Ny barselsmodel fra august 2022

09.01.2022

Regeringen, dens støttepartier og Venstre har den 26. oktober 2021 indgået en aftale om ligestilling af barselsrettigheder mellem forældrene og øremærket forældreorlov.

Aftalen bygger på anbefalinger fra arbejdsmarkedets parter om ligestilling af barselsrettigheder og som implementerer orlovsdirektivet fra EU.

Den nye barselsaftale forventes at træde i kraft den 2. august 2022. Det fastholdes i den nye barselsaftale, at forældrene tilsammen har ret til 48 ugers orlov efter fødslen, men øremærkningen af de 48 ugers orlov ændret. Mødre vil forsat have ret til 4 ugers orlov før fødslen.

Man er som udgangspunkt omfattet af den nye orlovsmodel, hvis barnet fødes den 2. august 2022 eller senere.

For soloforældre og LGBT+-familier vil det fra den 1. januar 2024 desuden blive muligt at overdrage en del af orloven til hhv. nærtstående familiemedlemmer og sociale forældre.

 

Ændringer i den nye aftale

Den nye barselsaftale adskiller sig fra den nuværende ordning ved, at de 48 ugers orlov deles ligeligt mellem forældrene, og at en større del af orloven øremærkes til den ene af forældrene og derfor ikke kan overdrages.

Hver forældre har som udgangspunkt 24 uger efter fødsel, hvor 2 af ugerne skal afholdes i forbindelse med fødsel. For lønmodtagere vil ni uger herudover være øremærket, mens resten af ugerne kan overdrages.

 

Øremærket orlov

Begge forældre har, præcist som i dag, ret til to ugers øremærket orlov i forbindelse med fødslen.

Hvis man er lønmodtager, vil yderligere ni uger være øremærket, og de ni uger skal holdes, inden barnet fylder et år. De øvrige uger, kan som udgangspunkt gemmes og skal afholdes indtil barnet fylder 9 år.

Hvis man ikke holder de øremærkede uger, bortfalder de. Det er ikke muligt at overdrage de øremærkede uger.

De uger, som ikke er øremærket, kan forældrene vælge at overdrage til hinanden.

Er man lønmodtager, kan man som udgangspunkt vælge at overdrage 13 uger til den anden forælder.

Selvstændige, ledige, studerende m.v. er ikke omfattet af reglerne om øremærkning, fordi de ikke er lønmodtagere. De kan derfor vælge at overdrage op til 22 uger (9+13 uger) til den anden forælder.

For soloforældre og LGBT+-familier vil det fra den 1. januar 2024 blive muligt at overdrage en del af orloven til hhv. nærtstående familiemedlemmer og sociale forældre.

 

Øremærket orlov for selvstændige

De ni ugers øremærket orlov gælder kun for lønmodtagere. Selvstændige er ikke omfattet af de nye regler om øremærket orlov. Er man selvstændig, har man derfor mulighed for at overdrage op til 22 ugers orlov (9 + 13 orlovsuger) til den anden forælder.

Man er selvstændig, når man udelukkende arbejder for egen regning, for egen risiko og i eget navn, er momsregistreret og indtjeningen beskattes som B-indkomst jf. beskæftigelsesministeriets udtalelse om den nye barselsmodel.
Derudover betragtes man også som værende selvstændig, hvis man er ansat i eget ApS eller A/S selskab og ejer selskabet 100 procent og ikke har øvrig lønindkomst.

Endelig vil man som selvstændig kunne undtages fra de ni ugers øremærket orlov, hvis man efter ansøgning vurderes at kunne betragtes som reel ejer af selskabet, og ikke modtager øvrig lønindkomst og ikke er under instruktion fra anden side.

 

Fædres løn, hvis de afholder øremærkede orlov

Det afhænger af, hvilken overenskomst man som far er dækket af eller om faren har lavet en aftale med arbejdsgiveren om fuld løn under barsel.

Hvis faren ikke er dækket af en overenskomst, vil det afhænge af den enkelte ansættelseskontrakt. Hvis hverken overenskomsten eller ansættelseskontrakten regulerer spørgsmålet, vil far i stedet have ret til barselsdagpenge.

Situationer, hvor der alene er én forælder

Familier, hvor der kun er én forælder, har ret til samme orlov som i dag – 46 uger efter fødslen. Det gælder uanset om forælderen er lønmodtager, selvstændig, ledig eller studerende m.v.

Som noget nyt sidestilles solofædre og solomødres orlovsperiode, så begge får ret til at holde op til 46 ugers orlov.

Derudover får soloforældre fra den 1. januar 2024 mulighed for at overdrage en del af orloven til et nærtstående familiemedlem, fx bedsteforældre.

 

Udbetaling Danmark åbner for vejledning på både borger.dk og telefonisk, når loven er endeligt vedtaget. Udbetaling Danmark vejleder ikke før den endelig vedtagelse, da der stadig kan komme ændringer i loven.