Dagpenge som nyuddannet

Er du nyuddannet og opfylder kravene til dimittender? Så kan du få dagpenge i op til 12 måneder, imens du søger efter job. Alt efter, hvornår du har meldt dig ind i a-kassen, kan du enten få dagpenge fra din første ledighedsdag eller efter en måned. Husk, at det er gratis at være medlem af a-kassen, mens du er studerende, så tøv ikke med at melde dig ind i god tid. Her på siden kan du læse mere om, hvordan du sikrer dig retten til dagpenge som dimittend.

Hvordan sikrer jeg min ret til dagpenge som nyuddannet?

Har du været medlem af en a-kasse i mere end et år, kan du søge om dagpenge fra første ledighedsdag. Har du været medlem mindre end et år men er meldt ind som nyuddannet inden for fristen på 14 dage, kan du søge dagpenge efter en måneds karensperiode. 

Sådan søger du dagpenge

Ønsker du at søge dagpenge hos Ase? Så kan du heldigvis nemt og hurtigt komme i gang. Det eneste, du skal gøre, er at ændre din status fra studerende til nyuddannet, tilmelde dig jobcentret, og herefter skal du stå til rådighed. 

 

Ændr din status senest 14 dage efter din sidste eksamen

Hvis du ønsker at benytte den særlige ret til dagpenge for nyuddannede, skal du hurtigst muligt og inden 14 dage efter din sidste eksamen ændre din status i a-kassen fra studerende til nyuddannet. Så er du også sikret ret til dagpenge som nyuddannet, hvis du bliver ledig på et senere tidspunkt.

Du ændrer status til nyuddannet ved at udfylde "Erklæring om statusændring". Erklæringen finder du på MitAse under menuen "Andre blanketter" > "Statusændring til nyuddannet". 

 

Sprogkrav/tilknytningskrav

Det er også en betingelse, at du som dimittend opfylder et sprogkrav/tilknytningskrav for at få ret til dagpenge.

Sprogkravet betyder, at du skal have bestået Prøve i Dansk 2 eller have gennemført 6. klassetrin i folkeskolen.

Hvis du ikke opfylder sprogkravet, kan du i stedet opfylde et tilknytningskrav ved at have fået indberettet mindst 600 løntimer i 12 måneder inden for de seneste 24 måneder.

 

Tilmeld dig jobcentret

Du skal også huske, allerede på din første ledighedsdag, at melde dig ledig på jobnet.dk. Du kan tidligst få dagpenge fra den dag, hvor du har tilmeldt dig jobcentret. Derefter vil du blive bedt om at oprette et CV på jobnet.dk, og dette skal ske senest 14 dage efter din tilmelding. Dit CV skal godkendes af Ase og være tilgængeligt, før vi kan udbetale dine dagpenge. 

 

Hvornår får jeg dagpenge som nyuddannet?

 

Hvis du har været medlem i a-kassen i mindst 1 år ved uddannelsens afslutning:

Ase Dagpenge som nyuddannet studiemedlem

Hvis du ikke har været medlem i a-kassen i mindst 1 år ved uddannelsens afslutning:

Stå til rådighed, mens du får dagpenge

Ønsker du at modtage dagpenge, skal du være opmærksom på de generelle krav. Kravene indebærer, at du skal:

  • indtaste dagpengekort hver måned
  • deltage i møder og aktiviteter fra jobcentret
  • være i stand til at påtage dig fuldtidsarbejde som lønmodtager i hele den periode, hvor du modtager dagpenge
  • søge fuldtidsarbejde som lønmodtager, og du skal være parat til at tage det arbejde, som jobcentret anviser. 

Hvis du afslår et arbejde, som jobcentret tilbyder dig, betragtes du som selvforskyldt ledig. I den situation får du som hovedregel en karantæne på 3 uger. Der kan være gyldige grunde til at afslå et arbejde. Du bør altid kontakte os, inden du afslår et arbejde, som jobcentret henviser dig til. Vi kan så vurdere, om du skal have karantæne. 

Du kan ikke få dagpenge, hvis du ikke kan påtage dig fuldtidsarbejde, fordi du skal passe børn eller andre familiemedlemmer.

 

Hvor meget kan jeg få i dagpenge som dimittend?

Som medlem af a-kassen og ledig nyuddannet er du berettiget til en særlig dimittendsats, som afhænger af din alder og din forsørgerstatus. Nedenfor kan du se en oversigt over dimittendsatsen. Bemærk, at hvis du som dimittend er ikke-forsørger, så vil din udbetaling reduceres efter 3 måneders ledighed.

    Pr. måned Pr. år
82% - dimittendsats (dimittender med forsørgerpligt)   16.694,- 200.328,-
71,5% - dimittendsats (dimittender uden forsørgelsespligt)   14.557,- 174.684,-
62,11 % dimittendsats (dimittender over 30 år uden forsørgerpligt - udbetales efter de første 3 måneder af en ledighedsperiode)   12.645,- 151.740,-
49,17 % dimittendsats (dimittender under 30 år uden forsørgerpligt - udbetales efter de første 3 måneder af en ledighedsperiode)   10.011,- 120.132,-
50% sats (unge < 25 år, ingen uddannelse)
(udbetales efter særlige regler)
  10.180,- 122.160,-

6 betingelser for at blive meldt ind som nyuddannet

Er du ikke allerede medlem af Ase, skal du opfylde syv betingelser for at blive indmeldt efter de særlige regler for nyuddannede, så du kan sikre dig din dagpengeret. Til gengæld får du mange rettigheder.

 

  1. Indmeldelsesfristen skal overholdes 

Ase skal have modtaget din ansøgning om optagelse senest 14 dage efter endt uddannelse. Har vi ikke modtaget din ansøgning inden tidsfristen, kan du ikke få dagpenge efter de særlige regler for nyuddannede — men kun efter de almindelige regler. Ønsker du dagpenge fra din første ledighedsdag, skal du have været medlem af a-kassen i mindst et år, før du kan få dagpenge.

 

  1. Uddannelsen skal være afsluttet

Du kan først blive meldt ind, når uddannelsen er afsluttet. Uddannelsen anses for afsluttet, når al studieaktivitet er ophørt, alle karakterer er givet, og eksamen er bestået. Afsluttes uddannelsen med hovedopgave eller speciale, kan uddannelsen anses for afsluttet, når der foreligger en forhåndsgodkendelse fra censor og vejleder. Det er dog en forudsætning, at alle andre karakterer er givet, og studieaktiviteten er ophørt.

 

  1. Uddannelsen skal være af en vis varighed 

Uddannelsen skal som fuldtidsstudium samlet set være normeret til mindst 18 måneder. Du kan optages i a-kassen på baggrund af uddannelsen, selvom du har gennemført uddannelsen, før der faktisk er gået 18 måneder. Men det er en betingelse, at du har fulgt uddannelsens faste studieplan. Din ret til dagpenge indtræder dog først på det tidspunkt, hvor der rent faktisk er forløbet 18 måneder siden uddannelsens start.

 

  1. Uddannelsen skal være SU-berettiget

Din uddannelse skal som hovedregel give ret til støtte efter Lov om Statens Uddannelsesstøtte. Uddannelsen behøver dog ikke at give ret til SU-støtte, hvis den er gennemført efter: Lov om erhvervsgrunduddannelse, Lov om erhvervsuddannelser, Lov om landbrugsuddannelser eller Lov om social- og sundhedsuddannelser og lignende. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din uddannelse er omfattet af disse love, er du velkommen til at kontakte os.

 

  1. Uddannelsen skal give en erhvervskompetence

Uddannelsen skal give en erhvervskompetence. Det vil sige, at den skal gøre dig i stand til at varetage særlige arbejdsfunktioner og arbejdsopgaver på arbejdsmarkedet. Du kan derfor ikke blive indmeldt i a-kassen som nyuddannet på baggrund af, at du har taget en studentereksamen, en HH-uddannelse eller andre ligestillede uddannelser. Disse uddannelser giver ikke erhvervskompetence. 

 

Har du gennemført en erhvervsgrunduddannelse (EGU), kan du blive indmeldt, selvom uddannelsen ikke giver erhvervskompetence. I dette tilfælde skal du dog være fyldt 18 år på indmeldelsestidspunktet.

 

  1. Du skal opfylde bopælskravet 

Du skal have haft bopæl i Danmark umiddelbart, før du begyndte på uddannelsen. Du skal også have bopæl i Danmark inden 14 uger efter uddannelsens afslutning. Men det er ikke nødvendigt, at du har haft bopæl i Danmark under selve uddannelsen. 

 

Det er ikke et krav, at uddannelsen skal være gennemført i Danmark. Men uddannelse i udlandet kan kun give adgang til indmeldelse som nyuddannet, hvis uddannelsen opfylder de samme betingelser, som en dansk uddannelse skal opfylde. De almindelige krav om bopæl gælder også ved udenlandske uddannelser.

Overskrider du fristen på 14 dage, kan du miste din dagpengeret

Det er meget vigtigt, at du udfylder ”Erklæring om statusændring” inden for de første 14 dage som nyuddannet. Ellers kan du miste retten til dagpenge som nyuddannet, og du kan først få dagpenge, når du har været medlem af a-kassen i et år og samtidigt har haft fuldtidsarbejde i mindst ét år. Så træder du ikke direkte ud i nyt job, er 14-dages fristen altså en økonomisk win for dig.

Selvom du er sikret arbejde efter uddannelsen, er det alligevel en god idé at ændre din status til nyuddannet. På den måde slipper du for at skulle opfylde de almindelige indkomst- og anciennitetskrav for at kunne få ret til dagpenge, hvis du skulle blive ledig.

14-dages fristen økonomisk er alfa og omega for dig

Har du spørgsmål til dagpenge som nyuddannet?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til din dagpengeret, dimittendsatsen eller andet. Vores rådgivere sidder klar ved telefonen. Du kan nemt og hurtigt melde dig ind i a-kassen, og det er helt gratis, mens du er studerende.

Som ledig og medlem af Ases a-kasse får du også adgang til online kurser samt sparring på dine jobansøgninger, CV og forberedelser til jobsamtaler

Værd at vide om dagpenge når du er nyuddannet

Vejen til dit første job

Lær at skrive en god ansøgning og et knivskarpt CV. Vi har samlet de bedste råd om alt fra vigtigheden af den målrettede indledning til hvordan du bliver klogere på dine kompetencer.

 

Kom godt i gang med jobsøgningen:

Den gode ansøgning

Det knivskarpe CV

Hvad er dine kompetencer?

Målret indledningen i din ansøgning

Få succes med den uopfordrede ansøgning

Sådan laver du en videoansøgning