnet via din bank eller dit pensionsselskab m.fl.

Erstatningsnævnet

Hvis du har fået en arbejdsskade i forbindelse med en strafbar handling, kan der være mulighed for at søge erstatning og godtgørelse ved Erstatningsnævnet – se mere her.

Patienterstatningen

Der kan også være mulighed for at søge erstatning og godtgørelse fra Patienterstatningen, hvis du i forbindelse med din arbejdsskade har pådraget dig en patientskade. Læs mere her.

Erstatningsansvarsloven

I nogle tilfælde kan arbejdsgiver være direkte ansvarlig for din arbejdsskade. Hvis det er tilfældet, skal din arbejdsgiver også anmelde skaden ved sit ansvarsforsikringsselskab, da erstatningen og godtgørelsen så også skal beregnes efter erstatningsansvarsloven. Hvis du er i tvivl kan Ase Lønmodtager hjælpe dig.

 

Skal jeg oprette en speciel konto til min erstatning og godtgørelse? Erstatning for tab af erhvervsevne og godtgørelse for varigt mén er kreditorbeskyttet. Derfor skal du oprette en kreditorbeskyttet konto i din bank, jf. retsplejelovens § 513.