Dagpenge som nyuddannet

Som nyuddannet kan du få en særlig ret til dagpenge allerede efter en måned. MEN – du har 14 dage til at sikre dig din dagpengeret, når du bliver færdig med en uddannelse, der er normeret til at vare 18 måneder eller mere.
Her kan du læse mere om, hvordan du sikrer dig retten til dagpenge som dimittend.

Allerede medlem af a-kassen?

Sådan sikrer du din ret til dagpenge som nyuddannet

Har du været medlem af Ase i mere end et år, kan du søge om dagpenge fra første ledighedsdag. Har du været medlem mindre end et år, men er meldt ind som nyuddannet inden for fristen på 2 uger, kan du søge dagpenge efter en måneds karensperiode. Herefter har du mulighed for at få dagpenge og tilbud med ydelser i 2 år.

Ase Dagpenge som nyuddannet studiemedlem

For at få dagpenge skal du:

Ændre din status fra studerende til nyuddannet senest 14 dage efter din sidste eksamen

Hvis du ønsker at benytte den særlige ret til dagpenge for nyuddannede, skal du hurtigst muligt og inden 2 uger efter uddannelsens afslutning ændre din status i a-kassen fra studerende til nyuddannet. Så er du også sikret ret til dagpenge som nyuddannet, hvis du bliver ledig på et senere tidspunkt.

Du ændrer status til nyuddannet ved at udfylde "Erklæring om statusændring". Erklæringen finder du på MitAse, under menuen "Andre blanketter" > "Statusændring til nyuddannet".

Skift status til nyuddannet

Bemærk at det altså ikke er tilstrækkeligt at indsende en ansøgning om dagpenge inden 2 ugers fristen.

Tilmelde dig jobcentret

Du skal også huske allerede på din første ledighedsdag at melde dig ledig på jobnet.dk. Her finder du også dit lokale jobcenter. Du kan tidligst få dagpenge fra den dag, hvor du har tilmeldt dig jobcentret.

Gå til jobnet.dk

Læs, hvordan du søger dagpenge

Stå til rådighed, mens du får dagpenge

For at kunne få dagpenge skal du opfylde en række generelle betingelser:

 • Du skal i hele den periode, hvor du modtager dagpenge, være i stand til at påtage dig fuldtidsarbejde som lønmodtager.
 • Du skal selv søge fuldtidsarbejde som lønmodtager, og du skal være parat til at tage det arbejde, som jobcentret anviser.
 • Hvis du afslår et arbejde, som jobcentret tilbyder dig, betragtes du som selvforskyldt ledig. I den situation får du som hovedregel en karantæne på 3 uger.
 • Der kan være gyldige grunde til at afslå et arbejde. Du bør altid kontakte os, inden du afslår et arbejde, som jobcentret henviser dig til. Vi kan så vurdere, om du skal have karantæne. Du kan ikke få dagpenge, hvis du ikke kan påtage dig fuldtidsarbejde, fordi du skal passe børn eller andre familiemedlemmer.

Læs mere om, hvad du skal være opmærksom på når du skal på dagpenge

Ikke medlem af a-kassen?

Sådan opfylder du betingelserne for nyuddannede

Er du ikke medlem af Ase, skal du opfylde seks betingelser for at blive indmeldt efter de særlige regler for nyuddannede og sikre dig din dagpengeret. Til gengæld for du mange rettigheder.

Dagpenge som nyuddannet - hvis du ikke allerede er medlem af a-kassen

Betingelser for at blive meldt ind som nyuddannet

 1. Indmeldelsesfristen skal overholdes. Ase skal have modtaget din ansøgning om optagelse, inden der er gået 2 uger efter, du har afsluttet din uddannelse. Har vi ikke modtaget din ansøgning om indmeldelse inden 2 uger efter uddannelsens afslutning, kan du ikke få dagpenge efter de særlige regler for nyuddannede, men kun efter de almindelige regler. Disse regler kræver bl.a., at du har været medlem af a-kassen i mindst 1 år, før du kan få dagpenge.
 2. Uddannelsen skal være afsluttet. Du kan først blive meldt ind, når uddannelsen er afsluttet. Uddannelsen anses for afsluttet, når al studieaktivitet er ophørt, alle karakterer er givet og eksamen er bestået. Afsluttes uddannelsen med hovedopgave eller speciale, kan uddannelsen anses for afsluttet, når der foreligger en forhåndsgodkendelse fra censor og vejleder. Det er dog en forudsætning, at alle andre karakterer er givet, og studieaktiviteten er ophørt.
 3. Uddannelsen skal være af en vis varighed. Uddannelsen skal som fuldtidsstudium samlet være normeret til mindst 18 måneder. Du kan optages i a-kassen på baggrund af uddannelsen, selvom du har gennemført uddannelsen, før der faktisk er gået 18 måneder, det er en betingelse, at du har fulgt den faste studieplan for uddannelsen. Din ret til dagpenge indtræder dog først på det tidspunkt, hvor der rent faktisk er forløbet 18 måneder siden uddannelsens start.
 4. Uddannelsen skal være SU-berettiget. Din uddannelse skal som hovedregel give ret til støtte efter Lov om Statens Uddannelsesstøtte. Uddannelsen behøver dog ikke at give ret til SU-støtte, hvis den er gennemført efter: Lov om erhvervsgrunduddannelse m.v., Lov om erhvervsuddannelser, Lov om landbrugsuddannelser eller Lov om social- og sundhedsuddannelser og lignende. Hvis du er i tvivl, om din uddannelse er omfattet af disse love, er du velkommen til at kontakte os.
 5. Uddannelsen skal give en erhvervskompetence. Uddannelsen skal give en erhvervskompetence, dvs. sætte dig i stand til at varetage særlige arbejdsfunktioner og arbejdsopgaver på arbejdsmarkedet. Du kan derfor ikke blive indmeldt i a-kasse som nyuddannet på baggrund af, at du har taget en studentereksamen, en HH-uddannelse eller andre ligestillede uddannelser. Disse uddannelser giver ikke erhvervskompetence. Har du gennemført en erhvervsgrunduddannelse (EGU), kan du blive indmeldt, selvom uddannelsen ikke giver erhvervskompetence. I dette tilfælde skal du dog være fyldt 18 år på indmeldelsestidspunktet.
 6. Du skal opfylde bopælskravet. Du skal have haft bopæl i Danmark umiddelbart før, du begyndte på uddannelsen. Du skal også have bopæl i Danmark inden 2 uger efter uddannelsens afslutning. Men det er ikke nødvendigt, at du har haft bopæl i Danmark under selve uddannelsen. Udenlandske uddannelser Det er ikke et krav, at uddannelsen skal være gennemført i Danmark. Men uddannelse i udlandet kan kun give adgang til indmeldelse som nyuddannet, hvis uddannelsen opfylder de samme betingelser, som en dansk uddannelse skal opfylde. De almindelige krav om bopæl gælder også ved udenlandske uddannelser, se afsnittet om bopælskrav.

Vil du melde dig ind? Læs her, hvordan du gør

Overskrider du fristen på 14 dage, kan du miste dagpengeretten

Det er meget vigtigt, at du udfylder ”Erklæring om statusændring” indenfor de første 14 dage som nyuddannet. Ellers kan du miste retten til dagpenge som nyuddannet, og du kan først få dagpenge, når du har været medlem af a-kassen i et år og samtidigt har haft fuldtidsarbejde i mindst ét år. Så træder du ikke direkte ud i nyt job, er 14-dages fristen altså økonomisk alfa og omega for dig.

Selv om du skulle være sikret arbejde, efter du er færdiguddannet, så er det alligevel en god idé at ændre din status til nyuddannet, idet du derved slipper for at skulle opfylde de almindelige indkomst- og anciennitetskrav, for at kunne få ret til dagpenge, hvis du skulle blive ledig.

Ring endelig til os på 7013 7013, hvis du er lige ved at blive færdig med din uddannelse.

Læs mere om dine muligheder som nyuddannet i vores brochure

 

Hvornår kan jeg få dagpenge som nyuddannet?

Du har været medlem af en a-kasse

 • mere end 1 år ved uddannelsens afslutning. Du har ret til dagpenge fra første ledige dag efter uddannelsens afslutning, hvis du er tilmeldt jobcentret fra første ledige dag.
 • mindre end 1 år ved uddannelsens afslutning. Du har ret til dagpenge en måned efter uddannelsens afslutning, hvis du melder dig ind senest 14 dage efter sidste eksamen.

 

Hvor meget kan jeg få i dagpenge som dimittend?

Som ledig nyuddannet og ledig i a-kassen får du en særlig dimittendsats.

Læs mere om dimittendsatsen

14-dages fristen økonomisk er alfa og omega for dig

Værd at vide om dagpenge når du er nyuddannet

vejen til dit første job

Lær at skrive en god ansøgning og et knivskarpt CV. Vi har samlet de bedste råd om alt fra vigtigheden af den målrettede indledning til hvordan du bliver klogere på dine kompetencer.

 

Kom godt i gang med jobsøgningen:

Den gode ansøgning

Det knivskarpe CV

Hvad er dine kompetencer?

Målret indledningen i din ansøgning

Få succes med den uopfordrede ansøgning

Sådan laver du en videoansøgning